Sekundærprofylakse ved koronarsykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Kartlegge årsakene til at pasienter med koronarsykdom ikke får optimal sekundærprofyakse.

Sluttrapport

Bakgrunn

Moderne behandling av hjerteinfarkt har ført til at flere pasienter overlever med behov for sekundær prevensjon. Optimal kontroll av koronare risikofaktorer er viktig for prognosen. Hjerterehabilitering er en hjørnesten i sekundær prevensjon, med få pasienter får tilbud om deltakelse.

Målsetting

Målet med prosjektet var å kartlegge andelen som oppnår behandlingsmål for risikofaktorer etter en koronar hendelse, studere betydningen av hjerterehabilitering for risikofaktorkontroll og identifisere sosiodemografiske, medisinske og psykososiale faktorer assosiert med fysisk aktivitet. Studien benyttet et omfattende selvrapportert spørreskjema, vi undersøkte reproduserbarhet og dermed anvendbarhet av dette spørreskjemaet.

Design, metode, materiale

Studien omfattet 1127 pasienter (gjennomsnitt 62 år, 21 % kvinner) som deltok i en eksplorativ tverrsnittstudie 2 til 36 måneder etter en koronar hendelse. Studien ble gjennomført ved to norske sykehus, Drammen og Vestfold, som er relativt representative for Norge med hensyn til sosiodemografi, morbiditet og mortalitet. Alle deltakerne skulle ha vært innlagt ved ett av de to sykehusene med en koronar hendelse: hjerteinfarkt eller koronar revaskulering (PCI eller bypass-operasjon). 423 pasienter ble ekskludert med bakgrunn i død, kort forventet levetid, kognitiv svekkelse, psykose, rus eller dårlig norskkunnskaper. 83 % av alle aktuelle kandidater sa ja til deltakelse. Data ble samlet inn fra sykehusjournalene ved tidspunkt for den koronare hendelsen, fra en klinisk undersøkelse, blodprøver og et omfattende spørreskjema ved inklusjon. 99 pasienter deltok i reproduserbarhetsstudien.

Gjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført etter oppsatt plan hele tiden, ingen endringer.

Resultater

Studien viste at forekomst av ugunstig risikofaktorkontroll var høy median 16 måneder etter hendelse. 75% deltok på hjerterehabilitering (HR) i Vestfold, 18% i Drammen. HR i Vestfold var forbundet med bedre risikofaktorkontroll. Lav aktivitet var assosiert med røyk, dårlig kosthold, fedme, depresjon og dårlig livskvalitet. Funnene er bekymringsfulle og understreker et behov for bedre sekundær prevensjon etter hjerteinfarkt og økt deltakelse i HR.

Samarbeidspartnere

Studiegruppen har hatt et internasjonalt samarbeid med professor Joep Perk, Linnaeus Universitet, Kalmar, Sverige, tidligere leder av European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Gruppen har samarbeidet med brukerorganisasjon LHL.

Videre planer

Resultatene blir brukt av mine kollegaer og meg hver dag i samtaler og undervisning med pasientene. I tillegg har resultatene blitt spredd gjennom foredrag og postere, møter og på nasjonale og internasjonale kongresser. Praksis har blitt endret på hjerteavdelingene i både Drammen og Vestfold når det gjelder epikriser og kommunikasjon med førstelinjetjenesten og pasientene.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Nasjonalforeningen for Folkehelse har vært godt hele tiden. Jeg holdt foredrag om prosjektet mitt på en dag for stipendiater i 2016. Jeg har hatt mailkontakt underveis og gitt beskjed om artikler som er publisert.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Peersen, K. (2018). Cardiac rehabilitation, physical activity and risk factor control after coronary events: Methodological and clinical aspects. A cross-sectional study of a Norwegian coronary population with detailed analyses of cardiac rehabilitation and physical activity. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Sverre, E., Peersen, K., Husebye, E., Gjertsen, E., Gullestad, L., Moum, T., Otterstad, J. E., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2017). Unfavourable risk factor control after coronary events in routine clinical practice. BMC Cardiovasc Disord. 17(1):40.
https://doi.org/10.1186/s12872-016-0387-z

Peersen, K., Munkhaugen, J., Gullestad, L., Liodden, T., Moum, T., Dammen, T., Perk, J. & Otterstad, J. E. (2017). The role of cardiac rehabilitation in secondary prevention after coronary events. Eur J Prev Cardiol. 24(13),1360-1368.
https://doi.org/10.1177/2047487317719355

Peersen, K., Otterstad, J. E., Sverre, E., Perk, J., Gullestad, L., Moum, T., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2019). Medical and psychosocial factors associated with low physical activity and increasing exercise level after a coronary event. J Cardiopulm Rehabil Prev. Jan 31.
doi:10.1097/HCR.0000000000000399

Peersen, K., Munkhaugen, J., Gullestad, L., Dammen, T., Moum, T. & Otterstad, J. E. (2017). Reproducibility of an extensive self-report questionnaire used in secondary coronary prevention. Scand J Public Health. 45(3), 269-276.
https://doi.org/10.1177/1403494816688375

Andre publikasjoner:
Munkhaugen, J., Sverre, E., Otterstad, J. E-, Peersen, K., Gjertsen, E., Perk, J., Gullestad, L., Moum, T., Dammen, T. & Husebye, E. (2017). Medical and psychosocial factors and unfavourable low-density lipoprotein cholesterol control in coronary patients. Eur J Prev Cardiol. 24(9), 981-989.
https://doi.org/10.1177/2047487317693134

Sverre, E., Peersen, K., Otterstad, J. E., Gullestad, L., Perk, J., Gjertsen, E., Perk, J., Moum, T., Husebye, E., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2017). Optimal blood pressure control after coronary events: the challenge remains. J Am Soc Hypertens. 11(12), 823-830.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jash.2017.10.007

Munkhaugen, J., Peersen, K., Sverre, E., Gjertsen, E., Gullestad, L., Dammen, T., Husebye, E. & Otterstad, J. E. (2018). The follow-up after myocardial infarction – is it good enough? Tidsskr Nor Laegeforen. 138(5).
doi:10.4045/tidsskr.17.1050

Abstrakt:
Peersen, K., Sverre, E., Dammen, T., Gullestad, L., Munkhaugen, J. & Otterstad, J. E. (2017). Coronary risk factor control associated with cardiac rehabilitation programs is dependent on their contents, duration and participation rate. Abstract EuroPrevent 2017, Malaga Spain. Eur J Prev Cardiol. (1 Suppl):S42.

Sverre, E., Peersen, K., Otterstad, J. E., Gjertsen, E., Gullestad, L., Moum, T., Husebye, E., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2017). Medical and psychosocial factors and blood pressure control in coronary patients. Abstract EuroPrevent 2017, Malaga Spain. Eur J Prev Cardiol. (1 Suppl):S158.

Peersen, K., Munkhaugen, J., Dammen, T., Moum, T., Gullestad, L. & Otterstad, J. E. (2018). Betydning av medisinske og psykososiale faktorer assosiert med fysisk aktivitet etter koronare hendelser. Abstract Fysioterapikongressen 2018, Lillestrøm.

Peersen, K., Munkhaugen, J., Dammen, T., Moum, T., Gullestad, L. & Otterstad, J. E. (2018). Betydning av hjerterehabilitering i sekundærprofylakse. Abstract Fysioterapikongressen 2018, Lillestrøm.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Doktorgradsavhandling.pdf
Unfavourable risk factor control BMC 2017.pdf
Reproducibility SJPH 2017.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Peersen, K. (2018). Cardiac rehabilitation, physical activity and risk factor control after coronary events: Methodological and clinical aspects. A cross-sectional study of a Norwegian coronary population with detailed analyses of cardiac rehabilitation and physical activity. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Sverre, E., Peersen, K., Husebye, E., Gjertsen, E., Gullestad, L., Moum, T., Otterstad, J. E., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2017). Unfavourable risk factor control after coronary events in routine clinical practice. BMC Cardiovasc Disord. 17(1):40.
https://doi.org/10.1186/s12872-016-0387-z

Peersen, K., Munkhaugen, J., Gullestad, L., Liodden, T., Moum, T., Dammen, T., Perk, J. & Otterstad, J. E. (2017). The role of cardiac rehabilitation in secondary prevention after coronary events. Eur J Prev Cardiol. 24(13),1360-1368.
https://doi.org/10.1177/2047487317719355

Peersen, K., Otterstad, J. E., Sverre, E., Perk, J., Gullestad, L., Moum, T., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2019). Medical and psychosocial factors associated with low physical activity and increasing exercise level after a coronary event. J Cardiopulm Rehabil Prev. Jan 31.
doi:10.1097/HCR.0000000000000399

Peersen, K., Munkhaugen, J., Gullestad, L., Dammen, T., Moum, T. & Otterstad, J. E. (2017). Reproducibility of an extensive self-report questionnaire used in secondary coronary prevention. Scand J Public Health. 45(3), 269-276.
https://doi.org/10.1177/1403494816688375

Andre publikasjoner:
Munkhaugen, J., Sverre, E., Otterstad, J. E-, Peersen, K., Gjertsen, E., Perk, J., Gullestad, L., Moum, T., Dammen, T. & Husebye, E. (2017). Medical and psychosocial factors and unfavourable low-density lipoprotein cholesterol control in coronary patients. Eur J Prev Cardiol. 24(9), 981-989.
https://doi.org/10.1177/2047487317693134

Sverre, E., Peersen, K., Otterstad, J. E., Gullestad, L., Perk, J., Gjertsen, E., Perk, J., Moum, T., Husebye, E., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2017). Optimal blood pressure control after coronary events: the challenge remains. J Am Soc Hypertens. 11(12), 823-830.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jash.2017.10.007

Munkhaugen, J., Peersen, K., Sverre, E., Gjertsen, E., Gullestad, L., Dammen, T., Husebye, E. & Otterstad, J. E. (2018). The follow-up after myocardial infarction – is it good enough? Tidsskr Nor Laegeforen. 138(5).
doi:10.4045/tidsskr.17.1050

Abstrakt:
Peersen, K., Sverre, E., Dammen, T., Gullestad, L., Munkhaugen, J. & Otterstad, J. E. (2017). Coronary risk factor control associated with cardiac rehabilitation programs is dependent on their contents, duration and participation rate. Abstract EuroPrevent 2017, Malaga Spain. Eur J Prev Cardiol. (1 Suppl):S42.

Sverre, E., Peersen, K., Otterstad, J. E., Gjertsen, E., Gullestad, L., Moum, T., Husebye, E., Dammen, T. & Munkhaugen, J. (2017). Medical and psychosocial factors and blood pressure control in coronary patients. Abstract EuroPrevent 2017, Malaga Spain. Eur J Prev Cardiol. (1 Suppl):S158.

Peersen, K., Munkhaugen, J., Dammen, T., Moum, T., Gullestad, L. & Otterstad, J. E. (2018). Betydning av medisinske og psykososiale faktorer assosiert med fysisk aktivitet etter koronare hendelser. Abstract Fysioterapikongressen 2018, Lillestrøm.

Peersen, K., Munkhaugen, J., Dammen, T., Moum, T., Gullestad, L. & Otterstad, J. E. (2018). Betydning av hjerterehabilitering i sekundærprofylakse. Abstract Fysioterapikongressen 2018, Lillestrøm.

Prosjektleder/forsker

Kari Peersen

Hovedveileder

Jan Erik Otterstad

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Sekundærprofylakse ved koronarsykdom
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Sykehuset i Vestfold, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
02.06.2019
Status
Under gjennomføring