PT for synsnedsatte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

For mange synshemmede er trening vanskelig. Særlig personer som opplever synstap i løpet livet kan bli passivisert som følge av dårlig tilpasning og håndtering av synstapet. Synstap resulterer ofte i svekket balanse, stive muskler og andre muskelplager grunnet dårlige bevegelsesmønstre. Ved rehabiliteringssenteret ønsker vi å utvide tilbudet med trening og gi treningsopplæring gitt av likepersoner. Vi tror at å få opplæring og motivasjon til trening fra likepersoner kan gjøre terskelen til deltagelse lavere og at flere kan ha utbytte av treningen. Ved senteret har vi gode treningsmuligheter, men vi mangler kompetanse som er permanent på senteret, til å gi god opplæring. Nå må vi kjøpe inn tjenestene fra eksterne og det har ofte vært et problem å få tak i personer som er kompetente til eller ønsker å gi disse tjenestene. Prosjektets innhold er å kurse likepersoner og eventuelt pårørende eller andre ansatte til å bli treningsinstruktører som kan lede fellestrening på sentrene og som kan gå inn i NBFs fjernrehabiliteringsarbeid og gi treningsveiledning hjemme hos kursdeltakere på fjernundervisningskurs. Vi ønsker å begynne med en grunnpakke av kursing slik at de blir kompetente til å gi dette og etter hvert, hvis prosjektet lykkes så kan treningskompetansen utvides.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet rekrutterer personer som har ønske om å bli treningsveiledere. Gruppen skal bestå av likepersoner, pårørende og andre ansatte i NBF. Ulike roller og synsevne gjør at gruppen kan utfylle hverandre i de behov som dukker opp. Gruppen får kursing i treningsøvelser som kan gjennomføres uten bruk av avansert utstyr, hovedsakelig via kroppsvekt. Treningen skal gi styrke-, kondisjon- og balansetrening. Det er trening ute, inne og i vann. Opplæringen deles opp i ulike kategorier/deler, med instruktørbevis som bekreftelse på gjennomført del. Del 1, Treningsledelse/veilederopplæring, er en grunnstein i opplæringen og må være bestått før personer i gruppen kan gi opplæring. Etter hvert kan personer i gruppen bygge ut sin kompetanse med ulike treningsfaglige komponenter som styrketreningsøvelser (på Solvik også opplæring i bruk av aktivitetspark), kondisjonstreningsøvelser, balansetreningsøvelser, vanngym, kosthold og mental helse. Etter endt opplæring skal personer kunne gjennomføre treningsveiledning ved rehabiliteringssentrene, og for fylkeslag og lokallag. Personene skal kunne ta hjemmebesøk i regi av rehabiliteringssentrenes kurs. Dette for å følge opp trening fra rehabiliteringskurs og tilpasse dette til hjemmesituasjonen. Et langsiktig ønske er at kompetansen også skal bli verdsatt utenfor organisasjonen og kan bli et steg inn i annen yrkesaktivitet for deltakerne. Målgruppen for prosjektet er primært synshemmede som ønsker å få faglig kompetanse til å gi treningsopplæring til andre synshemmede som har behov for dette. Denne gruppen som mottar hjelp blir sekundærdeltakere i prosjektet, men disse følger senterets rehabiliteringstilbud. Måloppnåelsen for prosjektet vil være om deltakerne klarer å bestå treningsledertesten og at de går inn i senterets rehabiliteringstilbud. Pedagogiske og didaktiske utfordringer knyttet til tilpasning av øvelser, hvordan øvelser dekodes til synshemmede. Her vil vi samarbeide med idrettspedagoger som jobber med målgruppen.

Antall deltakere

8

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi forventer at prosjektet vil ha to ulike nivå av virkning. Den første er effekten av mer regelmessig trening ved senteret og ved hjemmebesøk. Effekten av fysisk aktivitet er godt kjent og prosjektet vil føre til økt fysisk aktivitet. Dette er en virking som kommer brukergruppen, synsnedsatte, til gode. Virkningen av dette kan da kobles til bærekraftmål, ved at det har en helsefremmende effekt. Den andre virkningen er knyttet til deltakerne i prosjektet, og da særlig dem som er synsnedsatte. Dette er også virkninger som er knyttet til flere av FNs bærekraftmål. Gjennom prosjektet kommer deltakerne til å få kompetanse som kan bidra til mer yrkesaktivitet for deltakerne. Mange av deltakerne vil ha uføretrygd når prosjektet starter, gjennom prosjektet er det et ønske at denne uføregraden kan reduseres og de kan få jobbe med et meningsfylt og givende arbeid. Gjennom inkludering og tilpasset opplæring vil vi bygge kompetanse som gjør at de kan tilby tjenester innenfor og utenfor organisasjonen. Internt er dette med på å styrke likepersonsrollen i organisasjonen. Vi flytter deler av aktiviteten fra innkjøpte tjenester hos eksterne, til at personer som har synsutfordringer selv kan være instruktører for personer som har synsutfordringer. Prosjektet kan bidra til å øke inkluderingen i arbeidslivet for en gruppe som lett plasseres utenfor. Vi forventer også bedre helse blant den generelle målgruppen da vi har god erfaring med bruk av likepersoner i den generelle rehabiliteringen.

Plan for gjennomføring

1. Forberedelsesarbeid. April 2023. Prosjektgruppen henter inn eksterne undervisere og utvikler kursplan og kursinnhold. 2. Rekruttering. Juni 2023. Prosjektmedarbeider rekrutterer deltakere til prosjektet. 3. Kursvirksomhet. April 2024. Prosjektgruppe gjennomfører opplæringsplanen som ble utformet i punkt 1. Avsluttes med praktisk prøve. 4. Evaluering. August 2024. Tilbakemelding fra deltakere og rehabiliteringssenter blir evaluert og det vurderes og kursplanen resulterte i de forventede mål. Prosjektmedarbeider har ansvar for dette. 5. Rapport/Konklusjon og distribusjon av resultater. November 2024. Prosjektleder følger opp avsluttningen av prosjektet.

Prosjektleder

Jon Magne Sønstabø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
PT for synsnedsatte
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 220 000, 2024: kr 180 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
01.10.2024
Status
Under gjennomføring