Samtykkekompetanse i psykisk helsevern

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Vurdering av samtykkekompetanse er sentralt for å sikre pasientens selvbestemmelsesrett. Manglende samtykkekompetanse har de siste årene blitt det viktigste vilkåret for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenestene. Det er lite forskning på hvordan vurderinger av samtykkekompetanse gjøres i praksis og hvilken betydning det har hatt å innføre dette vilkåret i psykisk helsevern. Det er også mangel på kunnskapsbasert opplæring og egnede verktøy for å gjøre disse vurderingene. Dette åpner opp for mangelfulle og vilkårlige vurderinger, dårligere involvering av pasient og pårørende, og i verste fall feil tvangsbruk. Det kan også gå utover rettssikkerheten, både til pasientene og de ansatte. Prosjektet er viktig for hele helse- og omsorgstjenesten, både i Norge og internasjonalt. Hovedmålet for prosjektet er økt selvbestemmelse og rettssikkerhet for pasienter, bedre involvering av pårørende og riktigere bruk av tvang i psykisk helsevern. Prosjektet vil bidra til dette gjennom å undersøke betydningen av å innføre manglende samtykkekompetanse som et vilkår for tvang i psykisk helsevern og hvordan samtykkekompetanse vurderes i praksis. Prosjektet baserer seg på kvalitative metoder og ulike typer data fra flere kilder som gir et bredt grunnlag for å besvare forskningsspørsmålene. Data ble innhentet i 2018 gjennom intervjuer med 60 informanter som var berørt av endringene i psykisk helsevernloven fra 2017. Intervjuene ble tatt opp på bånd og transkribert. For å sikre tilstrekkelig variasjon i utvalget rekrutterte vi fra ulike deler av helse- og omsorgstjenestene i forskjellige geografiske områder med ulik grad av tvangsbruk. Vi vil gjennomføre oppfølgningsintervjuer med disse informantene i 2021 for validering og få frem ev. andre erfaringer nå som det har gått mer tid. Det ble også innhentet 36 kopier av pasientjournaler fra tjenestestedene til informantene der det ble forventet å finne dokumentasjon av samtykkekompetansevurderinger og pasientens syn på aktuelle tiltak. Ytterligere 64 journaler fra disse tjenestestedene vil bli innhentet. Analysemetode vil være inspirert av tematisk innholdsanalyse med hovedvekt på såkalt manifest innholdsanalyse basert på temaene i intervjuguiden, men vi vil også inkludere mer latent innhold som springer ut av intervjuene. En tilsvarende analysemetode vil bli brukt i analysen av journalnotatene. Prosjektet vil bli utført av ph.d.-kandidat i samarbeid med referansegruppen, veiledere, en tverrfaglig forskergruppe på Senter for medisinsk etikk og Rådet for psykisk helse. Prosjektresultatene vil bl.a. bidra til kunnskapsbasert opplæring av helsepersonell, bedre kvalitet av samtykkekompetansevurderinger og mer involvering av pasienter og pårørende i psykisk helsevern. Resultatene formidles i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, på konferanser, til myndigheter, helse- og omsorgstjenestene og bruker- og interesseorganisasjoner. I tillegg vil resultatene bli formidlet gjennom populærvitenskapelige artikler og sosiale medier.

Prosjektleder

Jacob Jorem

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Samtykkekompetanse i psykisk helsevern
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring