Sansehage for demente

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Søgne Omsorgsenter ble bygd sentrumsnært for at de eldre skulle ha kontakt med nærmiljøet og det pulserende livet. Imidlertid så har klientellet endret seg, slik at det nå er en skjermet avdeling med 14 demente, og en langtidsavdeling med 14 plasser, der flesteparten er demente.

I praksis betyr dettet at de ikke er istand til å ta seg frem og bevege seg rundt i nærmiljøet. Derfor har Søgne Demensforening jobbet

opp mot kommunen i en årekke for å sikre at brukerne kan få tilgang til utearelet. Kommunen har nå bevilget 400 000 kr til en heis, og ned til denne delen av hagen, som nå skal gjøres om til sansehage.

I tillegg til dette har kommunen fått flyttet et gjerde, sånn at det er en asfallert sti som vil gjøre det lettere for brukere i andre delen av bygget ogta seg frem til sansehagen. Dette medførte en utgift på ca. 150 000 som kommunen tilleggsbevilget.

De femti tusen kronene som står i budsjettet som offentlige midler er penger Søgne Omsorgssenter fikk bevilget til trivselfremmende tiltak og som de valgte å sette i prosjekt sansehage.

Nærmest nabo til bygget er en stor Coop butikk og en parkeringsplass. Beboerene blir derfor veldig eksponert for innsyn.
Formålet med sansehagen er i tillegg til å skape skjerming, å skape gjennkjennelse med lukter, lyd, sanser og smaker. Lage en oase som skaper trygghet, hvor de er skjermet for innsyn.

2. Prosjektets målsetting
Demente skal kunne ta seg frem i hagen alene, eller sammen med personell og pårørende, for å gi dem trygge rammer og etablere en trygghetsfølelse.

Trygghetsfølelsen skapes gjennom konkrete tiltak for å skape gjennkjennelse. F.eks ved planting av planter, frukt og bærbusker. Slik at de opplever ting de gjorde før sykdommen kom snikende.

3. Prosjektets målgruppe

Demente og deres pårørende

4. Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er et samarbeid mellom Søgne Demensforeningen, Søgne Lions, Søgne Hagelag og Søgne Omsorgssenter.

Felles dugnad mellom samarbeidspartnerene, mellom lagene som har forpliktet seg til å gjennomføre arbeidet med å etablere en sansehage for demente.

Hele prosjektet baserer seg på frivillig arbeid, og et samarbeid mellom frivillige organisasjoner. Det som imidleritidig settes bort er anlegging av 1.5 m. bred gangvei, og plantegning av sansehagen. Utover det, så vil resten drives av frivillige aktører.

Søgne Demensforeningen vil ha ansvar for vedlikehold av utearealet.

I disse dager vil det bli etablert en pårørendeforeing for beboerende av Søgne omsorgssenter. Denne foreningen har som formål å skape trivelsfremmende tiltak og vil delta på dugnader i forbindelse med hagearbeidet og sansehagen. På sikt er det meningen at pårørende foreningen skal overta driften av sansehagen og vedlikehold.

Søgne Lions vil forebrede og gjøre klart utearealet til beplantning.

Søgne hagelag vil stå ansvarlig for planting, og sørge for planter

5. Prosjektets betydning

De demente vil få en mye friere hverdag, der de kan bevege seg ut i sansehagen. Der vil det finnes små lune oaser hvor de kan samles, og ta med sine pårørende. Det finnes en dør på hvert rom med direkte adkomst ut til hagen og i og med at det gjerdet som tidligere er nevnt er flyttet medfører dette en lett akomst til sansehagen.

For pårørende vil dette bety at de kan få andre områder hvor de kan møte de demente. Dette vil bli et skjermet område hvor de pårørende kan ta med beboeren på tur uten å eksponere beboeren for alle som parkerer eller besøker butikken.Dette er viktig fordi Søgne Omsorgsenter også har beboere med svært utagerende adferd og disse har pga mangel på skjerming blitt holdt inne i lokalene.

.

6. Framdriftsplan
På grunn av allerede eksistrende midler som prosjektet har, så vil en allerede sommeren 2011 få anlagt gangstien og påbegynne arbeidet med etablering av sansehagen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0222.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Søgne omsorgsenter med 43 sykehjemsplasser var ferdig i 2005. Utearealene var ikke særskilt egnet for sykehjemspasienter.
Lajla Elefskaas, som i kraft av å være kontaktperson for Demensforeningen i Søgne,
var søker til midlene fra Ekstrastiftelsen. Hun hadde oppgitt Hagelaget ved Ellisif L. Omdal som prosjektleder. Prosjektet ble tildelte midler og beløpet var på kr 85 000,-.
Da prosjektleder Ellisif L. Omdal flyttet til annen kommune ble det avtalt at Helselaget ved Finn Georg Birkeland skulle overta arbeidet og videreføre ledelsen av prosjektet.
Gjennomføringen
Store deler av sansehagen ble etablert på vestsiden av Søgne omsorgsenter og det var ønskelig også å inkludere areal på sydsiden. Ellisif Lund Omdal tok kontakt med Stine Nordhagen i Nasjonalforeningen i mars 2012. Det ble da klart at midlene fra Ekstrastiftelsen også kunne brukes på sydsiden av bygget. Dette ble ansett som å være del av samme prosjekt.
Resultatet
Det er nå etablert en flott Sansehage ved Søgne omsorgsenter. Beboerne, pårørende og ansatte kan sammen ha stor glede av denne. Det holdes dugnader vår og høst og ved behov. Det er etablert en dugnadsgruppe for Sansehagen bestående av frivillige, pårørende og avdelingens ansatte.
Oppsummering / konklusjon
Det vedlegges bilder fra Sansehagen med en stor takk til Ekstrastiftelsen for all støtte til prosjekt: Sansehage Søgne omsorgsenter.

Prosjektleder/forsker

Finn Georg Birkeland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Sansehage for demente
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2012: kr 85 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet