– Har gjort mye for motivasjonen

Ny bil gjør at legestudentene på Haukeland raskt kan rykke ut på søk og redningsoppdrag.

– Med en mer effektiv utrykning kommer vi raskere til stedet, hvor vi kan bistå andre ressurser, søke over et større område, og sette i gang med potensielt livreddende arbeid. Dette er særlig viktig, da store deler av de vi søker etter er personer med demens, eller økt selvmordsrisiko, hvor tidsaspektet kan være avgjørende for utfall, sier prosjektleder Vilde Nygård Gangsø i Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland.

Lokallaget består av medisinstudenter på Haukeland universitetssykehus i Bergen, og har rundt 400 medlemmer. Av disse er 50 godkjente søk- og redningsmannskaper.

Brukte halvannen time på å rykke ut

Laget har tidligere hatt en mannskapsbil, men i 2020 måtte denne vrakes. Det gjorde mannskapene avhengig av leiebil, med potensielt svært lang utrykningstid.

– Vi hadde blant annet et tilfelle hvor flere av våre mannskaper måtte vente i halvannen time før de fikk rykket ut, grunnet få leiebiler tilgjengelig. I tillegg til dette, så vi også at det ble mer utfordrende å motivere våre mannskaper til å stille på aksjoner, sier Gangsø.

Lokallaget har et depot i det gamle bygget til Gades institutt på Haukeland. Her oppbevares alt de trenger for å delta i både førstehjelpsoppdrag, og søk- og redning. Med leiebiler plassert langt unna depot, ble det tidkrevende å gjøre seg klar til å rykke ut.

Ny bil og bedre rutiner

Men med støtte fra Dam har de nå kjøpt ny bil. Takket være vellvillige gårdeiere får bilen stå gratis i et parkeringshus like ved depot. Det betyr at mannskaper raskt kan laste bilen og rykke ut på oppdrag.

– Prosjektet har også gitt oss en mer forutsigbar utrykning, noe som mannskaper forteller har gjort mye for motivasjonen for å stille på søk sier Gangsø.

Gjennom prosjektet har de også revidert prosedyrer for å gjøre utrykning mer effektivt og forutsigbart.

– Vi har også jobbet for å øke motivasjonen blant våre mannskaper, blant annet med tiltak for å senke terskelen for å delta på søk, i tillegg til å øke generell motivasjon i laget.  Siden vi som studentlag opplever relativt hyppig utskiftning, har det også vært viktig for oss å fokusere på rekruttering av nye mannskaper, samt instruktører og lagledere, sier Gangsø.

Viktig bidrag til redningsinnsatsen

Hvert år utdanner laget rundt 60 nye førstehjelpsmannskaper, 20 nye hjelpeinstruktører og 15 nye søk- og redningsmannskaper. Gjennom året holder de også en rekke temakvelder innen søk og redning, førstehjelp og akuttmedisin.

Med ny bil og bedre rutiner håper de at lokallaget blir en enda viktigere del av den frivillige redningsinnsatsen.

– Målet med prosjektet er å redusere responstiden vår, altså den tiden vi bruker fra vi mottar et utkall til vi er på plass på søksstedet. I tillegg til dette ønsker vi å øke interessen blant våre mannskaper til å stille på aksjoner, slik at vi kan møte det økende behovet for frivillig redningsinnsats i samfunnet, sier Gangsø.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NFSH er et frivillig lag bestående av medisinstudenter i Bergen. Laget er aktivt i søk-og redningstjenesten, og utdanner nye mannskaper hvert år. Vi stiller til alle døgnets tider når noen blir savnet, og yter livreddende førstehjelp der det er nødvendig. I 2015 kjøpte vi en bruktbil som reduserte utrykningstiden vår betraktelig, og gjorde det enklere å transportere flere mannskaper ut i søk. Bilen måtte i 2020 vrakes. Etter dette har transport til leteaksjoner vært tidkrevende og tungvint. Mannskaper opplever å bruke dyrebar, potensielt livreddende, tid på anskaffelse av transport.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å kunne tilby utstyr og transport som gjør innsatsen til laget optimalt i forbindelse med søk-og redning. På den måten vil vi motivere til bedre og økt innsats blant medlemmer, og møte det økende behovet for frivillig redningsinnsats i samfunnet.

Målgruppe

Frivillige legestudenter i Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) og andre frivillige organisasjoner vi samarbeider med i redningstjenesten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal gå til innkjøp av ny bil og utarbeide nye prosedyrer for utrykning slik at flere mannskaper skal kunne stille raskere og med mer utstyr til aksjon. Den nye beredskapsbilen vil være utstyrt med nødvendig fellesutstyr som trengs til søk-og redning, aksjonsplanlegging og aksjonsledelse. Vi ønsker primært å kjøpe en ny bil til laget, men vi presenterer også et rimeligere alternativ med bruktbil hvis det ikke er mulig å innvilge støtte til ny bil (se prosjektbeskrivelse). Etter vi har anskaffet bil og utarbeidet ny prosedyre vil vi fokusere på opplæring av gamle og nye mannskaper. I løpet av prosjektperioden vil bilen brukes i forbindelse med førstehjelpskurs og opplæring av nye søksmannskaper i samarbeid med Norsk Folkehjelp Askøy og Bergen. Beredskapsbilen vil kunne bidra på aksjoner, samvirkeseminarer og ulike arrangementer der vi samarbeider med andre frivillige organisasjoner i Bergen. Vi vil evaluere prosjektet i lys av reduksjon av responstid, data fra spørreundersøkelsen og målsetting for prosjektet. Dette vil vi presentere for andre lag i redningstjenesten for å motivere til å forbedre responstid og prosedyre.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet igangsettes i juli. Leveringstid på ny bil er en måned, mens vi vil sette av to måneder for å se etter bruktbil. Vi beregner to uker for uniformering og operative tilpasninger. Under denne perioden vil vi utarbeide ny prosedyre for laget. Bilen vil være operativ på aksjoner så snart den ankommer. I sept. og okt. vil bilen brukes i forbindelse med kurs. I des. og jan. vil vi utføre undersøkelsen. Prosjektet evalueres i mars.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland er et frivillig lag bestående av medisinstudenter i Bergen. Laget er aktivt i søk-og redningstjenesten, og utdanner nye mannskaper hvert år. Vi stiller til alle døgnets tider når noen blir savnet, og yter livreddende førstehjelp der det er nødvendig. I 2015 kjøpte vi en bruktbil som reduserte utrykningstiden vår betraktelig, og gjorde det enklere å transportere flere mannskaper ut i søk. Bilen måtte i 2020 vrakes. Etter dette har transport til leteaksjoner vært tidkrevende og tungvint. Målet med dette prosjektet er å redusere responstiden til søk og redningsoppdrag, samt øke interessen blant våre mannskaper til å stille på aksjoner i vårt frivillige søk-og redningslag. Med dette vil vi kunne møte det økende behovet for frivillig redningsinnsats i samfunnet. Målgruppen er legestudenter i Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) og andre frivillige organisasjoner vi samarbeider med i redningstjenesten.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi opplever at effektmålene vi har satt, både med tanke på økt motivasjon og redusert responstid, i stor grad er nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

400

Prosjektgjennomføring/Metode

I prosjektperioden har vi gått til innkjøp av ny beredskapsbil og revidert prosedyrer for utrykning, slik at flere mannskaper skal kunne stille raskere og med mer utstyr på aksjon. Vi har jobbet aktivt for å øke motivasjonen til våre mannskaper, blant annet med tiltak for å senke terskelen for å delta på søk, samt øke generell motivasjon i laget. Laget har hatt fokus på rekruttering av nye mannskaper, samt instruktører og lagledere. Under prosjektet har det vært viktig for oss å ha et godt samarbeid med andre frivillige organisasjoner og lokallag, blant annet med utlån og samarbeid rundt transport og instruktører.

Resultater og resultatvurdering

Gjennom prosjektperioden erfarer vi en redusert responstid, et økt antall mannskaper på aksjoner, og en økt rapportert motivasjon blant mannskaper til å stille på aksjoner. Vårt beste anslag er at responstiden i snitt er redusert med 25-30 minutter. Vi er svært fornøyd med resultatene vi har oppnådd i prosjektperioden, men ser også potensialet for videre arbeid med blant annet utdanning og rekruttering av mannskap, i tillegg til utbedring/anskaffelse av utstyr.

Oppsummering og videre planer

Selv med det vi anser som gode resultater, både med oppnådd reduksjon i responstid, samt økt interesse for å delta på aksjoner, er prosjektet noe vi ønsker å jobbe videre med. Vi kommer til å fortsette å følge utviklingen rundt antall mannskaper på aksjoner, samt tilrettelegge for enda større deltagelse. Vi ønsker å forbedre bilen som et verktøy i redningstjenesten, med blant annet bedre lys, mer permanent innredning og fastmontert nødnett. På sikt ser vi også muligheten til å oppskalere kursene våre, slik at flere får muligheten til å bidra i den frivillige redningstjenesten.

Prosjektleder

Marte Emilie Tollefsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Redusert responstid for legestudenter i livreddende innsats
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.09.2023
Status
Avsluttet