Sammen om minnene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
? Halden sykehjem er et somatisk sykehjem bestående av 3 avdelinger med til sammen 81 pasienter/beboere. De fleste er sterkt pleietrengende med mange diagnoser, og over 80 % har en demenssykdom i tillegg til somatisk sykdom. Sykehjemmet har både korttids- og langtidsplasser.
? En brukerundersøkelse ved sykehjemmet i 2005 ga uttrykk for at pleie og stell blir godt ivaretatt, mens den sosiale tilretteleggingen er mangelfull. Daglig får vi tilbakemeldinger om at dagene oppleves lange, og det etterspørres mer aktivitet.
? Sykehjemmet har egen trivselskoordinator som sammen med frivillige har flere trivselstiltak i gang. Det er likevel behov for å utvide tilbudene.
? Demensforeningen har det siste året lagt pårørendeskole og pårørendegrupper til sykehjemmet, og de utfordrer sykehjemmet på å gi et bedre tilbud til personer med demens. Begge parter ønsker å videreutvikle dette samarbeidet.
? Halden sykehjem er for tiden med i Det nasjonale kvalitetskommuneprogrammet (2007-2010). Vi satser på å være et sykehjem i utvikling, og ønsker å dreie våre ressurser inn mot prioriterte områder innenfor kvalitetsforbedring på tjenester til beboerne.

2. Prosjektets målsetting
? Sette i stand et erindringsrom og starte med erindringsgrupper.
? Implementere erindringsaktiviteter i avdelingenes daglige liv, i samspill mellom beboere, pårørende, frivillige og ansatte.
? Gjennom aktivitetene ønsker vi å øke pasientenes medvirkning og livskvalitet.

3. Prosjektets målgruppe
? Beboerne på sykehjemmet, spesielt personer med en demenssykdom.

4. Prosjektets betydning
? Forbedring av livskvalitet og økt brukermedvirkning for sykehjemsbeboere.
? Kompetanseheving for pårørende, frivillige og ansatte. Hjelp til forståelse, kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
? Økt samarbeid og forståelse mellom frivillige og ansatte i eldreomsorgen.
? Inspirasjon for øvrige sykehjem i vår kommune, – og forhåpentligvis utover dette.
? Samsvarer med Omsorgsmeldingens strategier og satsingsområdene i Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006), Mestring, muligheter og mening.

5. Framdriftsplan
?

Det første året skal det settes fokus på kompetanseheving i forhold til prosjektdeltakerne, istandsetting av et erindringsrom og oppstart av erindringsgrupper.
? Det andre året skal erindringsarbeidet implementeres i avdelingene i samarbeid mellom frivillige og ansatte. Individuell tilrettelegging vil stå i fokus.
? Det tredje året skal prosjektet evalueres og sluttrapport skrives, samtidig med at ansatte og frivillige trygges på å fortsette med oppstartede aktiviteter når prosjektleder trekker seg ut.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0207.pdf

Sluttrapportsammendrag

Målet for prosjektet “Sammen om minnene” har vært å øke livskvaliteten til sykehjems-beboere i Halden. Erfaringer fra turnusarbeid i sykehjemsavdelinger har vært med på å vekke lysten til å kunne tilby beboerne mer enn pleie, stell og medisiner. Utgangspunktet for prosjektet er erindringsarbeid. Med en vid forståelse av erindring, har vi prøvd ut, for oss, nye metoder og tiltak i forhold til aktivisering. En-til-en-kontakt med samtale og samvær på pasientens rom eller en tur ut, har også vært en del av tilbudet. Med forståelsen av at erindring er en viktig del av det å være menneske, har vi ønsket å ha fokus på det som kan vekke de gode minnene fra levd liv og på det som kan skape gode opplevelser her og nå. Vi har tro på at minner og gode opplevelser kan være med på å styrke egenverdi og identitet også hos personer med demens. Gjennom aktivitetene har vi ønsket å samarbeide på tvers av de gruppene sykehjems- pasienter oftest forholder seg til; ansatte, pårørende og frivillige. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg, er det de frivillige som har hatt den tydeligste og største rollen, og som vil være den gruppen som i størst grad kan føre prosjektet videre.
Utgangspunktet for prosjektet har vært Halden sykehjems 3 avdelinger. Etter en omorganisering i 2010 gikk Halden sykehjem fra å være egen enhet til å bli en av fire sykehjem i Enhet sykehjem. Erfaringer fra prosjektet er derfor videreført til de andre sykehjemmene i slutten av prosjektperioden. Erindringsgrupper, sittedans/trim og bingo er nå faste aktiviteter ved flere sykehjem i Halden. Bakegruppe, malegruppe og mannsgruppe er også noen av tilbudene ved Halden sykehjem.Vi har samlet på tilbakemeldinger i form av kommentarer, kroppsspråk og deltakelse under aktivitetene. Materialet vårt viser tydelig at tiltakene skaper glede, opplevelse av fellesskap, og dermed økt livskvalitet.
Gjennom prosjektet har prosjektdeltakerne opparbeidet et faglig og sosialt fellesskap som gir trygghet både i forhold til hverandre og i møtet med pasientene og aktivitetene som skal gjennomføres. De frivilliges positive holdning er i seg selv rekrutterende for å få nye inn i arbeidet. Selv gir de tydelig utrykk for at deres engasjement står og faller med en koordinator i full stilling som organiserer og trygger dette fellesskapet. En av prosjektlederne har i forlengelsen av prosjektet fått økt sin kommunale stilling til 100% trivselskoordinator, og har ca 90 frivillige tilknyttet sitt arbeid.

Prosjektleder/forsker

Inger Lund Olsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Sammen om minnene
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Halden sykehjem
Beløp Bevilget
2009: kr 593 000, 2010: kr 493 000, 2011: kr 458 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet