Senioropplevelse sommer 2023 Innlandet (Oppland og Hedmark)

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ensomhet defineres som å «oppleve et savn av ønsket kontakt med andre. Den som er ensom, har mindre kontakt med andre eller dårligere innhold i kontakten enn han eller hun ønsker.» (Peplau og Perlman, 1982). Det er en økning i antall eldre og hjemmeboende eldre i befolkningen, samt flere enslige hjemmeboende. 35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene (Glemt i eget hjem, Røde Kors 2022). Kommunene har utfordringer med å dekke behov sett i samsvar med denne økningen, og frivilligheten kan spille en stor rolle fremover, bl.a. med sosiale møteplasser og gode opplevelser for de eldre. Røde Kors bidrar allerede gjennom aktiviteten Besøkstjenesten, en stor og etablert aktivitet der frivillige over hele landet besøker ensomme både en-til-en og på institusjoner. Det er behov for å økt aktivitet i Besøkstjenesten og andre tiltak for eldre. Med bakgrunn i dette, ønsker vi å gjennomføre “Senioropplevelse” for eldre i Innlandet, med opphold både i Hedmark og Oppland. Målet er ensomhetsbekjempelse blant eldre, gjennom positive opplevelser, muligheter for å knytte nye relasjoner, vennskap og nettverk. Vi vil jobbe for at tiltaket også vil generere økt aktivitetsdeltakelse i Besøkstjenesten lokalt i Oppland og Hedmark, og fremme god helse også etter prosjektslutt.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktiviteten senioropplevelse er en aktivitet som baserer seg på at den eldre får et ferieopphold over noen dager sammen med andre i samme livsfase som en selv. Alle aktiviteter disse dagene gjøres sammen med andre, inkludert måltider og fysiske aktiviteter som legges til oppholdet. De reiser også sammen til og fra. Samhold, aktivisering og sosiale opplevelser er hovedinnholdet i prosjektet. Målgruppen er personer over 65 år bosatt i Innlandet. Frivillige vil rekrutteres lokalt. Felles evaluering etter gjennomført prosjekt, for å ta med erfaringer på hva som fungerte og hva som kan gjøres annerledes til eventuelle senere prosjekter. Gjennomføring av noe lignende prosjekter er noe Røde Kors har god erfaring med. Dette gjør at vi kan innhente informasjon om hva som har fungert godt, og gjøre lignende vurderinger under planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, både når det gjelder fasiliteter, sikkerhetsrutiner og personvern. Vi vil gjøre nøye vurderinger rundt valg av lokasjon for å sikre at sikkerheten ivaretas med tanke på fremkommelighet og helsemessige hensyn som må tilrettelegges. Dette er en høy prioritet når vi skal tilrettelegge for opphold for eldre. Når det gjelder destinasjoner, vil det være naturlig at det legges til lokasjoner som kan bidra til å styrke den lokal forankringen, både i Oppland og Hedmark. Merket i Valdres er en lokasjon, blant flere, som kan være aktuell. Lokal forankring er også for å fremme klimavennlige opplevelser, noe vi ønsker å styrke i denne prosjektperioden. Røde Kors tar personvern på alvor og har rutiner for å hindre spredning av personopplysninger. Hvis navnelister må printes ut for å for eksempel sikre at alle er med på bussen, makuleres denne etter bruk. Når det gjelder sannsynlige utfordringer, kan dette også dreie seg om helse, da det er seniorer som er med. Disse imøtekommes ved at vi har god oversikt over eventuelle helseutfordringer på forhånd, og tar hensyn til og tilrettelegger for det det er behov for.

Antall deltakere

120

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En senioropplevelse for en eldre som til vanlig har mindre kontakt med andre enn de ønsker og føler seg ensomme, kan ha en stor positiv innvirkning på flere områder. Den gir den eldre større mulighet til å få dekket sitt sosiale behov. Dette være seg gjennom samtaler, felles måltider og å gjøre ulike aktiviteter sammen med andre deltakere. Positive opplevelser, positiv helse effekt, både fysisk og psykisk, stimulans til mer aktivitet. De eldre har formidlet fra tidligere ulike arrangementer gjennom Røde Kors at de har kunnet leve lenge på de gode minnene. De forteller videre at opplevelsene gjorde også hverdagen hjemme i ettertid lettere. Vi skal sende eldre fra samme område på ferie denne gangen og da vil det også bli stor mulighet for å knytte vennskapsbånd de også kan få glede av etter turen. Dette vil også kunne bidra til økt Røde Kors aktivitet og forsterke den lokale aktiviteten i Besøkstjenesten, samt dermed bidra til økt lokal tilknytning for de eldre og virke helsefremmende. De eldre får være med på ulike aktiviteter på turen (gåturer, båtturer, musikk og dans, bingokveld, pakkelek osv.). Aktivitetene kan være med på å gi dem mestringsfølelse, fysisk aktivitet og en følelse av tilhørighet med andre. Prosjektet senioropplevelse har en helsefremmende effekt på de eldre både når det kommer til fysisk og psykisk helse. Opplevelsen er med på å forebygge inaktivitet og psykiske utfordringer som f.eks. depresjon. Effekten er både kortsiktig og langsiktig. I en helseundersøkelse som er utført av Røde Kors viser det seg at alvorlig depresjon er dobbelt så høy i aldersgruppen 70-85 år enn blant øvrig befolkning. Senioropplevelse er et godt tiltak for å redusere og forebygge dette.

Plan for gjennomføring

I første kvartal starter arbeidet med å finne aktuelle lokasjoner. Dette vil være både i Hedmark og Oppland, som en del av den lokale forankringen. Det vil også denne perioden være naturlig å starte kontakten ut mot aktivitetsledere og lokalforeninger for å danne en gruppe som skal planlegge prosjektet videre. Dette vil være ledd i rekrutteringen av prosjektmedarbeidere/frivillige til prosjektet som skal delta på opplevelsene sammen med de eldre. Prosjektledere har ansvar for dette, i samarbeid med de lokale aktivitetslederne. Deretter utarbeides informasjonsmateriell og skjemaer for påmelding til prosjektet. I mars vil materiell distribueres ut til de frivillige aktivitetslederne for Besøkstjenesten i Oppland som har kontakt med seniorer/eldre som ses som aktuelle deltakere i prosjektet Senioropplevelse. Aktivitetsledere/prosjektgruppen videreformidler til prosjektledere. I mars/april vil vi få en oversikt over hvem og hvor mange som er aktuelle for å delta og informasjon sendes ut til de aktuelle deltakerne. Informasjonen vil inneholde detaljer rundt tidspunkter, transport, hvordan de ulike dagene vil se ut med tanke på innhold, mat, måltider, aktiviteter og lignende. Selve turene vil arrangeres i tidsrommet juni-september. Det vil være hensiktsmessig å arrangere minst en tur i Oppland og en i Hedmark. I etterkant av oppholdene, vil det være naturlig at både deltakere og frivillige gjør en evaluering av opplevelsene, slik at erfaringer kan tas med videre til eventuelle senere opplevelser som bygger videre på dette, eller nye prosjekter hvor erfaringene kan brukes.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet ble igangsatt for å gi et tilbud til eldre i Innlandet, i tråd med økende antall hjemmeboende eldre og fokuset på ensomhet blant denne målgruppen. Besøkstjenesten er en godt etablert Røde Kors aktivitet, og gjør allerede mye for å bekjempe ensomhet og derav fremme god helse blant eldre. Med bakgrunn i at vi vet at positive opplevelser og gode relasjoner bidrar til bedre psykisk helse, vurderte vi dette prosjektet som et viktig ledd i dette arbeidet. En annen målsetting var styrking av og videreutvikling av allerede mye god aktivitet for seniorer. Selve prosjektet som helhet, besto av at seniorer, her definert som personer over 65 år, fikk tilbud om et ferieopphold over fire dager, sammen med andre i samme livsfase. Utslagsgivende for valg av lokasjon, innhold og varighet, var blant annet tidligere erfaringer med noe lignende prosjekter, samt dialog i prosjektgruppen. Her var målet å beholde den lokale forankringen, som igjen skulle kunne generere ytterligere styrking av besøkstjenesten spesifikt, men også muligheten til å skape nye relasjoner å bygge videre på. Sikkerhet og kvalitet for målgruppen, samt ideell varighet på ferieopphold for målgruppen, ble også tillagt stor verdi i denne sammenhengen. Påmelding til oppholdene gikk via Forms. I etterkant ble det utarbeidet noen enkle evalueringsspørsmål på mail som ble distribuert ut til de frivillige som deltok, og frivillige som hadde bistått seniorer med påmelding, med videreformidling til prosjektledere.

Gjennomføring

Gjennomføringen gikk i all hovedsak som planlagt. Arbeidsplanen forløp i samme rekkefølge som estimert. Lokasjon ble bestemt, aktivitetsledere ble kontaktet med første informasjon, og prosjektgruppen ble opprettet. Videre ble mer spesifikk informasjon, samt påmelding, distribuert ut. Etter vi hadde fullstendig liste over påmeldte, ble det informert ut om mer spesifikk informasjon om selve oppholdet til de aktuelle deltakerne. Destinasjon ble endret til å kun være i Oppland, og deltakerantallet ble redusert, begge deler godkjent av Stiftelsen DAM underveis. Når det gjelder brukermedvirkningen, besto prosjektgruppen av de to ansatte prosjektlederne, samt to frivillige aktivitetsledere fra besøkstjenesten, som var ferieledere på hvert sitt opphold. De frivillige hadde gode innspill på hva som var aktuelle aktiviteter for seniorene, da de kjenner målgruppen godt, og hadde deltatt på lignende turer og arrangementer. Det ble også rom for at deltakerne selv bidro spontant på turene, i form av blant annet historiefortellinger og endring av tidspunkt for måltider. Å delta på planlagte aktiviteter, var selvsagt høyst frivillig.

Resultater og virkninger

Noen av tilbakemeldingene som er kommet fra deltakerne i etterkant, er blant annet at aktivitetene var godt tilpasset funksjonsnivå, og at det var fint å bli kjent med andre. Deltakerne melder også tilbake at de gjerne vil delta på tilsvarende opphold senere, og at det er samværet på oppholdet de trekker frem som det beste med oppholdet. Både det å dele måltider og gode opplevelser. Virkningen av dette, er at deltakerne har fått føle på mestring, tilhørighet, og de gode opplevelsene som vi vet er betydningsfulle i menneskers liv. Det er også blitt laget en film fra prosjektet, med små intervjuer av enkelte av deltakerne og stemningsrapport fra det ene oppholdet. Når det gjelder videre planer, er håpet at erfaringene fra nettopp dette prosjektet, kan generere både at frivillige og ansatte i Røde Kors vil igangsette lignende prosjekter, og at deltakerne er gode ambassadører for fremtidige deltakere. Sitater fra evaluering: “Dere gir oss glede og inspirasjon i hverdagen”. “Det var bare en fantastisk opplevelse”. “Veldig godt arrangert, vi føler oss priviligerte som fikk delta”. “Vi føler oss trygge”. Hva likte du godt med oppholdet: “Menneskene, fjellet, naturen og latteren.”

Prosjektleder

Hege Kathinka Trætteberg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Senioropplevelse sommer 2023 Innlandet (Oppland og Hedmark)
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
21.03.2023
Sluttdato
01.10.2023
Status
Avsluttet