Sånn er parkinson

En av syv menn får prostatakreft. Likevel er det for mange vanskelig å snakke om hvordan kreftbehandlingen kan påvirke samlivet.

I samarbeid med

Professor Espen Dietrichs ved Oslo universitetssykehus forklarer hvorfor ulike symptomer oppstår i filmene. Foto: Anders Leine/Norges Parkinsonforbund

Til sammen 45 kortfilmer er utarbeidet som et informasjonsverktøy til personer som har sykdommen og for behandlere i helsetjenesten.

Ulike symptomer

Det kan være store individuelle forskjeller i forbindelse med symptomer hos mennesker med Parkinsons sykdom. Motoriske symptomer og ikke-motoriske symptomer vil variere både enkeltvis og i kombinasjon fra person til person.

Noen ganger kan symptomene være utfordrende å beskrive og forstå. Noen av symptomene kan også ligne på hverandre og kan være vanskelig å kjenne igjen for de som skal anvende informasjonen.

Hjelp til å beskrive

Vi håper filmene kan gjøre det lettere å kjenne seg igjen i de ulike symptomer og gjøre det enklere å beskrive disse, både overfor pårørende og behandlere i helsetjenesten, skriver Norges Parkinsonforbund på sine nettsider.

Det er til sammen 45 korte filmer fordelt på tre spillelister med 15 filmer i hver. Se alle filmene her:

PArkinsons rammer1-2 %av befolkningen over 60.
Kilde: Parkinsonforbundet

Rapport

Bakgrunn

Ved parkinson oppstår det en rekke symptomer som skyldes komplekse prosesser i hjernen. Prosessene bak symptomene og de ulike symptomene kan være vanskelig å beskrive med ord. Det gir rom for feiloppfattelse. I prosjektet ønsker vi å lage 10 filmer som visuelt fremstiller det som ikke så lett kan forklares, med 10 filmer hvor Dietrichs forklarer hva som skjer i hjernen. Materialet skal brukes i informasjonsformidling. Målet er å skape materiale som gir bedre forståelse for parkinson og bedrer parkinsonomsorgen på sikt. Materialet vil anvendes av forbundet, enkeltmedlemmer og fagpersoner.

Oppsummering

Norges Parkinsonforbund vil bruke filmene i undervisning og informasjonsarbeid for å kunne spre kunnskap om sykdommen. De vil bli anvendt for å belyse ulike symptomer på parkinson.no. Filmene og prosjektet vil bli omtalt i vårt medlemsblad «Tema Parkinson» nr. 1-2020. Medlemmene i Norges Parkinsonforbund er informert om filmene til fri bruk. Under fagsamlinger for ParkinsonNet i Norge vil filmene bli anvendt for å belyse ulike symptomer ved parkinson. Deltakerne vil få vite hvor de ligger, så de de selv kan bruke de i undervisningssammenhenger.

Prosjektgjennomføring

Kandidatene ble rekruttert ved å sende ut informasjon til forbundets medlemmer. De som ville meldte seg så på prosjektet via et skjema (30 personer). De ble ringt opp og fikk ytterligere informasjon, og ble spurt mer om symptomene. 15 kandidater gikk videre etter denne runden ble innkalt til et intervju med filmselskapet og helsefaglig rådgiver. 5 kandidater var ikke egnet. De 10 som gikk videre undertegnet et samtykkeskjema. De ble filmet og godkjente de endelige filmene. Dietrichs så filmene, laget manus og ble filmet. Han godkjente filmmaterialet før det ble ferdigstilt. Filmene ble lagt ut på forbundets youtubekanal, SE.

Antall personer i målgruppen

5032

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Nevrologiske sykdommer er den mest voksende sykdomsgruppen globalt og fører til økt hjelpebehov. En av disse sykdommene er parkinson. Ved denne sykdommen oppstår det en rekke symptomer som skyldes komplekse prosesser i hjernen. Prosessene bak symptomene og de ulike symptomene kan være vanskelig å beskrive med ord. Det gir rom for feiloppfattelse dersom noen ikke har sett symptomet før. I prosjektet ønsker vi å lage filmer, bilder og forklaringer som visuelt fremstiller det som ikke så lett kan forklares. Materialet skal brukes i informasjonsformidling.

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle 10 filmer som viser ulike symptomer/utfordringer med parkinson, 10 filmer som beskriver hvordan symptomer oppstår og en billedbank som viser ulike symptomer og situasjoner. De skal anvendes til å formidle kunnskap om sykdommen og skal ligge tilgjengelig på Youtube.

Målgruppe

Filmene og bildene vil kunne øke forståelsen for sykdommen og føre til en bedre parkinsonomsorg. Personer med parkinson er derfor hovedmålgruppen.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Mange symptomer ved sykdommen kan være vanskelig å beskrive med ord. Filmer av symptomene er derfor et nyttig verktøy for å kunne vise frem og skape en forståelse for hvordan et symptom ser ut. I prosjektet skal det filmes personer med Parkinsons sykdom som har ulike symptomer (10) og eventuelt noen løsninger på utfordringer.I tillegg er det en del symptomer ved sykdommen som skyldes svikt i komplekse systemer i hjernen. Det kreves en god anatomi og fysiologi forståelse for å kunne beskrive hva som skjer. Professor Espen Dietrichs har ved gjentatte forelesninger vist hvordan han kan forenkle det komplekse og gjøre det forståelig for almenheten. Han vil ta for seg 10 symptomer og forklare hvordan de oppstår. Forklaringene blir til 10 korte filmer. Utfordringer, sinnstemninger og symptomer kan ofte fremstilles gunstig med bilder av personer med Parkinsons sykdom. Det visuelle materialet som utvikles skal kunne benyttes i informasjonsarbeid av alle som ønsker å spre kunnskap og gi informasjon om sykdommen, og ligge tilgjengelig på Youtube. Filming, billedshoot og redigering vil bli utført av Filmkonsulentene AS. Rekruttering vil skje via fagmiljøet. Utvelgelse av filmkandidater via en spørreundersøkelse og intervjuer.

Fremdriftsplan

Juli – September: Forberedelser, informasjon og rekruttering. September-desember: Rekruttering av filmkandidater og intervju med dem, samt utvelgelse. Informasjon om filmdato og sted. Filmene med Espen Dietrichs, lages, redigeres og godkjennes. Januar: Filming av symptomer og bildedshoot. Februar-mars: Ferdigstilling av filmer og bilder. April – Juni: Utleggelse på Youtube. Det spres informasjon om materialet og tilgjengeligheten.Evaluering.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nevrologiske sykdommer er den mest voksende sykdomsgruppen globalt og fører til økt hjelpebehov. En av disse sykdommene er parkinson. Ved denne sykdommen oppstår det en rekke symptomer som skyldes komplekse prosesser i hjernen. Prosessene bak symptomene og de ulike symptomene kan være vanskelig å beskrive med ord. Det gir rom for feiloppfattelse dersom noen ikke har sett symptomet før. I prosjektet ønsker vi å lage filmer, bilder og forklaringer som visuelt fremstiller det som ikke så lett kan forklares. Materialet skal brukes i informasjonsformidling.

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle 10 filmer som viser ulike symptomer/utfordringer med parkinson, 10 filmer som beskriver hvordan symptomer oppstår og en billedbank som viser ulike symptomer og situasjoner. De skal anvendes til å formidle kunnskap om sykdommen og skal ligge tilgjengelig på Youtube.

Målgruppe

Filmene og bildene vil kunne øke forståelsen for sykdommen og føre til en bedre parkinsonomsorg. Personer med parkinson er derfor hovedmålgruppen.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Mange symptomer ved sykdommen kan være vanskelig å beskrive med ord. Filmer av symptomene er derfor et nyttig verktøy for å kunne vise frem og skape en forståelse for hvordan et symptom ser ut. I prosjektet skal det filmes personer med Parkinsons sykdom som har ulike symptomer (10) og eventuelt noen løsninger på utfordringer.I tillegg er det en del symptomer ved sykdommen som skyldes svikt i komplekse systemer i hjernen. Det kreves en god anatomi og fysiologi forståelse for å kunne beskrive hva som skjer. Professor Espen Dietrichs har ved gjentatte forelesninger vist hvordan han kan forenkle det komplekse og gjøre det forståelig for almenheten. Han vil ta for seg 10 symptomer og forklare hvordan de oppstår. Forklaringene blir til 10 korte filmer. Utfordringer, sinnstemninger og symptomer kan ofte fremstilles gunstig med bilder av personer med Parkinsons sykdom. Det visuelle materialet som utvikles skal kunne benyttes i informasjonsarbeid av alle som ønsker å spre kunnskap og gi informasjon om sykdommen, og ligge tilgjengelig på Youtube. Filming, billedshoot og redigering vil bli utført av Filmkonsulentene AS. Rekruttering vil skje via fagmiljøet. Utvelgelse av filmkandidater via en spørreundersøkelse og intervjuer.

Fremdriftsplan

Juli – September: Forberedelser, informasjon og rekruttering. September-desember: Rekruttering av filmkandidater og intervju med dem, samt utvelgelse. Informasjon om filmdato og sted. Filmene med Espen Dietrichs, lages, redigeres og godkjennes. Januar: Filming av symptomer og bildedshoot. Februar-mars: Ferdigstilling av filmer og bilder. April – Juni: Utleggelse på Youtube. Det spres informasjon om materialet og tilgjengeligheten.Evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Sånn er parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 336 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring