Puls og kols

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Prosjekt «Puls & kols» er et resultat av en kartlegging gjort av Knutepunkt Sørlandet, en kommunesammenslutning av 7 kommuner i Aust- og Vest-Agder. Denne viser at det er få treningstilbud til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i Kristiansand og omegn, særlig i tidlig fase av pasientforløpet. At det innarbeides gode rutiner på fysisk aktivitet for denne brukergruppen vil være avgjørende for hvordan sykdommen får utvikle seg. Det vil derfor være viktig å etablere lavterskeltilbud som gjør at personer diagnostisert med kols og personer med symptomer på kols så rask som mulig kommer i gang med helsefremmende og forebyggende aktiviteter. Et gruppetilbud hvor disse personene kan trene og ha sosialt samvær med andre i samme situasjon, kombinert med undervisning om hva kols er, symptomer og hvordan leve best med sykdommen, kan bidra til økt kunnskap om forholdet mellom fysisk aktivitet, livsstil og levevaner relatert til sykdommen kols. Innsikt i egen sykdom kan forebygge videre sykdomsutvikling og øke livskvalitet.

Målsetting:
Målet med prosjekt «Pust & kols» er å utvikle en pilot på et lavterskeltilbud organisert som et gruppetilbud til personer diagnostisert med kols og personer med symptomer med kols.

Målgruppe:
Personer fra Kristiansand som nylig har fått diagnosen kols og personer som har symptomer på kols. Vi ønsker også å tilby pårørende/ ektefeller å delta i prosjektet da de gjerne har samme livsstil.

Gjennomføring:
Personene rekrutteres fra fastlegene og fra Sykehuset Sørlandet Kristiansand. Dette forutsetter rask henvisning fra fastlege til undervisnings- og treningsopplegget samt et godt samarbeid med Sykehuset Sørlandet Kristiansand. Vi vil lage informasjonsfoldere og spre informasjon om tilbudet. Personene samles i grupper på 6-8 brukere med noenlunde likt funksjonsnivå, vi ønsker at deres pårørende også deltar i gruppene. Treningen vil foregå to dager i uken over en tidsperiode på 2 timer pr gang. Hver gruppe vil ha en varighet på 3 måneder. Prosjektet vil gjennomføre standardiserte tester i forkant og etterkant av treningsgruppene. .I tillegg til treningen legger prosjektet opp til undervisning om fysisk aktivitet, kosthold, hva er å leve med kols, risikofaktorer – heriblant røyking osv. Temaene vil være basert på ønsker og behov fra gruppedeltagerne. Det vil legges opp til en dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Tanken er at treningsgruppene etter 3 måneder videreføres som treningsgrupper ledet av likemenn. Det vil derfor legges til rette for at deltakere i gruppen som viser spesiell interesse for- og kan være egnet for å drive gruppen videre etter 3 måneders perioden, får særskilt opplæring og støtte.

Prosjektets betydning:
Prosjektet kan gi et tilbud til en stor pasientgruppe som øker brukerens funksjon og livskvalitet. Tilbudet kan utvikles til andre kommuner, og til andre diagnosegrupper. Tilbudet kan bety mye for en stor pasientgruppe i en sårbar periode av livet. Det kan også føre til et mer sømløst pasientforløp fra sykehus til kommune. Tilbudet vil kunne holde personer med kols friskere, og dermed vil det på noe lengre sikt kunne være behov for mindre ressurser knyttet opp til oppfølging av denne pasientgruppen.

Framdriftsplan:
Januar 2013:Etter å ha laget og spredd informasjon om tilbudet, utarbeidet metoder for evaluering og laget innhold til undervisningen vil prosjektet starte med å rekruttere deltakere til gruppene og gjennomføre funksjonsester av deltakerne. Oppstart av de to første gruppene vil skje 1 kvartal 2013. I løpet av 2 kvartal skal disse deltakerne gjennom en ny funksjonstest. Nye treningsgruppe settes i gang 3 kvartal og disse funksjonstestes på ny 4 kvartal.

Evaluering og dokumentasjon av deltakernes erfaringer med tilbudet vil gjøres fortløpende og i sluttevalueringen av prosjektet i desember 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport puls og kols Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Birgitte Vabo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Puls og kols
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Kristiansand kommune, lokalmedisinske tjenester
Beløp Bevilget
2013: kr 500 000
Startdato
02.06.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet