Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» slår fast at seksuell helse er en grunnleggende dimensjon ved det å være menneske og viktig for god livskvalitet i hele livsløpet. I tråd med dette stilles det store krav til kompetanse og holdninger hos de som jobber i tjenestene. Imidlertid har vi i dag lite kunnskap om helsepersonells erfaringer med å tilrettelegge for et seksualvennlig miljø for personer med utviklingshemming, og særlig savnes kunnskap om tiltak som kan bidra til kompetanseheving og kvalitet på området. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om tilrettelegging av seksualvennlig miljø i kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Dette inkluderer en kartlegging av ansatte og lederes erfaringer med å tilrettelegge for et seksualvennlig miljø, deres holdninger til å adressere seksuell helse, samt undersøke hvorvidt deltakelse i læringsnettverket «Et seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming», arrangert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Trøndelag, bidrar til kompetanseheving på området.

Aktivitet/tiltak/metode

Forskningsprosjektet har følgende forskningsspørsmål: 1. Hvilke erfaringer har ansatte og ledere med å tilrettelegge for et seksualvennlig miljø i helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming? 2. Hvilke holdninger har ansatte og ledere til å adressere seksuell helse hos personer med utviklingshemming? 3. Hvilket utbytte erfarer ansatte og ledere å ha etter å ha deltatt i læringsnettverket «Et seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming»? Informantene er ansatte og ledere i læringsnettverket. Læringsnettverket består av digitale samlinger, veiledning og arbeid i forbedringsteam. Overordnede mål er bl.a. å øke deltagernes kunnskap om forebygging og avdekking av overgrep og tilpasset opplæring av brukere. Prosjektet bygger på omsorgsfilosofi og relasjonelle sider ved profesjonsutøvelse. Data samles inn ved både kvalitative og kvantitative metoder. Vi vil gjennomføre fokusgruppeintervju med ansatte og ledere som deltar i læringsnettverket. Anslagvis 5 grupper (3–5 deltakere) intervjues ved oppstart og avslutning av læringsnettverket. NFU vil gi råd og innspill til intervjuguiden, og med det bidra til praksisnære og dagsaktuelle spørsmål. NFU vil også være en ressurs i analyseprosessen, som drøftingspartner av anonymiserte, tentative funn. Data analyseres ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse med induktiv tilnærming, og vil bli brukt for å besvare forskningsspørsmål 1 og 3. For å besvare forskningsspørsmål 2, vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse basert på instrumentet «Professionals’ Attitudes towards Addressing Sexual Health» (PA-SH). Spørreundersøkelsen gjennomføres (via Nettskjema) ved oppstart og etter endt læringsnettverk. Prosjektet meldes til NSD. Det vil bli tatt hensyn til at seksualitet er et tabubelagt og sensitivt tema. Når det handler om personer med utviklingshemming kan det i tillegg berøre etisk vanskelige situasjoner knyttet til foreldreskap og overgrep. Også her vil NFU være en viktig ressurs og drøftingspartner.

Antall deltakere

200

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet vil gi innsikt i ansattes og lederes erfaringer med å tilrettelegge for et seksualvennlig miljø i helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, samt deres holdninger til å adressere seksuell helse. Dette er kunnskap som det er stort behov for i det nasjonale arbeidet med å forebygge overgrep mot personer med utviklingshemming og overgrep begått av personer med utviklingshemming. Prosjektet vil også gi kunnskap om hvorvidt det skjer en kompetanseheving blant de som deltar i læringsnettverket. Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak, men selv om det er enighet om kjennetegn og suksesskriterier, mangler det kunnskap om hvordan deltakelse i læringsnettverk påvirker kvaliteten på tjenestene. Instrumentet «Professionals’ Attitudes towards Addressing Sexual Health» (PA-SH), som benyttes i spørreundersøkelsen, er ikke tidligere validert for norske forhold. I tillegg til at prosjektet vil bidra med en norsk versjon rettet mot helsepersonell i tjenester for mennesker med utviklingshemming, vil det også bidra med internasjonalt etterspurt kunnskap om instrumentet.

Plan for gjennomføring

Rekruttering av informanter (ansatte og ledere som deltar i læringsnettverket) vil skje i samarbeid med USHT Trøndelag. Første runde med fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse vil skje i desember 2022, mens den andre runden vil skje våren 2023. Data fra de første fokusgruppeintervjuene skal benyttes for å gi svar på forskningsspørsmål 1 (erfaringer med tilrettelegging av seksualvennlig miljø), og vil bli analysert første kvartal 2023. Data fra andre runde med fokusgruppeintervju skal benyttes for å gi svar på forskningsspørsmål 3 (utbytte av læringsnettverk), og vil bli analysert tredje kvartal 2023. Data fra første og andre runde med spørreundersøkelse skal benyttes for å gi svar på forskningsspørsmål 3 (holdninger til å adressere seksuell helse), og vil bli analysert samlet i tredje kvartal 2023. Rapportskriving vil starte på våren 2023, og sluttføres fjerde kvartal.

Prosjektleder

Stine Marlen Henriksen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Nord universitet, Senter for omsorgsforskning midt
Beløp Bevilget
2022: kr 70 000, 2023: kr 330 000
Startdato
12.12.2022
Sluttdato
29.04.2024
Status
Under gjennomføring