REIS DEG ETTER SLAGET!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Først etter utskrivelse fra akuttinnleggelse i sykehus opplever mange konsekvensene av hjerneslaget. Begrensninger i kognitiv funksjon, mangelfull kommunikasjon på egne behov, lite kjennskap til rettighetsstatus og hjelpeapparatet for øvrig fører til misforståelser, mangelfullt eller fravær av rehabiliteringsopphold/-avlastning, vedlikeholdstrening m.m. Slagrammede meddeler at de ikke har fått god nok informasjon til å kunne ta egne valg og inneha styringen over egen rehabiliteringsprosess. I møte med hjelpeapparatet oppleves lite eller ingen kjennskap til hjerneslagets usynlige skader.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal bidra til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess. Flere slagrammede skal oppleve å få en god og tilpasset rehabilitering etter akutt/-sykehusinnleggelse. Færre skal få avslag på meldte/søkte rehabiliteringsbehov og flere skal få kunnskap om hjerneslagets usynlige skader.

Målgruppe

Slagrammede

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

15000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

“Reis deg etter slaget” er et informasjons- og veiledningsprosjekt som skal gjennomføres gjennom flere kanaler. Ettersom hjerneslag i større eller mindre grad fører til vansker med stavelser, ord, oppmerksomhet og konsentrasjon, skal prosjektet gjennomføres ved bruk av film(er) og eget produsert lettlest materiell basert på samme tematikk. Slagrammede skal selv stå for utforming, formidlere, illustratører og skuespillere. Filmproduksjon utøves av profesjonelle. I sin helhet skal prosjektet markedsføres gjennom egen informasjonskanaler. Det vil bli gjennomført informasjonsaktiviteter rettet direkte mot slagrammede og pårørende, deltakelse på større konferanse relatert til helse, medlemsmøter i egen organisasjon, stand-fremvisninger m.m. Det skal utarbeides korte, temabaserte filmer som viser behov og tiltak slagrammede kan nyttiggjøre seg i senfasen. Det skal utarbeides et enkelt huskeverktøy som slagrammede selv kan nyttiggjøre seg i kommunikasjon med hjelpeapparatet. Eget produsert materiell på samme tematikk skal ajourføres/bearbeides. Alt materiell skal være tydelig illustrert, dvs tilrettelagt og utarbeidet for at slagrammede skal kunne nyttiggjøre seg informasjonen, lettlest og tilgjengelig på nett.

Fremdriftsplan for prosjektet

Fra mai til oktober 2017 gjennomføres all planlegging, forberedelser til produksjon (film og trykkbasert materiell), standaktiviteter m.m. Fra oktober 2017 lanseres prosjektet, filmer og øvrig materiell publiseres på nett. Fra 01-01-31.12.2018 gjennomføres informasjonsprosjekter i form av møter, deltakelse på konferanser standsaktiviteter mm. All informasjon og produsert materiell skal fortløpende gjøres tilgjengelig på nett.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Prosjektet skal bidra til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess. Flere slagrammede skal oppleve å få en god og tilpasset rehabilitering etter akutt/-sykehusinnleggelse. Færre skal oppleve å få avslag på meldte/søkte rehabiliteringsbehov og flere skal få kunnskap om hjerneslagets usynlige skader. Bakgrunn: 15000 personer i året rammes av hjerneslag. Når slaget inntreffer kan det få store konsekvenser for hukommelse, konsentrasjon og vi kan få vansker med å produsere eller forstå tale eller skrift. Riktig behandling og god oppfølging etter utskrivelse fra sykehus er avgjørende for å kunne delta og forme sitt liv slik en selv ønsker å leve det. Alt for ofte meddeler slagrammede at de ikke har fått god nok informasjon til å kunne ta egne valg og inneha styringen over egen rehabiliteringsprosess. Pårørende kan være en viktig ressurs for rehabiliteringsprosessen, de kjenner ofte på “pådriverrollen”.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) har i prosjektperioden registrert 150 – 190 henvendelser vedrørende mangelfullt tilbud i kommunene etter utskrivelse fra sykehus. Etter å ha mottatt hjelp har slagrammede og pårørende igangsatt nye runder med søknader for et rehabiliteringsopphold eller et hjemmebasert hjelpetilbud. I enkelte tilfeller har LFS kontaktet kommunen for å bedre tilbudet for slagrammede i sykehjem. Samtlige har fått innvilget sine søknader. Beboere i sykehjem har blitt hørt og treningstilbud er kommet på plass. Vi kan med sikkerhet fastslå at prosjektets filmer har nådd ut til slagrammede, pårørende og alle andre som er i, eller som kommer i kontakt med hjerneslagrammede. Med tanke på at “alle” kjenner noen som er blitt rammet av hjerneslag inngikk vi et samarbeid med Norges Taxiforbund. Samarbeidet førte til en kampanje der alle landets taxier hadde “Reis deg etter slaget” med kontaktopplysninger lett synlig og tilgjengelig for passasjerene (vinter 2017/vår 2018).

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

15000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er blitt gjennomført ved bruk av virkemidler som LFS vet fungerer i kommunikasjon med slagrammede og pårørende: Filmer, skriftlig lettlest materiell, huskeliste for bruk ved legebesøk/annet, standsaktiviteter og foredragsvirksomhet. Slagrammede har selv bidratt til utforming av informasjon og det er slagrammede selv som har stått som formidlere, illustratører og skuespillere. Teknisk bistand som selve filmproduksjonen og youtube arbeid er innhentet, og blitt ivaretatt av kommunikasjonsbyrået Bravissimo. Alt materiell er tilrettelagt og utarbeidet for at slagrammede skal nyttiggjøre seg informasjonen. Filmer, skriftlig materiell m.m. ligger lett tilgjengelig på http://www.slagsiden.no/, www.slag.no og på LFSs Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCanthyPR_FVCxx2wdPYCZHA/videos LFS lokallag gjennomførte stands på kjøpesentra, bus- og jernbanestasjoner, sykehus, treningssentra. Gjennom standsaktivitetene har våre likepersoner kommet i kontakt med flere hundre personer, “alle” kjenner noen som har blitt rammet av hjerneslag. Ved meldte behov er det blitt utøvet et godt stykke individuelt veiledningsarbeid.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har gitt gode resultater. LFS vet av erfaring hvor mye kunnskap, informasjon og veiledning som må være på plass for å lykkes med egen rehabiliteringsprosess. Daglig mottas varme takk fra slagrammede og pårørende som selv har dratt nytte av vårt tilpassede informasjon- og kommunikasjonstilbud. I ulike fagmiljø har prosjektet høstet stor annerkjennelse. LFS er blitt invitert og har deltatt i ulike helsefaglige kurs og konferanser. Vårt bidrag har vært foredrag og innlegg knyttet til prosjekt “Reis deg etter slaget”. Rehabiliteringsområdet er et utfordrende. Det er vanskelig å innhente offentlige tall på området hjerneslagrehabilitering. Med Helsedirektoratets veiledning, Pakkeforløp hjerneslag fase 2, (2019), kan vi håpe på bedre statistikktilgang da pakkeforløpet starter ved debut av hjerneslaget og skal følge forløpet både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste, registrering av data skal foregå opptil 3 måneder etter slaget.

Oppsummering og videre planer

I hele prosjektperioden har det vært god framdrift og alle planlagte tiltak er blitt gjennomført. 7 filmer er blitt produsert og svært godt mottatt av våre målgrupper. Slagrammede og pårørende har god nytte av vårt informasjonsmateriell og vi vet at huskelisten er blitt et nyttig verktøy i møte med behandlerapparatet. Alt materiell er høyst relevant i mange år fremover og gjennom spredning på nett kan vi forsiktig estimere et sted mellom 4-5000 visninger pr. måned. “Reis deg etter slaget” er nå godt implementert i landsforeningens daglige virke.

Prosjektleder

Ellen Trondsen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
REIS DEG ETTER SLAGET!
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 780 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet