Rettighet, organisering og inkludering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektet er et forskningsprosjekt om hvordan utdanningstilbudet i videregående skoler i praksis blir ivaretatt for elever med psykisk utviklingshemming.

Bakgrunn:
Opplæringsloven av 1998 ga personer med en diagnose psykisk utviklingshemming den samme individuelle rett til videregående utdanning som alle andre ungdommer. Videregående utdanning regnes i dag som en forutsetning for deltakelse i både arbeidsliv og samfunnsliv generelt. For å imøtekomme disse elevenes utfordringer i den videregående skolen, gis elevene et tilbud i form av spesialundervisning eller særskilte undervisnings¬program. Mens bruk og gjennomføring av spesialundervisning i norske skoler har vært gjenstand for flere omfattende studier, finnes det imidlertid svært lite forskningsbasert kunnskap om hvordan særskilte undervisningsprogram organiseres og gjennomføres.

Målsetting:
Målet med denne studien er å utvikle et systematisk, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag på feltet.
1)Hva vet vi fra tidligere om dette fra norsk og internasjonal forskning?
2)Hva er innholdet i de individuelle opplæringsplanene som utarbeides for disse elevene, og hvordan bestemmes innholdet?
3)Hvordan blir undervisningen til elever med utviklingshemming organisert og gjennomført i dagens videregående utdanning?

Målgruppe:
Prosjektets målgruppe er personer med en diagnose psykisk utviklingshemming og som er elever i videregående skole.

Prosjektets gjennomføring:
Studien består av tre deler, med sikte på (i) å utvikle en internasjonal litteraturoversikt og drøfting av ulike organiseringsmodeller for videregående opplæring til elever med utviklingshemming, (ii) en systematisk studie av et representativt utvalg individuelle studieplaner for disse elevene, og (iii) casestudier av et videregående skolers organisering av undervisning for denne elevgruppen.

Prosjektets betydning:
Den kunnskap vi legger opp til å utvikle her vil være relevant på flere organisatoriske nivå. Den vil være relevant for de videregående skolene når det gjelder å se ulike måter som videregående utdanningstilbud til denne målgruppen kan organisere og drives på. Videre vil dette være kunnskap som er relevant for de lokale NAV-kontorene for å finne frem til hensiktsmessige modeller for å samarbeide med videregående skoler om overgang mellom skole og arbeidsliv for målgruppen. Studien vil dessuten danne et viktig kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere på nasjonalt nivå, fordi disse tallene og informasjonen ikke finnes i dag.

Forskningsprosjektet vil gjennomføres av forskere med omfattende kunnskap både om videregående utdanning og utviklingshemmedes yrkesvalgmuligheter. Prosjektet vil inngå i Nordlandsforsknings forskning om funksjonshemmede elevers situasjon i videregående utdanning.

Fremdrift:
Prosjektet vil bli gjennomført i perioden januar – desember 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0097.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det finnes i dag ingen samlet forskningsbasert oversikt som beskriver opplæringstilbudet elever med utviklingshemming mottar i videregående skoler. På bakgrunn av dette har Norsk Forbund for Utviklingshemmede søkt og fått tildelt midler fra Extrastiftelsen til å gjennomføre prosjektet «Rettighet, organisering og inkludering». Målet for studien har vært å utvikle et systematisk, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag knyttet til undervisningstilbudet elever med utviklingshemming gis i dagens videregående opplæring, med et særlig fokus på hvorvidt tilbudene er i tråd med læreplan og lovverk, hvordan undervisningen til elever med utviklingshemming blir organisert og gjennomført og hvordan tilbudene er innrettet mot arbeidsliv og videre utdanning. Studien omfatter en litteraturstudie, en nasjonal kartleggingsundersøkelse blant alle videregående skoler i Norge, en dokumentanalyse av et utvalg IOP´er, samt intervju med 22 ledere, rådgivere og lærere med ansvar for organisering og gjennomføring av tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med funksjonsnedsettelser, fra seks videregående skoler fra ulike deler av landet. Prosjektets målgruppe har vært elever med utviklingshemming i videregående opplæring. Studien viser at opplæringstilbudet til elever med utviklingshemming i stor grad organiseres i mindre grupper utenom klasseromsundervisningen. Datamaterialet peker også på at overgangen mellom videregående opplæring og arbeidslivet blir for tilfeldig når det gjelder elever med utviklingshemming, og i for høy grad er prisgitt den enkelte kontaktlærers nettverk ut i bedriftene. Resultater fra studien vil bl.a. formidles gjennom artikler publisert i relevante tidsskrifter. Vi vil forsøke å følge opp tematikken i nye forskingsprosjekter ved Nordlandsforskning.

Prosjektleder/forsker

Terje Olsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Rettighet, organisering og inkludering
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Nordlandsforskning
Beløp Bevilget
2012: kr 1 123 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
01.10.2013
Status
Avsluttet