Rock for hjertet?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen vet mye om hva som forebygger hjerte- og karsykdom og demens. Fysisk aktivitet er en av de viktigste investeringene man kan gjøre i egen helse. Mange ungdommer faller fra organiserte aktiviteter , og har ikke noen andre alternativer som fanger dem opp. Samtidig er de ofte mindre aktive i friminuttene på ungdomsskolen enn på barneskolen.

Vi vet mye i dag om betydningen av fysisk aktivitet, samtidig som utviklingen går i gal retning. Ettersom ungdommer tilbringer mye tid på skolen, blir skolen en naturlig arena for å nå de unge. Samtidig er det en god mulighet til å treffe alle uavhengig av sosial gruppe, etnisitet og kjønn. Hva tenker og mener ungdommene selv om hva de kunne tenke seg å gjøre av aktiviteter på skolen, både i friminutter og i skolehverdagen ellers?

2. Målsetting
Formålet med pilotprosjektet er å få mer kunnskap om fysisk aktivitet som ungdommene ønsker å delta i på skoletiden. Gjennom kunnskapen fra dette pilotprosjektet ønsker vi å utvikle et nasjonalt tiltak med fysisk aktivitet som vi kan tilby ungdomsskolene.

3.

Målgruppe
Målgruppen er ungdomsskoleelever fra ulike deler av landet.

4.

Gjennomføring
Vi vil samle inn data om hva ungdommene selv kunne ønske å gjøre av fysiske aktiviteter på skolen, primært i friminuttene.

På bakgrunn av formålet med undersøkelsen er det valgt et kvalitativt design. Datainnsamlingen vil foregå med fokusgruppeintervju. Dette kan være en fordel å bruke som metode når man ønsker å undersøke på hvilken måte mennesker gjør noe, og hva som ligger bak denne handlingen. Vi har erfaring fra tidligere prosjekter at dette er en god og nyttig metode å benytte overfor ungdom.

Vi ønsker å rekruttere ungdomsskoleelever fra store deler av landet: to skoler fra Oslo fylke (gjerne en fra østkanten og en fra vestkanten), to skoler fra Finnmark/Nordland fylke og to skoler fra Hordaland/Sogn & Fjordane fylke. Vi vil forsøke å få et mangfold fra både by og land, og få sammensatte grupper med ulike ungdommer. Til sammen vil det da bli seks fokusgrupper.

Rekrutteringen vil foregå via skolene. Vi vil kontakte skoler i de aktuelle fylkene via telefon eller e-post, og invitere til deltakelse. Dersom skolene ønsker å delta i prosjektet vil vi besøke skolene og informere om prosjektet, og dele ut informert samtykke til elevene og deres foreldre. Intervjuene vil foregå på skolene elevene går på.I den andre delen av prosjektet vil vi besøke skolene og gjennomføre ulike aktiviteter basert på resultatene fra fokusgruppeintervjuene. Vi vil vurdere hvilke aktiviteter som fungerer godt, og hva som kan være mulig å gjennomføre på landsbasis.

5. Prosjektets betydning
Ved hjelp av dette prosjektet håper vi å få mer kunnskap om hva slags aktiviteter som kan treffe de unge, og dermed bidra til at ungdommer får en mer aktiv hverdag. På lengre sikt vil dette kunne føre til gode vaner som ungdommene tar med seg videre i livet.

Resultatene fra dette prosjektet vil danne grunnlaget for utvikling av nasjonale tiltak rettet mot ungdomsskoleelever, og i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi ønsker oss et tilbud og et tiltak vi som organisasjon kan gjennomføre i ungdomsskolen, på samme måte som hoppetaukonkurransen «Hopp for hjertet» , hvor 114 000 barn fra nesten 60 % av Norges barneskoler deltok i 2012.

6. Fremdriftsplan
Januar 2013: Vi vil utvikle en intervjuguide og gjennomføre et pilotintervju for å kvalitetssikre den. Vi vil ta utgangspunkt i, og bygge videre på det som allerede finnes av kunnskap om ungdommer og fysisk aktivitet. Deretter vil utvalgte skoler bli kontaktet og invitert til deltakelse.

Februar – mai 2013: Vi vil gjennomføre fokusgruppeintervjuene og lage meningsfortetninger.

Juni- august 2013: Vi vil planlegge aktiviteter for høsten 2013.

August – oktober 2012: Vi vil gjennomføre aktiviteter basert på resultatene fra fokusgruppeintervjuene.

November – desember 2013: Vi vil evaluere aktivitetene og vurdere hvilke aktiviteter som kan være mulig å gjennomføre for ungdomsskoler på landsbasis.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Rock for Hjertet.pdf

Prosjektleder/forsker

Gry Ekeberg Bodin

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Rock for hjertet?
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2013: kr 170 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet