– Å hjelpe pasienter med røykeslutt er det mest effektive enkelttiltaket for å forbedre pasientens helse

Stipendiat Karin Pleym mener det er behov for mer kunnskap om implementering av effektive røykesluttintervenjoner i klinisk praksis.

Navn: Karin Pleym
Alder: 52 år
Stilling: Sykepleier og phd-stipendiat
Arbeidssted: Drammen sykehus, med.avd, enhet for forskning
Bakgrunn: Master i klinisk sykepleie fra Høgskulen på Vestlandet

Å hjelpe pasienter med å oppnå permanent røykeslutt er derfor det mest effektive enkelttiltaket helsepersonell kan gjøre for å forbedre pasientens helse

Karin Pleym, stipendiat

– I dette forskningsprosjektet skal vi evaluere effekten av en røykesluttintervensjon i samhandling mellom sykehus og kommunale frisklivsentraler.

– Pasienter som er innlagt på sykehus med hjerte-karsykdom og er daglig røykere tilbys en motiverende samtale med sykepleier inkludert undervisning i korrekt bruk av legemidler for røykeslutt. Etter utskrivelse får pasientene tilbud om 12 ukers oppfølging i frisklivsentral hvor de også tilbys gratis legemidler for røykeslutt.

Hvorfor er dette viktig?

– Sigarettrøyking er en sterk og uavhengig årsak til utvikling og progresjon av hjerte-karsykdom og reduserer forventet levealder med gjennomsnittlig ti år. Røykeslutt etter en hjerte-kar-hendelse som for eksempel hjerteinfarkt reduserer risikoen for dødelighet av kardiovaskulær sykdom med 36 prosent over 2 år. Bruk av tobakk har betydelige negative økonomiske konsekvenser for både helsevesenet og samfunnet for øvrig.

– Å hjelpe pasienter med å oppnå permanent røykeslutt er derfor det mest effektive enkelttiltaket helsepersonell kan gjøre for å forbedre pasientens helse. Det er behov for mer kunnskap om hvordan man kan implementere effektive røykesluttintervenjoner i klinisk praksis.

Hva ønsker dere å finne ut?

– Vi ønsker å fine ut om den planlagte røykeslutt-intervensjonen er gjennomførbar i klinisk praksis. Får vi flere til å delta på røykesluttprogrammet i frisklivsentralen, er det flere som benytter legemidler for røykeslutt og greier flere å lykkes med å bli røykfrie?

– Vi vil også gjøre en helse-økonomisk analyse for å se om tilbudet er kostnadseffektivt. Videre vil vi se på faktorer som er assosiert med røykeadferd fordi kunnskap o dette kan være nyttig for å designe andre tiltak for de som ikke lykkes med røykeslutt på tross av deltakelse i dette aktuelle røykeslutt-tilbudet som vi her tester effekten av.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– Det er gjennomført et pilotprosjekt som ga lovende resultater som vi nå håper å kunne verifisere i hovedstudien vår. Resultatene fra pilotprosjektet ble nylig lagt frem på ESC Cardiology Congress 2022 i Barcelona hvor stipendiaten hadde et poster-fremlegg.

– Hovedstudien er i gang og vi rekrutterer nå pasienter fra tre av fire sykehus i Vestre Viken Helseforetak.

Hypoteser

  1. hypotese: Den intensive intervensjonen fører til høyere deltakelse i frisklivsentral og mer bruk av legemidler for røykeslutt og dermed høyere prevalens av ikke-røykere etter seks måneders oppfølging sammenlignet med lavterskelintervensjonen.
  2. hypotese: Den intensive intervensjonen fører til minst 15 prosent høyere prevalens av røykeslutt etter seks måneders oppfølging, sammenlignet med lavterskelintervensjonen. Den intensive intervensjonen viser seg å være kostnadseffektiv.
  3. hypotese: Psykologiske plager, det å ikke delta i frisklivsentralens røykeslutt-tilbud, og det å ikke bruke legemidler for røykeslutt er de viktigste potensielt modifiserbare faktorene knyttet til vedvarende røyking.

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert?

