Regionalt sorgstøttearbeid

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I tillegg til prosjektleder har Bente Guildal fra Foreningen Vi som har et barn for lite deltatt

I tillegg til prosjektleder har Bente Guildal fra Foreningen Vi som har et barn for lite deltatt.

 

Som bakgrunn for søknad om dette samarbeidsprosjektet lå det et ønske i begge foreninger om bedre utnyttelse av de felles ressurser våre to foreninger har i forskjellige deler av landet hva gjelder sorgstøttetilbud og støtteforeldre. Dette for å kunne gi et så bra tilbud som mulig til foreldre som mister barn. En samkjøring av foreningens sorgstøttetilbud vil blant annet bety at vi vil være representert flere steder i landet og dermed kunne tilby hjelp til langt flere foreldre som mister barn på sitt hjemsted.

 

Formålet med prosjektet har vært å styrke det regionale frivillige sorgstøttearbeidet på tvers av organisasjonsgrensene. Dette er en forutsetning for å lykkes i å skape et godt fungerende tilbud til alle som mister barn.

 

Dette ville vi gjøre ved å arrangere fem helgebaserte regionssamlinger for ”aktive” i begge foreningene. Sentrale hovedpunkter på disse regionsamlingene har vært erfarings­- og kunnskapsutveksling om foreningenes arbeid, faglig påfyll og sosialt samvær. Lokalt helsepersonell har blitt invitert til dagsseminar på lørdagen.

 

Ved oppstart av prosjektet viste det seg snart at Foreningen BFL (som er en frivillig organisasjon uten fast ansatt personell) manglet kapasitet til å få oversikt over sitt lokale nettverk. Derfor ble det etter gjennomført samling opprettet en prosjektstilling av 4 måneders varighet for å kunne kartlegge aktiviteten i BFL. Dette viste seg å være av avgjørende betydning for prosjektets videre gjennomføring som et reellt samarbeidsprosjekt både i planleggings­ og gjennomføringsfasen.

 

Til sammen har snaut 500 deltatt på disse samlingene. De regionale samlingene har skapt en arena hvor interesse for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de to foreningene har fått kommet til uttrykk. Mange personlige kontakter er blitt knyttet og vi ser fra sentralt hold at nytt lokalt initiativ vokser fram. De sentrale ledd har også utviklet et nært samarbeid som kan eksemplifiseres ved at foreningen BFL har et eget kontor til disposisjon i LSK sine lokaler.

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Karlstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Regionalt sorgstøttearbeid
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
1998: kr 432 400
Startdato
01.10.1997
Sluttdato
18.04.1999
Status
Avsluttet