Rehabilitering av langtids sosialklienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
I november 2001 ble det administrative ansvaret for OASEN underlagt Norsk Folkehjelp Oslo, som et ledd i arbeidet med å ta i mot og integrere flyktningfamilier.
Fra 2003 til og med 2005 fikk prosjektet støtte fra Helse og Rehabilitering og med dette støtte har utviklet seg prosjektet aktiviteter til 10 bydeler i Oslo, hvor samarbeides med offentlig og frivillige institusjoner og drives omfattende aktiviteter.
En del av disse aktivitetene gjennomføres i samarbeid med offentlige institusjoner, slik som sosialtjenesten i bydel Nordre Aker. Gjennom dette samarbeidet har vi funnet at det mangler et tilbud til rehabilitering av slitne innvandrerkvinner som faller utenfor vanlige tiltak. Derfor går prosjektet ut på, i samarbeid med sosialtjenesten i bydeler, å tilby deltakere en dag full aktivitet basert på aktiv deltakelse, motivasjon, oppmuntring osv.
Deltakerne er innvandrerkvinner som er langtids sosialklienter og har manglende norskkunnskaper.

Prosjektes målsetting
Hovedmålsetningen for prosjektet er å hjelpe kvinner som mottar sosialhjelp ut av isolasjon, styrke innvandrerkvinners deltakelse og mestring i samfunnet og familien. Prosjektet fokuserer på å styrke kvinnenes selvtillit og psykiske helse gjennom f eks språk og evnen til å ytre egne meninger i diskusjoner om norske samfunnsforhold.

Viktig delmål blir følgelig:

➢ Motivere kvinner til å utvikle bevissthet rundt handlinger som de selv kan eller må gjøre
➢ Oppmuntre kvinner, utvikle deres viljestyrke, skape positive holdninger, i tillegg til å styrke deres bevissthet rundt egne oppfatninger
➢ Støtte kvinnene for at de skal kunne hente opp sin indre drivkraft, slik at de kan utvikle seg personlig, innenfor utdanning, jobb og familie.
➢ Skape fellesskap mellom kvinner med ulik etnisk bakgrunn
➢ Utvikle nye metoder i integreringsarbeidet i samarbeid med tjenestestedene i bydelene

Prosjektets målgruppe:
Prosjektet er i første rekke rettet mot innvandrerkvinner (pr. i dag i aldersgruppa 45-60 år). Deltakerne er kvinner som er langtids sosialklienter (mellom 7 til 15 år) og som faller utenfor andre tilbud.

Prosjektets innhold og betydning:
Hovedmålsetningen for prosjektet er å bryte isolasjonen for kvinner som er langtids sosialklienter, samt å få i stand innvandrerkvinners deltakelse og mestring i samfunnet.
Prosjektsleder skal kartlegge, motivere og oppmuntre deltakere for at deltakere kan få bevissthet og ansvar over sitt egen liv. De resultatene som prosjektleder har frambrakt med lignende metoder tidligere, og som vi forventer av vårt nåværende prosjekt kan sammenfattes slik: Skape en møteplass for utveksling av erfaringer mellom deltakerne. Kvinnene (deltakerne) utvider dermed sitt kontaktnett. Flere får innsikt i egne rettigheter og muligheter. Dette får positive ringvirkninger også for enda flere barn, og dermed framtidens samfunn. Flere hever sin kompetanse ytterligere og dermed ny selvtillit.
Med disse grunnleggende resultatene vil vi erfaringsmessig oppnå positive ringvirkninger: Kvinnene vil ønske å arbeide og kunne skaffe seg arbeid. Kvinnene vil ønske og føle seg i stand til å se sitt liv på en positiv måte. Kvinnene innser verdien i dette for seg selv og andre.

Framdriftsplan:
I 2007 og 2008 gjennomførte prosjektleder et prosjekt med identisk plan som beskrevet nedenfor, men da bare i én bydel, nemlig Nordre Aker.

Opplegget ga gode resultater
og vi planlegger nå å tilby opplegget til flere sosialkontorer.
Det skal gjennomføres 5 ?Motiveringsgrupper for kvinner? hver med mellom 7 og 8 deltakere, 10 ganger hver. Det betyr 50 sesjoner av 4 timer for rundt totalt 35-40 deltakere. Den spesielt tilrettelagte og intensive kurs- og undervisningsformen betyr at det ikke er hensiktsmessig med mer enn 8 deltakere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0344.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: OASEN siden 2001 driver med motivasjon til personlig utvikling av innvandrerkvinner. Disse aktivitetene gjennomføres i samarbeid med NAV kursene. Der har vi funnet at det mangler et tilbud til rehabilitering av slitne innvandrerkvinner som faller utenfor vanlige tiltak. Derfor går prosjektet ut på å tilby deltakere seminarer om motivasjon, oppmuntring. Prosjektets målsetting: Hovedmålsettingen for prosjektet er å hjelpe kvinner som mottar sosialhjelp ut av isolasjon, styrke deltakelse og mestring i samfunnet og familien. Å styrke kvinnenes selvtillit og psykiske helse. Gjennomføring: Fire uker, ett møte per uke, tre timer per møte.1. møte: “Rettigheter og plikter i Norge” 2. møte: “Forebygging av vold i nære relasjoner”. 3. møte: “Barnas situasjon og forholdene mellom foreldre og barn i Norge”. 4. møte: “Likestilling og kvinners situasjon i Norge”. 5. møte: “Muligheter i forhold til kvalifisering og utdanning av kvinner i Norge” Oppnådde resultater i 2011: 28 Seminarrekke, ca. 875 deltakere. -Mange deltakere ble bedre forberedt til arbeidsliv etter foredragene. Mange har tar utdanning, gått på praksis, fått jobb etter en indre overbevisning eller forandring for egne bestemmelser. -Analfabeter deltakere går på norskkurs for å hjelpe barn sine barn i forhold til hjemmelekser, og for unngå psykisk plager videre. -Kvinner ble motivert for å lære norsk og unngå isolasjon og psykisk plager videre. – Frivillige kunne ha praksisplass hos prosjektet som kurslærer. Erfaring og attestene ble brukt for å kunne få jobb videre som språklærer eller andre. -Foredragene om forebygging av vold i nære relasjoner har inspirert partnerne. Modell og metoder er tatt som vellykket, effektivt og sterk forebyggende helse tiltak. -Foredragene om familie relasjoner hjelper for å forebygge mulig helse skader ved barna. Mødrene ble bedre bevist om å passe på barna fysisk helse ( å vaske tennene osv). Forhindre mulig psykiske problemer ved barna for grunn av trygget, kultur generasjon konflikter, språk osv. -Samarbeid partner er bevist om helse problemer hos innvandrerfamilier og om å forebygge psykisk plager ved disse kvinner. Videre planer: Motivasjons seminar bidrar til å bringe oss nærmere flere av våre målsetninger. Store deler av målgruppen opplever forbedrete basisferdigheter, økt selvtillit, økt deltakelse i samfunnet og i arbeidsliv/utdanning. Vi vil jobbe hardt for å opprettholde aktivitetsnivået selv om det ikke ser lyst med tanke på finansiering for øyeblikket.

Prosjektleder/forsker

Erlinda Munoz

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Rehabilitering av langtids sosialklienter
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2009: kr 140 000, 2010: kr 140 000, 2011: kr 140 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet