Rehabilitering av unge kreftpasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Unge pasienter med kreft opplever en vanskelig periode etter sykdomsopphold med en alvorlig diagnose, redusert allmenntilstand og ettervirkning av belastende medisinsk behandling. Behandlingen blir ofte gitt over uker og måneder, og mange sliter med bivirkninger av behandling en lang periode i etterkant.

Dette kommer i en periode av livet hvor det er som mest viktig med progresjon i utdanning, yrkeskariere, sosial etablering og etablering av familie. Mange bor alene, og for de fleste vil dette være en periode av livet med dårlig økonomi, høy studiegjeld, boliggjeld m.v..

Ca. 750 unge mennesker i alderen 16-35 år rammes årlig av kreft i Norge. Tall fra Kreftregisteret viser at ca 5500 mennesker i denne aldersgruppe lever med en kreftdiagnose.

Undersøkelser viser at mange opplever manglende informasjon om økonomiske og sosiale rettigheter, problemer med fysisk og psykisk rehabilitering og problemer vedrørende utdanning og yrkesliv. Det finnes i dag ikke et egnet rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen.

Prosjektets målsetning er å utvikle et rehabiliteringstilbud spesielt tilpasset unge kreftpasienter og diagnoseuavhengige unge pasienter. Prosjektet vil bli utviklet i samarbeid med Kreftforeningen Innlandet og Ungdomsgruppa i Kreftforeningen. Prosjektet vil kunne ta i mot pasienter fra hele landet.

For en del av pasientene med kreftdiagnose, må det i særskilt grad tilpasses en rehabilitering ut i fra generell allmenntilstand. Det må derfor legges opp til et tilbud på ulike nivåer ut i fra individuell og realistisk målsetning i forhold til hvor den enkelte befinner seg i sykdomsforløpet.

Tilbakemeldingen fra brukerorganisajonen er at det er ønske om en rehabilitering hvor det er samlet unge pasienter med forskjellige diagnoser. Vi har på Landaasen også erfaring for at dette gir gode synergieffekter mellom gruppene, og at en slik effekt har vist seg fordelaktig i rehabiliteringen.Gjennomsnittlig alder for pasienter i rehabiliteringsinstitusjoner er 64 år. Det vil være andre behov hos unge, og det er derfor nødvendig at det tilpasses et spesielt rehabiliteringsprogram for yngre pasientgrupper. Vi mener det er vesentlig at rehabiliteringstilbudet oppleves som stimulerende og givende. I undervisning og aktivitet vil det bli vektlagt temaer spesielt innrettet for målgruppen. Det er ansatt psykiater i 100 % stilling på Landaasen med lang erfaring i mestring av sykdom, mobilisering av egne krefter og endring av tekning mot positive mål.

Denne erfaringen vil bli brukt i undervisningstilbudet.

Det er ansatt 9 fysioterapeuter og lege i 100 % stilling med erfaring fra idretts- og aktivitetsmedisin. Det vil også bli ansatt aktivitetsleder i prosjektet. I samarbeid med brukerorganisasjonen vil denne kompetansen bli benyttet i utviklingen av et uteareale for fysisk aktivitet spesielt innrettet for unge. Det er videre planlagt aktiviteter i tråd med helsesporttankegangen i områdene som omgir Landaasen. Vi mener at institusjonens lokalisering ligger spesielt godt til rette for dette formålet.

Prosjektet anses å ha betydning for en vellykket rehabilitering av unge pasienter med kreftdiagnose. En tilpasset rehabilitering vil kunne gi pasientene en mindre belastende periode etter medisinsk behandling, gi økt livskvalitet og økt mulighet for tilbakeføring til yrkesliv og aktivt samfunnsliv. Prosjektet vil ha en overføringsverdi for eventuell tilpasning av tilsvarende tilbud i øvrige helseregioner. Prosjektet vil også ha overføringsverdi i rehabiliteringen av yngre pasienter generelt, og hvilke tilbud som er nødvendige og har effekt for denne gruppen i rehabiliteringsinstitusjoner.Prosjektperioden vil løpe over 2 år. I denne perioden vil prosjektet viderutvikles på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere. I løpet av perioden vil også utearealene utvikles og aktiviteter tilpasses etterhvert som erfaringsgrunnlaget øker. En videreføring av prosjektet etter prosjektperioden, vil bli tatt med i drøftingene med Helse Sør-Øst for avtaler etter 2010. Videreføringen må tilpasses de finasielle rammeavtalene med Helse Sør-Øst som blir inngått for denne perioden


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0105.pdf

Sluttrapportsammendrag

Unge kreftpasienter er en pasientgruppe som tidligere ikke har hatt et rehabiliteringstilbud som har vært tilpasset deres behov. Formålet med prosjektet har vært å utarbeide et helhetlig rehabiliteringstilbud for å ivareta mange av de utfordringer og problemstillingene denne pasientgruppen møter.

Prosjektgruppen utarbeidet et rehabiliteringstilbud i samarbeid med Kreftforeningen seksjon Innlandet og Ungdomsgruppen. Rehabiliteringstilbudet ble tilrettelagt for kreftpasienter i alderen 18-40 år, og ble organisert som gruppetilbud med varighet på 3 uker. Under og etter gjennomføring av gruppeoppholdene ble tilbudet evaluert av deltagerne og prosjektgruppen. På bakgrunn av evalueringene og erfaringene prosjektgruppen gjorde seg underveis, ble rehabiliteringstilbudet gjenstand for endringer og videreutvikling.

Det ble gjennomført 3 gruppeopphold totalt i løpet av prosjektperioden. Rehabiliteringstilbudet har fått en utforming med fokus på fysisk aktivitet, refleksjon, mestring og praktisk veiledning spesielt med tanke på tilbakeføring til skole eller arbeidsliv. Rehabiliteringstilbudet gir muligheten til å styrke og veilede enkeltindividet gjennom bruk av gruppeprosesser og individuell oppfølging ved behov.

Landaasen Rehabiliteringssenter har inngått avtale med Helse Sør-Øst for perioden 2011-2014, hvor rehabilitering av unge kreftpasienter er en av målgruppene. Rehabiliteringssenteret vil videreføre det rehabiliteringstilbudet som ble utviklet under prosjektet. Mange av de elementene som ble utviklet gjennom prosjektet vil også bli anvendt i rehabiliteringen av eldre kreftpasienter.

Prosjektleder/forsker

Ane Berg Bentsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Rehabilitering av unge kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Landaasen Rehabiliteringssenter
Beløp Bevilget
2009: kr 350 000, 2010: kr 370 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.07.2011
Status
Avsluttet