Rull lett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

?RULL LETT? ; Stimulering til aktivitet og deltakelse for personer med CP som opplever overvekt og funksjonsnedsettelse.

Utvikling av kompetanse og gjennomføring av et kurstilbud i et samarbeid mellom sentrale kompetanseorganer

1. Bakgrunn for prosjektet: Det er dokumentert at voksne med cerebral parese(CP) sliter med en rekke senfølger på grunn av langvarig funksjonsnedsettelse. Mange som før har hatt gangfunksjon blir mer og mer avhengige av rullestol i det daglige. Videre er det dokumentert at gruppen er mindre aktive enn gjennomsnittet av befolkningen og at de med størst funksjonsnedsettelse er minst aktive på egen hånd (Helsedirektoratet 2004). På grunn av spesielle utfordringer som det å ha CP innebærer, er det ikke lett å gjøre nytte av generelle helse- og livsstilsråd. Det er behov for å etablere et kurstilbud for voksne med CP for å forebygge(videre-)utvikling av overvekt eller for å leve bedre med overvekt.
2. Prosjektets målsetting: Å samle og bearbeide kunnskap og erfaringer som grunnlag for å utvikle et praktisk veilednings- og aktivitetstilbud for voksne med CP. Ved å planlegge, og gjennomføre, et sentralisert ?pilotkurs? har en som mål å samle all tilgjengelig kompetanse på området og prøve ut aktuelle strategier og tiltak. Erfaringene som erverves gjennom dette prosjektet, skal danne grunnlag for hvordan en i fremtiden kan organisere regionale kurs- og veiledningstilbud som gir grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i dagliglivet for den aktuelle målgruppen.
3. Prosjektets målgruppe: Kurset søkes spesielt lagt til rette for voksne personer med CP som står i fare for å utvikle overvekt, eller har overvekt, som kan gjøre dem helt eller delvis avhengig av rullestol eller andre forflytningshjelpemidler. Mennesker med CP kan i tillegg til problemer med motorisk fungering også ha en rekke tilleggsproblemer, for eksempel med syn, tale, kognitiv fungering og kommunikasjon, og kan ha andre diagnoser i tillegg. Dette må en ta hensyn til i kunnskapsinnhenting, utvalg og sammensetting av grupper.
4. Beskrivelse av gjennomføring: Prosjektet vil benytte seg av bestående kompetanse som er knyttet til aktører med lang erfaring på tiltak som er sentrale i et slikt tilbud. De sentrale kompetanseområdene er tilpasset fysisk aktivitet, kosthold og motivasjonsstrategier. ?Pilotkurset? vil arrangeres ved Beitostølen Helsesportsenter(BHSS). Samarbeidet om prosjektet vil foregå mellom CP-foreningen og BHSS, og med støtte fra Tonsåsen Rehabilitering på kostholdssiden. Et likemannsbasert nettverk skal være med å bidra til prosessen.
5. Prosjektets betydning: For den enkelte bruker kan potensielle virkninger være forbedring av livskvalitet gjennom økt aktivitet og deltakelse, forebygging av tilleggskomplikasjoner; f. eks. hjerte- karsykdommer etc. og muligheter for fortsatt eller økt yrkesaktivitet. Kurset vil gi økt spesialisert kompetanse for de medvirkende organisasjoner og institusjoner. Og gjennom prosjektet opparbeides og videreutvikles den samlede kompetanse som kan komme denne brukergruppen til gode. Tiltak og metodikk som blir tatt i bruk vil også kunne gi erfaringer som er svært aktuelle for tiltak for andre grupper med funksjonsvansker.
6. Framdriftsplan: Arbeidet med prosjektet vil strekke seg over en periode på 6 måneder fra januar- juli 2011. Prosjektet vil inneholde 4 hovedfaser: 1.)Innsamling og bearbeiding av aktuell kunnskap og erfaringer. 2.) Planlegging og gjennomføring av et sentralisert kunnskapsbasert kursopplegg(pilotkurs) for brukergruppen. 3.) Opprettelse av likemannsbasert nettverk og evaluering av kurs og prosess. 4.) Utvikling av kunnskapsbasert læringsmateriell og praktiske kursmodeller som kan gjennomføres, for eksempel i CP-foreningens regi, de nærmeste årene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0040.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Bakgrunn: Det er dokumentert at voksne med CP sliter med en rekke senfølger på grunn av langvarig funksjonsnedsettelse. Medlemmer i CP-foreningen har etterlyst veiledning og tiltak i form av kurs når det gjelder kosthold og trening for å unngå å utvikle overvekt. CP-foreningen tok et initiativ overfor Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) for å gjennomføre et pilotkurs, for å få vurdert behovet for denne type kurs.
Gjennomføring: Det ble i mai/juni 2011 gjennomført et praktiske veilednings- og aktivitetskurs på BHSS. Det ble lagt vekt på individuell tilpasning til den enkelte deltaker innenfor en gruppeorganisering. Hovedtemaene på kurset var tilpasset fysisk aktivitet, kosthold, forhold med betydning for livsvaner og livsstil og orientering om muligheter for lokalbasert oppfølging. Tilpasset fysisk aktivitet utgjorde hoveddelen av kurset. Kurset ble planlagt og gjennomført på grunnlag av en omfattende kunnskapsinnhenting om emnene på forhånd. Rapporten inneholder referanser til dette stoffet. I løpet av 2012 ble det også i regi av CP-foreningen gjennomført en nasjonal undersøkelse av omfang og innhold i eksisterende kurstilbud ved rehabiliteringsinstitusjoner for voksne med CP.
Resultater: Kunnskapsinnhentingen og gjennomføring av pilotkurs gjorde det mulig å se alle eksisterende kurstilbud i en sammenheng, og på dette grunnlaget er det gitt forslag til hvordan fremtidig kursvirksomhet kan målrettes. Prosjektrapporten gir detaljerte anvisninger for hvordan en gjennom utvikling av et nytt lokalbasert kortkurs over en weekend, trolig kan imøtekomme flere brukere sitt individuelle behov for rehabilitering.
Videre planer: På bakgrunn av rapportmaterialet anbefales det at CP-foreningen, gjennom sine organisasjonsledd, tar initiativ til å prøve ut og eventuelt etablere en lokalbasert kursmodell over en weekend, som et alternativ eller et supplement til de institusjonsbaserte kurstilbudene.

Prosjektleder/forsker

Inge Morisbak

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Rull lett
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Beitostølen Helsesportsenter
Beløp Bevilget
2011: kr 420 000
Startdato
03.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet