Romsåsprosjektet – MoRo 2 (Mosjon på Romsås)

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Helseforskjellene mellom bydelene i Oslo vil sannsynligvis øke framover fordi viktige sykdomsskapende risikofaktorer

Bakgrunn: Helseforskjellene mellom bydelene i Oslo vil sannsynligvis øke framover fordi viktige sykdomsskapende risikofaktorer som fysisk inaktivitet og overvekt/fedme har økt mer i Oslo øst enn i Oslo vest de siste 15 – 20 årene. MoRo-prosjektet (Mosjon på Romsås) har som hovedmål å fremme fysisk aktivitet (FA) i bydelen, både i befolkningen generelt og i en gruppe med særlig stor sykdomsrisiko.

 

Metode: Våren 2000 ble det foretatt en tverrsnittsundersøkelse av befolkningen mellom 31 og 67 år i bydel Romsås (intervensjonsbydel) og bydel Furuset (kontrollbydel) i Oslo. 177 personer med høy risiko for HKS og diabetes type 2 ble selektert til en spesiell livsstilsintervensjon. I bydel Romsås har det nå i tre år blitt iverksatt flere ulike tiltak for å fremme FA i befolkningen generelt og høyrisiko individer spesielt.

 

Intervensjonen: Livsstilsintervensjonen som ble/blir tilbudt høyrisikogruppen omfatter individuell veiledning innen FA, kosthold og røykeslutt/kutt. Intervensjonen har i hovedsak vært rettet mot FA. Det er i tillegg benyttet fire tiltaksstrategier rettet mot hele befolkningen:

·        Strategiske tiltak: prosjektet er forankret i Strategisk plan for bydel Romsås 2000-2003, og involverer og forplikter således hele organisasjonen.

·        Strukturelle tiltak: Det er utarbeidet en Folkesti etter et konsept fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

·        Fysisk aktivitetsrettede tiltak: Gå-grupper og trimgrupper er etablert både på dag-­ og kveldstid. Enkelte grupper er spesielt tilrettelagt for høyrisikogruppen.

·        Informasjonsrettede tiltak: Det er utarbeidet og distribuert informasjon om FA og helse generelt, brosjyrer om mosjonstilbudene, test av fysisk form, holdt foredrag om aktuelle emner, holdt stands, utviklet påminnere (ta trappa).

 

Informasjonsarbeidet bygger blant annet på at folk befinner seg i ulike stadier i forhold til FA. Tiltak for å fremme endringer i retning av økt FA bør være tilpasset det stadium den enkelte befinner seg på og ha som strategi å løfte lite fysisk aktive til et høyere stadium. Prosjektet avsluttes våren 2003, med en avsluttende helseundersøkelse både på Romsås og Furuset. Da vil vi få svar på hvordan det har gått.

Prosjektleder/forsker

Anne Karen Jenum

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Romsåsprosjektet – MoRo 2 (Mosjon på Romsås)
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Bydel Romsås/Aker sykehus
Beløp Bevilget
2001: kr 400 000, 2002: kr 400 000
Startdato
01.03.2000
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet