Rytmisk trening – en nøkkel i rehab

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Parkinsons sykdom og andre nevrologiske lidelser er kroniske, degenerative sykdommer med stort funksjonstap. Medisinsk og kirurgisk behandling er krevende og gir ofte utilfredsstillende resultater. Regelmessig trening er grunnlaget for de fleste supplerende tiltak for å motvirke de onde sirklene ved degenerative prosesser. Fysioterapi har vært grunnlaget for slik trening, men trenger å utvikle stadig mer spesifikk viten om hva som virker for å utvikle sin evidensbase.

De senere årene har vi også fått forskning som viser at trening ikke bare motvirker degenerasjon og påvirker sykdomsutvikling positivt, men også bidrar til mestring og styrker håp og andre positive følelser.


Nevrologisk musikkterapi blir i stigende grad anerkjent som et virksomt tiltak ved nevrologiske lidelser,

men har i liten grad vært tatt systematisk i bruk i Norge.
Nye hjerneundersøkelser har vært en betydelig støtte i utforskningen av musikkens virkning på vår fysiologi. Rytme organiserer fysiologiske prosesser, og er en nøkkel til å forstå hvordan de komplekse prosessene i vår fysiologi kan koordineres.Det meget vellykkede prosjektet Å finne rytmen 2002/3/0341 gjorde bruk av grunnmetoden innen nevrologisk musikkterapi, rytmisk auditiv stimulering (RAS) ved gangtrening. Prosjektet har hatt svært gode langtidsresultater hos pasienter som har trent etter prosjektets metode, og den inneværende prosjektsøknaden er knyttet til en oppfølging og videreutvikling av de grunnleggende erfaringene fra prosjektet.

Målsetting
Hovedmål for prosjektet ”Rytmisk trening” er
– å bedre tiltak for rehabiliteringen av Parkinsonrammede
– å utvikle verktøy som kan støtte funksjonsforbedring hos pasienter med nevrologiske lidelser, med utgangspunkt i erfaringer med Parkinsons sykdom
– å utvikle enkle og spesifikke treningsopplegg som styrker motivasjon og letter gjennomføring
– gjennomføre kontrollert studie av effekten av et systematisk tilpasset rytmisk treningsopplegg som lett kan læres og generaliseres
– å bygge opp undervisningsopplegg som sikrer treningskompetansen hos fysioterapeuter.

Målgruppe
Pasienter med nevrologiske lidelser, med utgangspunkt i erfaringer med Parkinsons sykdom

Betydning
Rytmisk trening i omsorgen for personer med Parkinsons sykdom og andre nevrologiske lidelser har ut fra de foregående betraktninger interesse som et terapeutisk tiltak med mulighet til å virke inn på målgruppens: allmenntilstand, velvære, gangfunksjon, smerter, angst, depresjon og fatigue.
I tillegg vil prosjektet gi en viten vi i dag mangler om hvilke former for trening som er mest effektive for målgruppen, både på kort og lang sikt. Prosjektet vil også sikre pasienter kompetanse hos fysioterapeuter og annet helsepersonell som deltar i behandling og omsorg over tid gjennom den planlagte databasen med optimale og lettilgjengelige øvelser.

Framdrift;
2010:
– Samle faglig viten om hvilke former for trening som er mest effektive
– Oppsøke fagmiljøer som har arbeidet systematisk med dette
– Bygge opp en database med ulike øvelser og øvelsesprogrammer tilpasset ulike funksjonsnivåer
– Integrere øvelsene med rytmisk musikkstimulering
– Prøve ut metodene på Parkinsonpasienter
– Justere og videreutvikle treningsprogrammene ut fra resultater og erfaringer
– Lære bort metodene til fysioterapeuter i samarbeid med ledelsen i NFF, og samarbeid om videreutvikling av metodene ut fra systematisk utprøving og effektmålinger

2011:
– Kartlegge, samle, systematisere og evaluere resultater av metodene og bygge undervisningsopplegg og undervisningsmateriell i samarbeid med NPF og NFF.
– Utføre en sammenlignende studie over seks måneder mellom pasienter som trener etter systematiske treningsprogrammer og pasienter som trener som før
– Bearbeide data fra målinger
– Utvidet undervisning i rytmisk trening for pasienter og pårørende
– Skrive metodebok i trening for fysioterapeuter og annet helsepersonell – Fortsette å bygge opp undervisning for fysioterapeuter til et landsomfattende tilbud
– Forberede langtidsoppfølging av treningsgrupper, formet som en en sammenliknende studie
– Bygge opp øvelsesdatabase med link til NPFs og NFFs hjemmesider.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0137.pdf

Sluttrapportsammendrag

Hovedintensjonen var å utforske betydningen av rytmisk trening for personer med parkinson. Hovedmålene er nådd for denne intensjonen: Etter utforskning av ulike treningstradisjoner for Parkinson, samlet prosjektledere de øvelsene som representerte et minste felles multiplum for personer med parkinson og presenterte dem skriftlig, på seminarer og på DVDene Stemme, kropp og rytme – trening og Parkinson (NPF, 2011) og Use it – don`t lose it (SFL, 2011). Treningsoppsettene har nådd vide grupper, og er systematisk utforsket gjennom et flerårig forskningsprogram som forener kvantitative og kvalitative metoder i Nord-Trøndelag.
Prosjektet har bygget opp viten som har stor betydning for målgruppen, i og med at det er generert ny forskningsbasert viten og samtidig utviklet verktøy som kan taes I bruk direkte i Parkinsonomsorgen. Prosjektleder har undervist over hele landet samt i Danmark i prosjektperioden, og fått respons på bruksverdien av prosjektets funn bade fra fagpersoner og brukere. Hovedmål og delmål beskrevet i større detalj.
Prosjektet har bidratt til bedre tiltak for rehabiliteringen av Parkinsonrammede gjennom å konkretisere treningstiltak både for aktiv trening, avspenning og mentale mestringsteknikker
Prosjektet har lykkes i å utvikle verktøy som kan støtte funksjonsforbedring hos pasienter med nevrologiske lidelser, med utgangspunkt i erfaringer med Parkinsons sykdom, gjennom mestringskonseptet “Parkinson – hva kan jeg gjøre selv?”, som omfatter teknikker for å mestre både motoriske og ikke-motoriske symptomer.
Prosjektet har bidratt til å utvikle enkle og spesifikke treningsopplegg som styrker motivasjon og letter gjennomføring, gjennom systematisk oppfølging av ulike treningsgrupper med Parkinsonrammede i flere fylker.
Prosjektet har gjennomført er kontrollert studie av effekten av et systematisk tilpasset rytmisk treningsopplegg som lett kan læres og generaliseres (se Vedlegg 1 og 2).
Prosjektet har bygd opp undervisningsopplegg som sikrer treningskompetansen hos fysioterapeuter, og som har fått topp evalueringer av pilotgrupper av fagperosner som har gjennomgått undervisningsopplegget.

Prosjektleder/forsker

Audun Myskja

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Rytmisk trening – en nøkkel i rehab
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Senter for livshjelp
Beløp Bevilget
2010: kr 549 000, 2011: kr 522 000, 2012: kr 522 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet