Samtykke og selvbestemmelse i møtet med ambulansetjenesten

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn. Dette Ph.D. prosjektet utforsker ambulansepersonells møter med mennesker som lever med psykiske helselidelser og/eller rusproblematikk (MPHRs). Å redusere unødvendig bruk av tvang er et mål for Rådet for psykisk helse og et uttalt helsepolitisk mål i Norge. Norske studier av ambulansepersonell har avdekket hyppig bruk av tvang i ambulansetjenesten, men at tiltakene som benyttes ikke nødvendigvis oppfattes som tvangsbruk av de som utfører dem. Det finnes lite forskning på hvordan ambulansepersonell vurderer samtykkekompetanse og selvbestemmelsesrett i møte med MPHRs utenfor sykehuset og det er derfor behov for å bedre forstå hva som skjer og erfares i slike møter prehospitalt. Formålet med studien er derfor å utforske og tolke hvordan MPHRs opplever møtene med ambulansepersonell, å tolke og forstå ambulansepersonells handlinger i møter med MPHR og å bruke disse resultatene til å generere nye forskningsspørsmål som kan besvares via spørreskjemar og analyseres statistisk. Metode: PhD studenten vil først gjøre 10-15 dybdeintervjuer med MPHRs for å utforske deres opplevelser med å møte ambulansepersonell. Intervjuene vil bli spilt inn på lydopptaker. Transkripsjoner av intervjuene vil bli analysert med tematiske analyser. Deretter vil PhD studenten observere 10-20 ambulansepersonell, fra ulike distriker, under deres møter med MPHRs prehospitalt. Analyser av observasjonsnotater gjøres for å tolke ambulansepersonells handlinger utover deres egen tolkning og forklaring av dem. Dette kan avdekke aspekter som amb.pers. selv ikke er klar over eller ikke ønsker å snakke om.

Ved å kombinere data fra intervjuer av MPHRs og observasjoner av amb.pers. kan vi forstå det prehospitale møtet fra ulike perspektiver. Resultatene fra intervjuer og observasjoner vil brukes til å generere nye forskningsspørsmål som vi vil utforske gjennom spørreskjema til 600 ambulansepersonell. Disse resultatene vil bli analysert med beskrivende statistikk og sammenhenger mellom variabler vil bli utforsket med regresjonsanalyser. Påvirkning: Resultatene fra dette Ph.D. prosjektet vil bli brukt til å lage anbefalinger for de kliniske møtene prehospitale og for utdanning av ambulansepersonell. Resultatene vil bli brukt direkte i utdannelsen av ambulansepersonell på universitetsnivå i Norge, og siden Norge er ledende i verden på utdannelse av paramedisinere på universitetsnivå, vil resultatene også kunne ha betydning for utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Videre vil resultatene presenteres gjennom populærvitenskapelige podkast-episoder, fagdager i ambulansetjenesten og fagseminarer. Rådet for psykisk helse vil bruke resultatene til å påvirke politiske føringer og beslutninger, og tre publiserte forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter vil bidra til at vider forskning, nasjonalt og internasjonalt, kan bygge videre på våre resultater og drive forskningsfeltet fremover til ny kunnskap.

Prosjektleder/forsker

Lin Eik Ulvøy

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Samtykke og selvbestemmelse i møtet med ambulansetjenesten
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
15.06.2023
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring