Røde Kors seilkurset – I samme båt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Seilkurset «I samme båt» har vært et av de viktigste tilbudene til Nettverk etter soning (NES). Vi har som mål å gjennomføre to femdagers seilkurs med oppstart fra Hitra i Trøndelags- og Nordmørekysten i midten av juni 2023. 50 personer blir med på årets tokt. Av disse vil det være 32 NES-deltakere. Resterende mannskap er frivillige, ansatte og kursholdere/skippere. Råseilsbåtene som benyttes er to 46 fots vengbåter. Vi har et meget godt og etablert samarbeid med erfarne skipper og hjelpemenn, som har ansvarlige for det seilfaglige. Målgruppen til Nettverk etter soning har store utfordringer knyttet til en opphopning av levekårsproblemer. Svært mange av deltakerne sliter med ensomhet, og at de mangler et ikke-kriminelt nettverk. Dette er altså en gruppe med et stort humanitært behov. Ni av ti innsatte har en pågående psykisk lidelse. Formåleter å stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som reduserer ensomhet, bidrar til sosial nettverksbygging økt sosial deltaking. Målet med seilkurset er å gi deltakere sterke naturopplevelser, mestring og tilhørighet. Noe av det viktigste med disse turene er den verdifulle sosiale treningen man får ved å være tett sammen og løse krevende oppgaver i felleskap over mange døgn.

Aktivitet/tiltak/metode

Mange innsatte opplever å gå fra en tilværelse som innestengt til å bli utestengt når de løslates. Seilkurset «I samme båt» har vært et av de viktigste tilbudene til Røde Kors aktiviteten Nettverk etter soning (NES) siden 2006. Turene byr på spennende og lærerike møte med Norskekysten og en kulturarv som er i ferd med å gå i glemmeboka. Våre opplevelser gjennom årenes løp er godt dokumentert, blant annet i reportasjer i VG, Adresseavisen, samt flere avisreportasjer, radioprogrammer, kortfilmer og i en filmdokumentarserie. Turene har for mange gjort så sterke inntrykk, at det har gitt lyst og tro på et nytt, lovlydig liv etter soning i fengsel. Foruten natur og kulturopplevelser, skaper turene samhold og tilhørighet samt en mestringsopplevelse. Seiltoktene er noe som ikke bare beskrives som en av de fineste engangsopplevelse de har hatt, dette har vært starten på en lang og viktig prosess, som har bidratt til at mange har valgt å prøve et lov-lydig liv. Målgruppen til Nettverk etter soning har store utfordringer knyttet til en opphopning av levekårsproblemer. Svært mange av deltakerne sliter med ensomhet, og at de mangler et ikke-kriminelt nettverk. Dette er altså en gruppe med et stort humanitært behov. Ni av ti innsatte har en pågående psykisk lidelse. Formåleter å stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som reduserer ensomhet, bidrar til sosial nettverksbygging økt sosial deltaking. Vår viktigste samarbeidspartner i dette prosjektet er Kriminalomsorgen. En betjent reiser i følge med deltakerne som fortsatt er under soning. Utvelgelse gjøres med fokus på hvem som trenger det mest, i tillegg til sikkerhets vurderinger. Alle deltakerne må delta på planleggingsmøter i forkant av turene. Deltakeren får utlevert varme, vannavstøtende dresser med flyteelementer, og telt. Videre har vi tilgang til de beste skipperne som kan disse båttypene best, som er vant til å jobbe med mennesker. Vi evaluerer og oppsummerer hvert tokt, som også blir omtalt i en årsrapport.

Antall deltakere

32

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En forsker fra Politihøyskolen anslo i 2008 at kriminaliteten koster det norske samfunnet minst 88 milliarder hvert år. Vi vet det er i stor grad er de samme menneskene som begår straffbare handlinger og opptar fengselsplasser. Hvorfor investeres det så lite i disse menneskene, når de koster oss så mye? Mange av våre deltakere sier de føler seg tryggere på cella enn i sine egne hjem, at en ny straff begynner den dagen de løslates. Vi ser på nært hold hva som skjer når folk løslates til en virkelighet de frykter, og ikke mestrer. NES har i over 20 år utarbeidet et omfattende og innholdsrikt tilbud. Vi har også etablert et Tilbakeføringssenter for å ha et mest mulig helhetlig og lett tilgjengelig tilbud for de vi hjelper. Disse seiltoktene har på mange måter blitt en institusjon, og viktig tradisjon i vårt arbeid. Våre opplevelser gjennom årenes løp er godt dokumentert, blant annet i en større reportasjer i VG Helg og i Adresseavisen sitt Helgemagasin, samt flere avisreportasjer, radioprogrammer, i ulike kortfilmer, i en nyutgitt bok om norsk kriminalomsorg og i en filmdokumentarserie. I eksterne og interne evalueringer trekkes også seilkursene frem av flere deltakere som meget sterke opplevelse og et viktig veiskille. Turene har for mange gjort så sterke inntrykk, at det har gitt lyst og tro på et nytt, lovlydig liv etter soning i fengsel. Foruten natur og kulturopplevelser, skaper turene samhold og tilhørighet samt en mestringsopplevelse. Seiltoktene er noe som ikke bare beskrives som en av de fineste engangsopplevelse de har hatt, dette har vært starten på en lang og viktig prosess, som har bidratt til at mange har valgt å prøve et lov-lydig liv.

Plan for gjennomføring

I år ønsker vi å gjennomføre seiltoktene i perioden 12. tom 16. juni og 19. tom 23. juni. Båtene og skippere er reservert et år i forkant. Vi gir en endelig bekreftelse når finansiering er på plass. I gjennomføringen av dette et prosjekt vi har mye erfaring i å bygge på. I mai sendes det ut et program og invitasjon med frist for påmelding, deretter starter en utvelgelsesprosess av deltagere som både sitter i fengsel og som er løslatte. Her er det de ansatte som jobber tettest på deltakerne (ift. de som er løslatt) som står for utvelgelsen, og for de innsatte del gjøres dette i en tett dialog med avdelingsledere i de ulike fengslene. Vi har fokus på å gi de deltakerne vi opplever trenger mest, har vist vilje og motivasjon til endring, muligheten til å få en slik opplevelse. Alle som skal delta må også delta på et informasjonsmøte i forkant av seilturene, hvor vi går igjennom pakkeliste, hva de må forberede seg på m.m. I selve gjennomføringen har vi erfart at vær og vind er det som i hovedsak bestemmer hvilken rute som blir valgt, og hvilke øyer vi overnatter på. Vi har også mange muligheter til å benytte, naust og andre bygninger som husly når været blir for krevende. Vi har også redningsvester, redningsflåter, VHF radio, kartplottere, sjøkart, telt, fiskeutstyr, og vanntette og varme dresser med flyteelementer m.m. Folk blir kjørt til og fra Hitra fra Oslo i buss. Prosjektleder reiser opp til Hitra i forkant og sørger for alle forberedelsene samarbeid med skipperne. Det være seg å gå gjennom båtene, alt utstyr, gjøre innkjøp av hoved provianteringen for de 5 neste dagene. Når siste gruppe har dratt sørger prosjektleder og skippere for å rengjøre båter, få orden på utstyr, og evaluere de to toktene.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Seilkurset «I samme båt» har vært et av de viktigste tilbudene til Nettverk etter soning (NES) i 17 sammenhengende år. Målgruppen til Nettverk etter soning har store utfordringer knyttet til en opphopning av levekårsproblemer. Svært mange av deltakerne sliter med ensomhet, og at de mangler et ikke-kriminelt nettverk. Dette er altså en gruppe med et stort humanitært behov. Ni av ti innsatte har en pågående psykisk lidelse. Formåleter å stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som reduserer ensomhet, bidrar til sosial nettverksbygging økt sosial deltaking. Målet med seilkurset er å gi deltakere sterke naturopplevelser, mestring og tilhørighet. Noe av det viktigste med disse turene er den verdifulle sosiale treningen man får ved å være tett sammen og løse krevende oppgaver i felleskap over mange døgn. Turene har for mange gjort så sterke inntrykk, at det har gitt lyst og tro på et nytt, lovlydig liv etter soning i fengsel. Foruten natur og kulturopplevelser, skaper turene samhold og tilhørighet samt en mestringsopplevelse. Seiltoktene er noe som ikke bare beskrives som en av de fineste engangsopplevelse de har hatt, dette har vært starten på en lang og viktig prosess, som har bidratt til at mange har valgt å prøve et lov-lydig liv.

Gjennomføring

17 års gjennomføring gitt oss mye erfaring og kunnskap på hvordan dette prosjektet skal planlegges, forberedes og gjennomføres. Her er det mange parter involvert og mange avklaringer som må gjøres i god tid før gjennomføring. Invitasjon om seiltokt må sendes ut i god tid. Deltakere må søke om deltakelse, disse må vurderes og svares ut. For de som fortsatt soner må det gjøres avklaringer med Kriminalomsorgen på hvilke fengsler som skal delta, og hvilke innsatte som kan søke. Vi må ha et felles informasjonsmøte til alle som har fått lov til å delta. Seilbåtene må klargjøres, nødvendig utstyr om bord må gjennomgås, og proviantering. Vi vet av erfaring at 5 dager er det ideelle antall dager på tur, blir det lengre kan det bli for krevende. Vi vet også att mannskapet trenger en pause på to dager. Både for å nullstille seg, samt for å rengjøre, klargjøre og proviantere for neste gruppe med deltakere. Med dette som bakgrunn og med tanke på at vi gjennom hele perioden fom. 12. tom. 23. juni hadde sol, god seilvind og nesten ikke nedbør, så har ikke rammene for et seiltokt vært bedre på mange år. Noe som også alle begeistrede tilbakemeldinger i etter kant bekrefter.

Resultater og virkninger

Under disse seilkursene får deltakerne ta del i felles husholdning, felles ansvar for manøvrering og seilføring, kunnskapsformidling fra dyktige skippere, daglig liv tett på hverandre og opplevelsen av natur og steder de fleste aldri har opplevd før. Det er kjernen i opplevelsene for de som er med. Intensjonen med dette tilbudet er å skape samhold og nettverk, gi gode opplevelser i flott naturlandskap, formidle kunnskap og engasjement knyttet til båt- og friluftsliv og å gi deltakerne en «pause» fra hverdagens utfordringer. Det er for de fleste en «livsbegivenhet» når de har vært med på seiltur. Det gir dem en helt annen sosial opplevelse over tid, det bygge livslange vennskap og minner og skaper også mestringsfølelse, samt lyst og økt kompetanse på å bruke naturen som rekreasjonsarena på egen hånd. Tilbakemeldinger og evalueringer gjennom 17 år bekrefter at virkningen av disse seilkursene er i trå med intensjonen, og grunnen til at vi hvert år gjør store anstrengelser for å klare å opprettholde dette tilbudet.

Prosjektleder

Stian Estenstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Røde Kors seilkurset – I samme båt
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 394 000
Startdato
12.06.2023
Sluttdato
23.06.2023
Status
Avsluttet