– Prosjektet utgår fra den tverrfaglige forskningsgruppen NORCOR i Medisinsk avdeling, Drammen sykehus som er grunnlagt og ledet av John Munkhaugen. Det er etablert samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. I tillegg er eksperter på røykeslutt professor Serena Tonstad og professor Toril Dammen viktige bidragsytere. Prosjektet involverer tre av fire sykehus i Vestre Viken og omkringliggende frisklivsentraler.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

– NORCOR har en tverrfaglig sammensatt brukergruppe med fastleger, hjertesykepleiere og to tidligere hjertepasienter som er brukerrepresentanter hos LHL Buskerud og Mental Helse. Disse har deltatt siden 2016 og har derfor opparbeidet seg god erfaring med arbeidet. Øivind Kristensen fra Nasjonalforeningen og Jorunn Killingstad fra Modum Frisklivssentral er begge brukerrepresentanter i styringsgruppen i det omsøkte prosjektet.

– Øvrige medarbeidere fra frisklivsentralene har også deltatt som brukere i prosjektet. Gjennom sin kunnskap og klinisk erfaring har disse ressurspersonene god innsikt både i utfordringer og behov knyttet til røykeavvenning og samhandling mellom tjenestenivåene. De har derfor gitt verdifulle innspill i diskusjon av design, praktisk gjennomføring og utarbeidelse av pasientinformasjon/spørreskjema. Brukergruppen vil være med å diskutere resultatene og kliniske implikasjoner når disse foreligger og bidra med bred formidling til relevante målgrupper gjennom sine kanaler og nettverk.

– Resultatene fra studien vil bli viktig for Nasjonalforeningens folkehelsearbeid og tilfører ny kunnskap som kan styrke deres arbeid med råd og kommunikasjon om røyking til pasienter gjennom «Hjertelinjen». Nasjonalforeningen vil også bidra til formidling av resultatene.

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Så langt vi har kunnskap om er dette den første studien som tester ut en samhandlingsintervensjon mellom sykehus og frisklivsentraler med tilbud om gratis legemidler for røykeslutt i Norge.


Søknadssammendrag

Røyking er den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død. Likevel røyker 35% daglig når de legges inn på sykehus med akutt hjerte-kar sykdom. Mest bekymringsfullt er det at hele 60% av disse fortsetter. Det er derfor avgjørende å teste ut nye og mer effektive røykesluttiltak. Manglende oppfølging og bruk av røykeslutt-legemidler er sentrale årsaker til at mange fortsetter å røyke. Egne data tyder på at flere ville benyttet røykeslutt-legemidler dersom de var gratis. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud nært pasienten med god kompetanse og erfaring i røykeavvenning, men få pasienter henvises og deltar. Doktorgradsprosjektet vil teste et nytt tilbud for røykavvenning som kombinerer strukturert veiledning i sykehus med direkte henvisning til frisklivssentral med videre oppfølging og gratis røykesluttlegemiddel. Vi vil også undersøke om tilbudet er kostnadseffektivt og mulige årsaker til endring i røykevaner. Tilsammen 420 pasienter som røyker når de legges inn med akutt hjerte-kar sykdom fordeles tilfeldig i to grupper der en gruppe får et intensivt tilbud og en gruppe et enkelt tilbud. Det intensive samhandlingstilbudet består av motiverende samtale med sykepleier før utskrivelse hvor de utarbeider en plan for røykeslutt. Pasienten får henvisning til frisklivssentral for videre røykesluttoppfølging og resept på røykeslutt-legemiddel. Ved oppmøte i frisklivssentralen får pasientene utdelt verdikuponger som gjør røykeslutt-legemiddelet gratis når resepten hentes ut fra apotek. Det enkle tilbudet innebærer resept på røykeslutt-legemiddel fra sykehuset og skriftlig informasjon om tilbudet i frisklivssentralen. De som på eget initiativ oppsøker frisklivssentral vil få røykeslutt-legemiddelet gratis. Informasjon om andel som slutter å røyke blir innhentet fra begge grupper etter 1, 3 og 6 måneder ved å spørre pasientene og ved pusteprøver som kan bekrefte evt. røykfrihet. En helseøkonomisk analyse vil sammenligne effekter mot kostnader. Informasjon om evt. deltagelse ved frisklivssentralen, forbruk av røykesluttlegemiddel og andre mulige årsaker til endringer i røykeadferd blir innhentet fra spørreskjemaer, pasientjournaler og telefonsamtaler med ansatte i frisklivssentralene. Til sammen 12 tilfeldig utvalgte pasienter blir invitert til et dybdeintervju for å utforske mulige årsaker til at de enten har lykkes eller ikke lykkes med røykeslutt. Hjertepasienter og andre brukere har deltatt aktivt i planlegging av studien og vil delta i gjennomføringen og formidlingen av resultatene. Resultatene vil styrke arbeidet til Nasjonalforeningen med rådgivning til pasienter som kontakter de. Nasjonalforeningen vil bidra til formidling av resultatene. Prosjektet kan medføre varig styrket samarbeid mellom sykehus og kommunene, og bidra til at flere slutter å røyke ved å gi bedre tilgang på røykesluttlegemidler og oppfølging i og utenfor sykehus. Prosjektet kan gi helt ny kunnskap om mulige årsaker til at noen klarer å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det.

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Røyking er den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død. Likevel røyker 35% daglig når de legges inn på sykehus med akutt hjerte-kar sykdom. Mest bekymringsfullt er det at hele 60% av disse fortsetter. Det er derfor avgjørende å teste ut nye og mer effektive røykesluttiltak. Manglende oppfølging og bruk av røykeslutt-legemidler er sentrale årsaker til at mange fortsetter å røyke. Egne data tyder på at flere ville benyttet røykeslutt-legemidler dersom de var gratis. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud nært pasienten med god kompetanse og erfaring i røykeavvenning, men få pasienter henvises og deltar. Doktorgradsprosjektet vil teste et nytt tilbud for røykavvenning som kombinerer strukturert veiledning i sykehus med direkte henvisning til frisklivssentral med videre oppfølging og gratis røykesluttlegemiddel. Vi vil også undersøke om tilbudet er kostnadseffektivt og mulige årsaker til endring i røykevaner. Tilsammen 420 pasienter som røyker når de legges inn med akutt hjerte-kar sykdom fordeles tilfeldig i to grupper der en gruppe får et intensivt tilbud og en gruppe et enkelt tilbud. Det intensive samhandlingstilbudet består av motiverende samtale med sykepleier før utskrivelse hvor de utarbeider en plan for røykeslutt. Pasienten får henvisning til frisklivssentral for videre røykesluttoppfølging og resept på røykeslutt-legemiddel. Ved oppmøte i frisklivssentralen får pasientene utdelt verdikuponger som gjør røykeslutt-legemiddelet gratis når resepten hentes ut fra apotek. Det enkle tilbudet innebærer resept på røykeslutt-legemiddel fra sykehuset og skriftlig informasjon om tilbudet i frisklivssentralen. De som på eget initiativ oppsøker frisklivssentral vil få røykeslutt-legemiddelet gratis. Informasjon om andel som slutter å røyke blir innhentet fra begge grupper etter 1, 3 og 6 måneder ved å spørre pasientene og ved pusteprøver som kan bekrefte evt. røykfrihet. En helseøkonomisk analyse vil sammenligne effekter mot kostnader. Informasjon om evt. deltagelse ved frisklivssentralen, forbruk av røykesluttlegemiddel og andre mulige årsaker til endringer i røykeadferd blir innhentet fra spørreskjemaer, pasientjournaler og telefonsamtaler med ansatte i frisklivssentralene. Til sammen 12 tilfeldig utvalgte pasienter blir invitert til et dybdeintervju for å utforske mulige årsaker til at de enten har lykkes eller ikke lykkes med røykeslutt. Hjertepasienter og andre brukere har deltatt aktivt i planlegging av studien og vil delta i gjennomføringen og formidlingen av resultatene. Resultatene vil styrke arbeidet til Nasjonalforeningen med rådgivning til pasienter som kontakter de. Nasjonalforeningen vil bidra til formidling av resultatene. Prosjektet kan medføre varig styrket samarbeid mellom sykehus og kommunene, og bidra til at flere slutter å røyke ved å gi bedre tilgang på røykesluttlegemidler og oppfølging i og utenfor sykehus. Prosjektet kan gi helt ny kunnskap om mulige årsaker til at noen klarer å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det.

Prosjektleder

Karin Pleym

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Røykfri ved hjertesykdom: Samhandling og gratis legemiddel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Vestre Viken HF, Klinikk Drammen sykehus
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
13.06.2022
Sluttdato
01.09.2025
Status
Under gjennomføring