Seksualitetsbrosjyrer

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Seksualitet er et utfordrende tema å snakke om, og erfaringer fra medlemmer i egen organisasjon, og andre, viser at dette er et tema som helsevesenet snakker og informerer for lite om. Hvis man opplever endring i forbindelse med egen seksuell funksjon er det lett å bli usikker på hvordan man kan få et fungerende sexliv med en partner, og muligheten for å stifte familie. Seksualitet påvirker både vår fysiske og mentale helse, og dermed også vår livskvalitet.

Målsetting for prosjektet

Utvikle en brosjyre rettet mot helsepersonell og en brosjyre rettet mot funksjonshemmede og deres pårørende. Den ene skal informere om hvordan man kan snakke med pasienter om nedsatt seksuell funksjon. Den andre skal informere om hvordan man kan ha et fungerende sexliv etter skade/sykdom.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne som opplever nedsatt seksuell funksjon, deres pårørende, og helsepersonell tilknyttet denne gruppen pasienter.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Ettersom at prosjektgruppen befinner seg i ulike deler av landet vil de fleste møtene foregå via NHFs videomøterom. Det vil bli gjennomført mellom 8 – 10 møter i prosjektgruppen fra start til sluttføring av brosjyrene. Det er prosjektleder som har ansvaret for å innkalle til møter, kontakte eksterne bidragsytere og selve utarbeidelsen av brosjyren. Henning Storvald, spesialist i sexologisk rådgivning ved avdeling for Ryggmargsskade og Multitraume på Sunnaas Sykehus HF, bidrar med fagkompetanse, og tillitsvalgt i NHFU bidrar med erfaring fra det vellykkede seksualitetsprosjekt «Yes, we fuck!», og brukerkompetanse. Vi vil trykke opp 2000 brosjyrer som sendes ut til legekontor, sykehus, og rehabiliteringsinstitusjoner. Vi ønsker også å lage en PDF som kan distribueres bredt via sosiale medier og medlemsblader både internt og eksternt til andre organisasjoner av og for funksjonshemmede, helseforetak og fag- og forskningsmiljøer. Vi vil løfte frem ExtraStiftelsen tydelig i alle sammenhenger hvor prosjektet omtales og brosjyren distribueres.

Fremdriftsplan for prosjektet

August – Desember: Oppstart for prosjektet -> Første videomøte, fortløpende videomøter for å få klargjort innholdet Januar: Utkast av brosjyrer Februar: Trykking av brosjyrer Mars: Distribusjon av brosjyrer og PDFer April – Mai: Gjennomgang av svar, evaluering og rapportskriving Juni: Avslutte prosjektet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er todelt: 1. Utvikle en enkel brosjyre rettet mot funksjonshemmede og eventuelle partnere med fokus på hvordan man kan ha et godt fungerende sexliv, herunder hvor man kan finne mer informasjon om temaet. 2. Utvikle en brosjyre rettet mot helsepersonell med fokus på hvordan man kan snakke med pasienter med nedsatt funksjonsevne om seksualitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det vil ta noe tid å vite om vi oppnår det villet resultatet av prosjektet. Men brosjyrene er utformet og produsert, og vil bli brukt i forbindelse med arrangementer og andre tilstelninger NHF planlegger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

200

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er i første omgang utarbeidet på bakgrunn av dialog med Henning Storvald, spesialist i sexologisk rådgivning ved avdeling for Ryggmargsskade og Multitraume på Sunnaas Sykehus HF, som mener brosjyrene vil fungere godt til sitt formål. I tillegg er prosjektet utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer og brukere som ønsker mer informasjon og fokus på seksualitet.

Resultater og resultatvurdering

For først å snakke om det håndfaste, har prosjektet resultert i to gode, direkte brosjyrer som retter seg til den tenkte målgruppen. Som videre resultat forventer NHF at brosjyrene skal være med på å åpne temaet seksualitet ennå mer, og få medlemmer og andre til å tørre å snakke, samt utforske mer. NHF forventer økt kunnskap og trygghet tilknyttet egen seksuell funksjon, mulighetene for å stifte familie og rettigheter hos forsikringsselskap og folketrygden.

Oppsummering og videre planer

Alt i alt har prosjektet blitt vel gjennomført. Planen og målsettingene er oppnådd inntil videre, og vi har fått et resultat som kan brukes i andre sammenhenger. Både selve brosjyrene og den innhentete informasjonen som er gjort i forbindelse med prosjektet vil være nyttig og kan brukes i NHFs videre arbeid innenfor temaet. Planen videre er å fordele brosjyrene fysisk på relevante steder og institusjoner. Vi har også en plan om å delta på den årlige oppstartsuka til Norges arktiske universitet for å nå ut til studenter med vårt budskap, da spesielt studenter som blir framtidens helsearbeidere.

Prosjektleder

Sofie Paulsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Seksualitetsbrosjyrer
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 180 000
Startdato
01.06.2019
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring