Sanglede for personer med demens i Hamarregionen.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Tv serien om “Demenskoret” på NRK har berørt mange, og både frivillige og pårørende har henvendt seg til Hamarregion Demensforening og til kommunene med spørsmål om mulighet for å etablere Demenskor. Serien har satt søkelyset på hvordan det er å leve men demenssykdom, og hvordan opprettelse av et tilrettelagt sang-tilbud kan bidra til økt livskvalitet og en normalitet i hverdagen for personer med demens. Korøvelsen skal være et viktig møtested for personer med demens og deres pårørende, hvor det bygges bånd, skapes glede og mestring gjennom å synge sammen. “Musikk kan motvirke effekten av degenerativ hjernesykdom og musisering kan bidra til å forebygge og gjøre hjernen mer robust.” (Brean & Skeie,202, Musikk & Hjernen) Å synge i kor er en sosial aktivitet der både pårørende, frivillige og personer med demens kan delta sammen. Målet er at personer med demens skal kjenne seg inkludert og deltagende i samfunnet, og er i tråd med folkehelsearbeid. Ukentlig korøvelse kan også være en arena for pårørendeskole og opplæring som aktivitetsvenn/frivillig etter behov. Tilbud om demenskor er etterspurt og sammen ønsker frivilligheten og ulike kommunale virksomheter å samarbeide for å etablere tilbudet i Hamarregionen, men vi trenger økonomisk støtte for å komme i gang fra høsten.

Aktivitet/tiltak/metode

Målgruppen for prosjektet er å nå personer med kognitiv svikt/ demenssykdom og deres pårørende. Samtidig ønsker vi å kunne rekruttere frivillige til å være med som støttespillere til aktiviteten. Å synge sammen er hovedaktivitet, og øvelsen skjer en gang pr. uke på formiddagen. Kormedlemmene skal kunne oppleve glede og mestring på øvelsen. I alle faser av demenssykdom kan både musikalitet og hukommelse for musikk være bemerkelsesverdig godt bevart. Korleder vil så langt det er mulig sette sammen repertoar på innspill fra brukerne. Korøvelsen skal også være en sosial møteplass der frivillige legger til rette for felles hygge og gode samtaler over en kopp kaffe mm. Kormedlemmene skal oppleve at det er trygt og godt å komme på øvelse, for her møter de andre i samme livssituasjon. Pårørende og frivillige kan enten velge å synge med i koret eller benytte anledningen til å snakke sammen, for det kan være krevende å leve tett på en person med demenssykdom. Det er mulig å gjennomføre kurs for pårørende og for frivillige hvis det er behov for det. Godt oppmøte og fornøyde brukere av tilbudet er målet. Evaluering av tilbudet kan måles ved å føre statistikk over oppmøte, gjennomføre spørreundersøkelser/dialog og kartlegge etterspørsel. Er tilbudet godt vil flere ønske å være med. Kjonerud i Stange kommune er valgt som lokale for øvelsen. Det er et hyggelig lokale med tilhørende kjøkken, enkelt å komme seg til både med kollektiv eller privat transport. Påmelding til koret skjer ved henvendelse til demenskoordinatorer i kommunen eller ved å registrere søknad på Kulturskolens hjemmeside. GDPR er ivaretatt i de datasystemer medlemmene registreres, og medlemmene kan reservere seg mot å bli tatt bilde av. Utfordringer kan være å håndtere utagerende adferd og eventuelle uønskede hendelser som skjer på eller i tilknytting til øvelsen. Demenskoordinatorer, og aktivitører med kompetanse på demenssykdom bidrar med råd, veiledning og kurs til korledelse, pårørende og frivillige.

Antall deltakere

15

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektkommunene Hamar, Stange og Løten har alle signert på et demensvennlig samfunn, men med varierende grad av fokus. Prosjektet “Sangglede i Hamarregionen” har til hensikt å være en pådriver for å rette søkelys på det viktige arbeidet som vi står ovenfor for å kunne møte fremtiden med det økende antall mennesker som vil få en demenssykdom. Hovedfokuset i prosjektet skal være en aktivitet for mennesker med demenssykdom hvor deres pårørende kan delta sammen på aktiviteten. Det kan skape en normalitet i hverdagen og en glede over å oppleve noe sammen. Demenskoret i NRK har satt i gang en prosess hvor vi ser at det er en økende interesse for å kunne engasjere seg. Et mål med demenskoret er å kunne rekruttere flere frivillige til Hamarregionen Demensforening, som er sårt tiltrengt. Frivillige sørger for at pårørende og den syke blir tatt godt imot, at de har en arena og et miljø der de kan ha gode samtaler, og få råd og tips fra andre i samme livssituasjon. Korleder og pianist har ansvaret for at korøvelsen er godt forberedt og tilrettelagt for målgruppen i tråd med ønsker fra kormedlemmer og pårørende. Gleden står i sentrum. Overordnet måloppnåelse er å arbeide for et demensvennlig samfunn i et offentlig- privat samarbeid på tvers av etater; Kulturskoler, Helse og omsorg og Frivilligheten.

Plan for gjennomføring

Rekruttering av kormedlemmer og frivillige: Hamarregionen Demensforening (HD), Demenskoordinatorene og kulturskolene informerer om tilbudet i sine kanaler og har alle ansvar for å synliggjøre tilbudet. Aktuelle deltakere som trenger mer informasjon og veiledning i forhold til om tilbudet passer for dem kan samtale med demenskoordinator om dette. Prosjektgruppen informerer også om tilbudet via lokalpressen. Rekruttering av kormedlemmer og frivillige vil skje i forkant av oppstart, men også underveis dersom det er ledige plasser i koret eller behov for flere frivillige. HD vil ha hovedansvar for rekruttering av frivillige og opplæring av disse i samarbeid med demenskoordinatorer. Forberedelse og oppstart: Opplæring av korleder og pianist i forhold til tilrettelegging for personer med demenssykdom vil gjøres delvis av demenskoordinatorer, men det søkes også løsninger for å delta på kurs i regi av Norges Musikkhøgskole eller andre aktuelle aktører. Erfaringsdeling gjennom regionalt samarbeid er også en del av kompetanseinnhentingen. Informasjonsmøte for interessert medlemmer, pårørende og frivillige avholdes 1-2 uker før oppstart i øvingslokalet. HD har hovedansvar for møtet og det ledes i samarbeid med korleder og en demenskoordinator. Fra 20.9 starter koret med ukentlige øvelser onsdager kl. 12 – 14. Selve korøvelsen er beregnet til en time, men med en sosial ramme rundt. Høstsemesteret avsluttes med en liten julekonsert 6.12. Vårsemesteret vil inneholde 1 – 2 konserter i tillegg til ukentlige øvelser. Semesteret ender med konsert og avslutning 5.6. Evaluering av øvelsene og møteplassen med innspill fra deltakere, pårørende, frivillige og ansatte. Evaluering av prosjektgruppens arbeid og hvordan arbeidet eventuelt kan organiseres videre. Rapportskriving.

Prosjektleder

Helle Jordbræk

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sanglede for personer med demens i Hamarregionen.
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 65 000, 2024: kr 85 000
Startdato
01.10.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring