Pustepause – en gratis app mot indre uro

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

«Vi installerer en tanke i barn og unge om at hvis det bare ordner seg der ute, så ordner det seg der inne. Det er feil. Å snu på dette er den store folkehelseoppgaven nå», sa Arild Bjørndal, direktør ved RBUP til A-magasinet i 2018. Vi lever i en tid der mange, og et økende antall unge, strever med psykiske helseplager. Det er ikke bærekraftig at vi i økende grad velger å løse unge menneskers psykiske helseplager med diagnoser og medikamenter. Det er derfor et behov for utvikling av gode og medisinfrie selvhjelpstilbud som kan taes i bruk der brukeren er.

Målsetting for prosjektet

Overordnet mål med prosjektet er at unge folk med lette til moderate angstplager skal få det bedre, og lære seg teknikker for å mestre egen angst og indre uro. Gjennom Pustepause ønsker vi at denne typen trening også kan taes i bruk gjennom behandlingsapparatet.

Målgruppe

Målgruppen i dette prosjektet er i utgangspunktet personer mellom 15 – 25 år som opplever negativt stress og lette til moderate psykiske helseplager.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

En testversjon av Pustepause ble utviklet i 2018 da prosjektleder jobbet som lege i Barne- og ungdomspsykiatrien ved Nic Waals Institutt. Erfaringen herfra var at flere av ungdommene fant teknikkene nyttige for å redusere indre uro og stress. De likte at den var enkel å bruke og at appen var på norsk. Flere behandlere syntes også det var nyttig med et verktøy ungdommene kunne bruke mellom møtene, og at ungdommene hadde et støtteverktøy når de var alene. Gjennom støtte fra Dam Stiftelsen ønsker vi i samarbeid med Rådet for psykisk helse å videreutvikle appen som en gratis tjeneste rettet mot unge brukere for angstmestring. Vi vil implementere nye øvelser nettopp mot angst, og de nye øvelsene vil systematisk evalueres i samarbeid med både brukere og behandlere før vi lanserer appen. Det at tjenesten er gratis gjør det lettere for behandlere å anbefale til brukere av den psykiske helsetjenesten. En viktig aktivitet i prosjektet er også å gjøre denne typen mental trening. Gjennom distribusjon og markedsføring av Pustepause vil flere få mulighet til å mestre angstplager og indre uro.

Fremdriftsplan for prosjektet

Fase 1:Analyse av eksisterende brukerdata, lage en oppdatert versjon med et eget program fra angst. FASE 2: Utarbeide spørreskjemaer. Rekruttere testpersoner (både behandlere og brukere) for en syv ukers testfase. FASE 3: Følge opp testgrupper og oppsummere data. Basert på dette gjøre en enkel oppdatering og redesign. FASE 4: Distribusjon og markedsføring. Etablere tredjepartsamarbeid.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Psykiske helsetjenester opptar store ressurser i helsevesenet. Behovet er økende, og særlig hos unge. Lette til moderate depresjoner og angstplager henvises ofte til en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste, og forbruket av psykofarmaka øker jevnt.Det er derfor et behov for utvikling av standardiserte digitale hjelpeverktøy innenfor psykisk helsefeltet, og som kan tas i bruk der brukeren er. Målet for prosjektet var å utvikle Pustepauseappen til et angstmestringsverktøy, og gjøre den bedre kjent både blant behandlere og brukere slik at flere tok det i bruk. Gjennom prosjektets effektevaluering håpet vi også å kunne vise at regelmessig bruk kan dempe psykisk uro hos brukerne. Målgruppen for appen var i utgangspunktet unge brukere mellom 15 – 35 år, men ville ikke begrense seg aldersmessig for testformål. Verktøyet retter seg primært mot alle brukere som opplever negativt stress og lette til moderate psykiske helseplager.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi mener at vi gjennom dette prosjektet har vist at det å mestre negativt stress og angstplager kan læres gjennom et digitalt verktøy som Pustepauseappen. Både behandlere og brukere ga oss positive tilbakemeldinger på sine erfaringer. Screeningundersøkelsen med klinisk testing ga oss også en tydelig indikasjon på at appens angstprogram hadde en faktisk effekt på symptomnivå etter syv ukers regelmessig bruk.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

6000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet handlet om å oppgradere appen innholdsmessig, tilrettelegge den for størst mulig brukervennlighet i samarbeid med brukere og behandlere gjennom såkalt “Design Thinking Method”.Det innebærer at erfaring og innspill fra brukerne bidrar til en trinnvis utvikling og justering av appens innhold og design. Prosjektet testet den også med kliniske verktøy (Bechs Anxiety Index) for å måle brukeres opplevde angst før og etter bruk.

Resultater og resultatvurdering

Innholdet ble justert etter brukererfaringer slik metoden “Design Thinking Method” legger opp til. Effekten på angstplager ble deretter testet hos personer med angstsymptomer både før og etter syv ukers bruk av appen. Samtlige testdeltagere hadde lavere skår på angst etter bruk av appen. Antall nedlastinger er også en indikasjon på om vi har lykkes med vårt distribusjonsarbeid. I søknaden vår hadde vi 10 000 nedlastinger som mål. I juni 2022 har vi over 6000 nedlastinger og tallet fortsetter å stige.

Oppsummering og videre planer

Vi mener at vi har vist at Pustepauseappen er et kvalitetssikret verktøy for angstmestring som er klar til å tas i bruk både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som et gratis supplement i behandling av lette til moderate psykiske helseplager. Vi tror også det har et større potensial for å kunne implementeres i helsetjenestene enn det vi har klart å utnytte gjennom dette prosjektet. Vår visjon er at jo flere som lærer dette, jo, større utfall vil dette kunne få på et samfunnsnivå.

Prosjektleder

charlotte lunde

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Pustepause – en gratis app mot indre uro
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Lundelab
Beløp Bevilget
2021: kr 750 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
28.02.2022
Status
Avsluttet