Rettigheter ved et barns død

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) mottar til stadighet henvendelser fra foreldre med spørsmål omkring permisjons- og trygderettigheter etter å ha mistet barn i svangerskapet, under fødsel eller i løpet av barnets første leveår. Mange uttrykker fortvilelse over et system som fremstår som uoversiktlig; det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for råd og informasjon, og mange opplever det komplisert å skulle finne frem i informasjonsjungelen. I en krisesituasjon der mange er handlingslammet og utmattet, kan nettopp det å måtte orientere seg i en slik informasjonsjungel fremstå som tyngende og totalt utmattende. Også helsepersonell og ansatte i annen offentlig sektor som for eksempel NAV formidler usikkerhet omkring hvilke rettigheter og plikter, stønads- og trygdeordninger som omfatter denne brukergruppen.

Norge har i dag flere gode ordninger knyttet til permisjons- og stønadsordninger. Like fullt erfarer vi at dagens ordninger faller uheldig ut for unge etterlatte foreldre som rask planlegger/blir gravide igjen. Da kan det bli skjebnesvangert hvilke løsninger du har valgt mht. til konsekvenser knyttet til opparbeidelse av rettigheter ved eksempelvis sykdom og feriepenger.

LUB søker med dette om midler til å utarbeide en elektronisk veileder der permisjons- og trygderettigheter for etterlatte foreldre beskrives på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte. Veilederen skal danne utgangspunkt for å vurdere om det er behov for å arbeide interessepolitisk overfor gjeldende myndigheter slik at situasjonen for de etterlatte kan bli bedre.

Målsetting
Gjøre informasjon omkring permisjons- og trygderettigheter ved tap av barn oversiktelig og lett tilgjengelig for målgruppen, gjennom et elektronisk veiledningshefte. En hovedmål er å bidra til økt livskvalitet for etterlatte foreldre.

Målgruppe
Foreldre som mister barn under svangerskapet, ved fødsel eller i barnets første leveår og deres nettverk. Helsepersonell og annet hjelpeapparat som møter etterlatte i sorg.

Prosjektets betydning
Studier viser at faktabasert og tydelig informasjon bidrar til orden i det kaoset som oppstår under en krise.

Sorgen over å miste sitt barn er til tider altoppslukende, med lavt energinivå, nedstemthet og mangel på konsentrasjon som vanlige følger. Å sette seg inn i tunge byråkratiske systemer oppleves derfor ofte som særlig krevende for mange etterlatte. Samtidig er det avgjørende at de etterlatte tar del i de støtteordningene som faktisk eksisterer i dag, da dette er avgjørende for deres hverdag. Verdien i dette prosjektet ligger i at LUB, med relativt beskjedne midler, kan veilede denne sårbare gruppen i deres rettigheter. Kunnskapen vil også komme det offentlige generelt og hjelpeapparatet spesielt til gode, og vi kan med dette være med på å dekke et uttalt informasjonsbehov.

Fremdriftsplan
Jan-Febr 2010: Rekruttere en eller flere frivillige til prosjektarbeidet. Prosjektarbeider innhenter informasjon som skal utgjøre grunnlaget for veilederen. Møtevirksomhet med aktuelle instanser og lignende.
Mars-April 2010:
Prosjektleder og prosjektarbeider bearbeider informasjonen, tekstproduksjon, layout og korrektur
Mai-Juni 2010:
Veileder gjøres tilgjengelig elektronisk på www.lub.no. Profilering og markedsføring av veileder ut mot målgruppen via fora som medlemsblad, nettsider, nyhetsbrev til foreningens nettverk, seminarvirksomhet etc. Vi vil også arbeide for at helsepersonell spesielt og ansatte i hjelpeappratet generelt vil få tilgang til denne veilederen.
Oppdatering av veileder vil bli gjort kontinuerlig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0483.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN OG MÅLSETTING: Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har fått mange henvendelser fra foreldre som er usikre på hvilke rettigheter de har knyttet til permisjon, sykmelding og stønadsordninger. Også helsepersonell og ansatte i NAV er ofte usikre på dette. Det er derfor ikke gitt at foreldre finner fram til de beste løsningene. Norge har i dag flere gode ordninger knyttet til permisjons- og stønadsordninger. Likevel erfarer vi at dagens ordninger faller uheldig ut for etterlatte foreldre.
Målsettingen med prosjektet var å gjøre informasjon om permisjons- og trygderettigheter ved tap av barn oversiktelig og lett tilgjengelig for målgruppen, gjennom en elektronisk veileder.
PROSJEKTGJENNOMFØRING: Veilederen er utarbeidet av styremedlem/kontaktperson i LUB Jane Sjøbrend i samarbeid med fagkonsulent/redaktør Line Schrader. Sjøbrend har samlet informasjonen, og Schrader har satt sammen tekst tilpasset et elektronisk format. Veilederen er basert på offentlig informasjon om permisjons- og trygderettigheter, dagens regelverk og dialog med aktuelle fagpersoner i NAV, forsikringsbransjen og Folkeregisteret. Innspill fra etterlatte foreldre har også vært viktige.
På bakgrunn av arbeidet med veilederen har LUB startet politisk påvirkningsarbeid for å bedre etterlatte foreldres rettigheter.
RESULTATER OG RESULTATVURDERING: Veilederen ble publisert på LUBs nettsider i mars 2011: www.lub.no/rettigheter. I veilederen beskrives etterlatte foreldres rettigheter knyttet til permisjon, sykmelding, tilrettelegging på arbeidsplassen, stønadsordninger og psykososial hjelp. Veilederen gjør det enkelt å finne fram til aktuelle rettigheter og til regelverket tilknyttet rettighetene.
KONKLUSJON OG VIDERE PLANER: Veilederen møter et stort behov for informasjon blant etterlatte foreldre, og helsepersonell og NAV-ansatte som møter disse foreldrene. Veilederen gjør det enklere å finne fram i “informasjonsjungelen”. Dette bidrar til at etterlatte foreldre får den støtte og permisjoner de har krav på. Veilederen vil oppdateres ved behov slik at informasjonen skal være aktuell også i framtiden. Vi har startet politisk påvirkningsarbeid for et system som er bedre tilpasset etterlatte foreldres behov, et arbeid vi vil fortsette.

Prosjektleder/forsker

Line Schrader

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Rettigheter ved et barns død
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2010: kr 32 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet