SAFE: Sosialt-Aktivitet-Friluftsliv-Ernæring

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) er en idealistisk pasientorganisasjon som arbeider for nyresyke og transplantertes interesse. Kronisk nyresykdom er en tilstand der nyrene gradvis mister evnen til å filtrere avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet. Tilstanden har ingen helbredende behandling, og mange pasienter må gjennom dialysebehandling i påvente av en nyretransplantasjon. For kronisk nyresyke og transplanterte er fysisk aktivitet og kosthold en viktig del av behandlingen. Studier viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på målgruppens arbeidskapasitet og psykiske helse. I tillegg viser studier at kosthold kan bremse sykdomsutviklingen til kronisk nyresyke. Basert på dette ønsker LNT Nordland å utvikle ulike målrettede tiltak i fylkeslaget som stimulerer til økt aktivitet. Videre har prosjektet følgende delmål for tiltakene. 1. Tiltakene skal være sosiale, 2. Tiltakene skal inneholde en form for aktivitet som er tilpasset hver enkeltes fysiske nivå, 3. Prosjektet skal tilby tiltak med fokus på friluftsliv og 4. Prosjektet skal tilby tiltak med fokus på ernæring for kronisk nyresyke og transplanterte. Til sammen utgjør dette prosjektets hovedfokusområder nemlig SAFE: Sosialt – Aktivitet – Friluftsliv – Ernæring.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet har som målsetting å stimulere til økt fysisk aktivitet i nærområdet, og det er derfor nødvendig å dele opp fylket i ulike regioner. Målet er at fylket deles inn i tre regioner med 20 lokale arenaer for aktivitetene. Region Nord består av områdene Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Salten er region Midt og Helgeland er region Sør. Innad i hver region er det ulike avdelinger. Region Nord har 8 lokale avdelinger, region Midt har 5 lokale avdelinger og region Sør har 7 lokale avdelinger. Totalt blir det 20 lokale avdelinger som skal arrangere tiltak med SAFE som målsetting. Hver lokale avdeling skal ha to instruktører som skal gjennomføre planlagt aktivitet, og det skal derfor rekrutteres 40 instruktører i prosjektet. Målgruppen for tiltakene er nyrepasienter og transplanterte med pårørende, familie og venner. I tillegg åpner LNT Nordland opp for at alle i lokalsamfunnet kan delta på stavgangsamlingene. Prosjektgruppen evaluerer måloppnåelsen i prosjektet ved å hente inn data på antall tiltak som er gjennomført lokalt, samt samtaler med instruktørene i de ulike lokale avdelingene. Som en del av opplæringen av instruktørene vil de få et førstehjelpskurs, slik at det er i stand til å håndtere eventuelle skader som oppstår ved gjennomføring av stavgang. For å lykkes med prosjektet må vi klare å rekruttere nok instruktører. LNT Nordland ønsker å ha minst to instruktører i hver lokale avdeling, som tilsvarer at vi må klare å rekruttere minst 40 instruktører i Nordland. Ansvaret for rekruttering av instruktører har prosjektgruppen, og det er viktig at de lager en god plan på dette ved første prosjektgruppesamling. LNT Nordland planlegger å inngå et samarbeid med organisasjoner i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon avdeling Nordland og Norges friluftsråd. Dette vil føre til at vi når ut til flere mennesker, og forhåpentligvis hjelpe oss med å rekruttere instruktører.

Antall deltakere

200

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

For våre medlemmer vil tiltaket tilby en sosial møteplass der deltakerne kan dele erfaringer med andre i samme sitasjon. Dette er et viktig tiltak både for pasientene og pårørende, som ofte føler seg alene med tanker og følelser. Videre vil tiltaket stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre medlemmer, som er et viktig forebyggende og rehabiliterende tiltak. Tiltakene vil også føre til at vår pasientgruppe får oppleve naturen sammen med andre, noe som vil kunne påvirke hver enkeltes psykiske helse. Videre stimulerer tiltakene til økt aktivitet i nærområdene, noe som vil kunne føre til økt aktivitet i fylkeslaget og potensielt etablering av lokallag. Stavgangen som skal arrangeres er åpen for alle i lokalsamfunnet, og LNT Nordland håper at medlemmer tar med seg familie, venner, naboer og andre kjente på turene. Dette vil kunne føre til at flere i lokalsamfunnet kommer seg ut og er i fysisk aktivitet, som igjen vil kunne skape bedre folkehelse.

Plan for gjennomføring

Prosjektet starter med en samling for prosjektteamet i januar 2023. Samlingen går over en helg og programmet inneholder blant annet – Prosjektbeskrivelse og forventningsavklaring – Arbeidsfordeling og ansvarsområder for prosjektteamet – Faglig påfyll om folkehelsetiltak fra Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund – Fremdriftsplan og milepæler – Plan for rekruttering av instruktører og forberedelser til første samling for instruktører. Hovedaktiviteten i prosjektet er friluftsliv og stavgang, og prosjektgruppen jobber med rekruttering av instruktører og planlegging av instruktørsamlingen i etterkant av prosjektgruppemøte. Instruktørsamlingen arrangeres i Bodø i løpet av mars 2023. Under samlingen får deltakerne innføring i prosjektet fra start til slutt, samt praktisk informasjon om tilrettelegging av aktiviteter, førstehjelpskurs i regi av Røde Kors og ernæringstips med fokus på matlagning i naturen. I tillegg starter instruktørene med planlegging av de lokale arrangementene. I april arrangeres det en samling i hver region med prosjektgruppen og de lokale instruktørene. Her fordeles instruktørene på de ulike lokale avdelingene, og de starter med planlegging av lokale aktiviteter. Det skal gjennomføres en lokal aktivitet i hvert område i løpet av våren og en lokal aktivitet på høsten. Hovedaktiviteten er stavgang og deltakerne vil få tilbud om å delta på et stavgangskurs i forkant av samlingene. Videre inkluderer aktivitetene ulike temaer knyttet til kosthold, med fokus på hvordan man kan lage god og sunn mat på tur. Etter at de ulike lokalavdelingene har gjennomført høstaktiviteten starter prosjektgruppen med evalueringen. Evalueringen av prosjektet består av innhenting av data og kvalitative intervju med instruktørene. Resultatene publiseres i LNT-nytt.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Fysisk og psykisk helse henger i hop, og for å få medlemmene ut av sofaen, og ut i naturen igangsatte vi prosjekt SAFE. Sosialt, Aktivitet, Friluftsliv og Ernæring. Transplanterte og kronisk syke har svært store utfordringer i forhold til vekt i forhold til videre behandling med dialyse og etter hvert transplantasjon, og det er svært viktig med fysisk aktivitet for gruppen. En 25-åring som er transplantert og i dårlig fysisk form, har ifølge statistikkene like stor sjanse å få hjerteinfarkt som en 80-åring. Målsetningen var å få flest mulige forlengede hender ut i fylket, for styret kan ikke nå over alt. Og på den måten kunne gi et lokalt tilbud til flest mulig medlemmer. Nordland er vakkert, men også langt og kronglete reisemessig , så lokale treff slik vi nå får til er alfa og omega for å kunne lykkes. Vi startet med kurs i en helg i Bodø for de vi nå kaller (hele 36) instruktører, og responsen fra medlemmene har vært fantastisk. På kurset deltok de på flere foredrag motivasjonsseminar og førstehjelpskurs. De fleste tok del to av kurset fysisk, men 4 måtte på grunn av egen kapasitet ta del to digitalt.

Gjennomføring

Opprinnelig hadde vi planlagt å ta med oss fem andre organisasjoner, men på grunn av en svært høy deltakelse fra eget fylkeslag, ble det kun Nakkeslengforeningen som stilte med to instruktører. Vårt fylkeslag stilte også opp med en større egenandel enn opprinnelig tenkt, og det skyldes at innkreving av egenandeler ikke kunne gjøres slik vi opprinnelig hadde tenkt. Vi har gjennomført del 1 av kurset i Bodø, Mosjøen, Tjøtta, Gran Canaria, Værøy og så runde to i Bodø. Noen deltakere har tatt del to av prosjektet digitalt. Alle instruktørene som er ferdig utdannet har tatt førstehjelpskurs, og vi har hatt Naprapat, Ernæringsfysiolog, Psykiatrisk sykepleier og vår egne instruktører som foredragsholdere. Samlingene har vært en kombinasjon av kurs i plenum kombinert med tur ut i det fri, gåturer og vandring i fjæra kombinert med søppelplukking. Deltakerne har fått utstyr som LNTs ryggsekk, drikkeflaske, en liten førstehjelpsmappe og sitteunderlag. Videre har vi trykket opp brosjyrer og informasjonsmateriell samt vår egen sikkehetsinstruks. Nå har vi instruktører i Lofoten 4, Værøy 2, Vesterålen 2, Narvik 2, Bodø 8 stk., Fauske 2, Saltdal 4, Mo i Rana 6, Mosjøen 2 og Sandnessjøen 4.

Resultater og virkninger

Fra å være en litt ‘daff’ organisasjon/fylkeslag med lite trim og friluftsaktiviteter, har laget nærmest eksplodert i aktivitet i vår, sommer og høst. Som dere ser under har vi hatt en rekke gode aktiviteter i løpet av året. I tillegg til våre 36 instruktører, har til sammen mer enn hundre medlemmer og familiemedlemmer vært med på flere aktiviteter. -28 lokale Kaffekos med trimtur rundt i fylket -Så langt rapportert inn 217 lokale aktiviteter der det har vært færre enn 3 deltakere, altså par som har gått tur -Så langt rapportert inn 44 lokale stavgang og andre aktiviteter der det har vært 3 deltakere eller mer -Så langt rapportert inn 8 lokale stavgang og andre aktiviteter der det har vært 10 deltakere eller mer -Som en avslutning skal vi også arrangere juletreff men det tas ikke med i regnskapet. Vi fikk ingen påmeldte fra Sør-Helgeland, men det skal vi gjøre i 2024 og finansiere selv, men som sagt har vi nå 36 instruktører i Lofoten, Værøy, Leknes, Vesterålen, Bodø, Fauske, Saltdal, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Videre planer: Lokale aktiviteter over alt i fylket i 2024 Gjøre informasjon og video tilgjengelig på nett Utdanne flere instruktører, spesielt i sørfylket

Prosjektleder

Leif Tore Lorentzen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
SAFE: Sosialt-Aktivitet-Friluftsliv-Ernæring
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
10.12.2023
Status
Avsluttet