Røykeslutt for ungdom via web/sms

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Tobakksbruk er den viktigste enkeltstående risikofaktor for kreft som kan forebygges. 800.000 voksne og nesten 100.000 unge røyker daglig. I tillegg bruker mange ungdom snus. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig gjennomgått det tobakksforebyggende arbeidet i Norge . WHO peker ut røykeslutt som et av områdene det bør satses mye sterkere på her i landet. For noen få år siden bevilget Helse og rehabilitering midler til et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Kreftforeningen, til en minimal skolebasert intervensjon med snus- og røykesluttstand. Dette viste seg å være en effektiv kommunikasjonskanal for å nå ungdom som snuser og røyker, i følge evalueringsrapporten fra NOVA (mai 2010). Imidlertid savnes et kunnskapsbasert skreddersydd tilbud å henvise ungdom til som er motivert for å slutte og som trenger hjelp ut over det å snakke med en veileder på stand. Dessuten arbeider Kreftforeningen for at det innføres snus- og røykfri skoletid ved alle skoler. Hjelp til å slutte i tillegg til informasjons- og holdningskampanjer vil gjøre det enklere å etterleve et fremtidig strengere regelverk. Det er varslet en gjennomgang av lovverket (tobakksskadeloven) i 2010. En annen anbefaling WHO kom med, var nettopp å stramme inn røykeloven blant annet på skoler.

2-6. Prosjektets mål er å levere en røykesluttmodul og en snussluttmodul for web/sms. Modulene skal implementeres i en ny ungdomsportal om snus og røyk som skal utvikles av Helsedirektoratet. De lager skallet og en del av innholdet til portalløsningen og gjenbruker blant annet Niclas Damerells bilder/illustrasjoner fra HR-prosjekt ?Mini snus- og røykeslutt for ungdom? (2008-2009). Portalen vil inneholde informasjon om snus og røyk, motivasjonstester, quiz, blogger og liknende. Sluttemodulene dette prosjektet skal bidra med, vil gi skreddersydd hjelp til ungdom som er blitt avhengig av tobakk. Helsedirektoratet får på plass alt de trenger og skal oppdatere siden selv i egen publiseringsløsning. Planen er at portalen

skal på lufta i løpet av høsten 2010. Kreftforeningen leverer i neste omgang (2011) en røykesluttmodul og snussluttmodul, forutsatt at det utløses midler fra Helse og rehabilitering. Røykesluttmodulen kan kjøpes fra den danske kreftforeningen. Det foreligger nå en oppdatert versjon av deres røykesluttmodul for web/sms som kan oversettes. Helsedirektoratet har nylig foretatt en gjennomgang av forskningslitteratur, og dette er eneste program for målgruppen (xhale.dk) med effekt i følge gjennomgangen. Programmet har gode evalueringer, selv om resultatene ikke er signifikante. Programmet er lett å oversette til norsk. I tillegg skal prosjektet levere en sluttemodul for snusbrukere. Hvis det er mulig, vil det være aktuelt å ta utgangspunkt i den danske røykesluttmodulen også når en ny snusmodul tilpasses.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0183.pdf

Sluttrapportsammendrag

Tobakksbruk er den viktigste enkeltstående risikofaktor for kreft som kan forebygges. En av fem unge i alderen 16-24 år røyker daglig eller av og til, mens 29 prosent snuser daglig eller av og til (i 2012, i følge tall fra SSB). Røyking øker risikoen for lungekreft og mange andre kreftformer. Snusbruk øker også risikoen enkelte kreftformer; sammenhengen er tydeligst for kreft i bukspyttkjertel og spiserør. En gjennomgang av forskningslitteraturen viste at ett røykesluttprogram for ungdom hadde effekt: Kræftens Bekæmpelses «Xhale.dk». Programmet bygger på «self efficacy», har skreddersøm og «tunneling» som hjelper brukeren gjennom slutteprosessen. Målet for dette prosjektet var å utvikle et sluttetilbud for ungdom i form av en røykesluttmodul og en snussluttmodul. Røykesluttmodulen skulle kjøpes fra Kræftens Bekæmpelse og oversettes til norsk og tilpasses. Hvis det var mulig, skulle vi ta utgangspunkt i røykesluttmodulen for å tilpasse en snussluttmodul. Prosjektet har vært finansiert av midler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering og Kreftforeningen. Kreftforeningens bidrag har vært 200.000 kroner av et totalt budsjett på 516.000 kroner. I følge prosjektplanen skulle alle aktiviteter gjennomføres i løpet av 2011. Prosjektet ble forsinket, først og fremst fordi løsningen som skulle ligge til grunn for den norske tilpasningen, ble endret. Endringen forbedret programmet og gjorde en snustilpasning mulig. Vi fikk innvilget et ekstra prosjektår og omdisponert midler. Prosjektet har levert et røykesluttprogram og et snussluttprogram for ungdom i henhold til prosjektplan, og Helsedirektoratet har overtatt ansvaret for programmene. De er gratis og har adresse roykeslutt.helsenorge.no og snusslutt.helsenorge.no. Antall registrerte brukere på røykeslutt og snusslutt etter lansering vil gi en indikasjon på tilbudets suksess og evne til å nå målgruppen. I Helsedirektoratet jobbes det i skrivende stund med planer for markedsføring. Kreftforeningen vil også bidra med å gjøre programmene kjent. Tilbudet for unge tobakksbrukere som trenger hjelp til å slutte er uten tvil styrket etter dette.

Prosjektleder/forsker

Marianne van der Wel

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Røykeslutt for ungdom via web/sms
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2011: kr 316 000
Startdato
01.02.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet