Seminar for urostomiopererte

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte, er en landsdekkende interesseforening for personer som er stomi- eller reservoaroperert, deres familier og nærmeste, helsepersonell og andre med stomi og reservoar. Organisasjonen er tilsluttet Kreftforeningen.

 

Pr. i dag har NORILCO 600 medlemmer med urinveisstomi eller reservoar. Den vanligste årsaken til at dette anlegges er kreft, men det kan også skyldes medfødte missdannelser og ulykker.

 

Det å få stomi eller reservoar er for de fleste en stor omvelting i livet og medfører ofte depresjon og maktesløshet. Mange aksepterer etter hvert å leve med sin stomi/reservoar, men alt for mange isolerer seg og klarer ikke å akseptere sin nye livssituasjon. Undersøkelser har vist at det å snakke med en likemann svært ofte fører til kortere rehabilitering for stomi- eller reservoaropererte.

 

Fordi urostomi/uroreservoaropererte er en forholdsvis liten pasientgruppe som er spredt over hele landet, kan det være vanskelig å få snakke med en likemann etter operasjonen. Derfor ønsket vi å lage et seminar spesielt for denne gruppen.

 

Vi ønsket å lage et forum hvor de kunne møte mennesker i samme livssituasjoner og mennesker med de samme problemer og utfordringer i livet. Dette skulle resultere i et sosialt nettverk hvor den enkelte kunne finne vennskap, samhold og støtte, noe som ville gjøre dem bedre rustet til å møte de utfordringer de møter så vel i arbeidslivet som i det private.

 

Målsetting: Målsettingen med prosjektet var å bygge opp den enkeltes selvbilde, bedre livskvaliteten og gjøre deltagerne i stand til å akseptere og mestre sin situasjon som urostomi-/reservoaroperert.

 

Gjennomføring: Seminaret skulle ha både faglig og et sosialt innhold hvor mestring av hverdagen var gjennomgangstema.

 

Resultat: Kort summert viser resultatet av dette seminaret at behovet for denne type samling er stort og at spesielt informasjon til kvinner fortsatt er mangelfull når det gjelder komplikasjoner og senvirkninger etter operasjoner som fører til urostomi-/reservoar.

 

Videre planer: Når det gjelder videre planer ville det vært ønskelig å ha et seminar hvor ovenfor nevnte blir mer utdypet og at seminaret blir et tilbud også til ektefelle/nærmeste. Dette siste var ønsket fra deltagerne og det er også noe som prosjektgruppen var enig om.

Prosjektleder/forsker

Rigmor Yttergård

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Seminar for urostomiopererte
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2005: kr 300 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet