Sjef i eget hjem

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ny teknologi har vært livsforandrende for blinde. Gjennom tekstgjenkjenning, tekst til tale, orienteringshjelp, forstørrelse og mye mye mer har det endret liv. Fremdeles utvikler teknologien seg, og gir enda flere hjelpemidler og bedre liv. “Smart hjem” teknologien gir mulighet å ta styringen over eget hjem. Utstyr, som en smarthøyttaler, kan gi personer stor glede og selvstendighet til noe så enkelt som å kunne velge sin egen radiokanal, men mer nødvendig, kan den samme høyttaler fungere som en personlig assistent. På Solvik syn- og mestringssenter gir vi undervisning i IKT-teknologi. Vi jobber med rehabilitering av blinde og svaksynte i ulike livssituasjoner. Våre instruktører i faget er likepersoner som selv har synsnedsettelse, og som derfor kjenner problemer, behov og muligheter i teknologien. Disse instruktørene fronter nå å ta denne teknologien fullverdig i bruk slik at synsnedsatte kan føle seg som sjef i eget hjem. Smartteknologi kan styre lys i et hjem, det gjør det lettere å orientere seg og finne ting. Det kan styre temperatur, noe som gjør at du kan lett regulere varme i hjemmet. Eksemplene er mange. Målet med prosjektet er å lage et demorom som «Smart-hjem» og bruke dette i undervisningen av synsnedsatte som kommer på rehabiliteringsopphold på mestringssenteret.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet skal planlegge og lage et demorom som et «Smart-hjem». Dette skal inneholde allment tilgjengelig smartteknologi, som har ikke har for høy kostnad, og som kan brukes av synsnedsatte. Dette rommet skal brukes i undervisningen i IKT-faget ved mestringssenteret. Instruktørene er i hovedsak likepersoner, som gjennom sin synsnedsettelse kan demonstrere og forklare verdien av slikt utstyr i bruk hjemme. De kan også gi råd til kursdeltakere som ønsker å anskaffe seg utstyr hjemme og bistå dem i prosessen, blant annet gjennom hjemmebesøk. Demorommet skal vise muligheter som finnes for styring av hjem, slik at kursdeltakere på rehabiliteringskurs får kunnskap om dette og kan installere tilsvarende utstyr hjemme. Vi vil også jobbe med å få til innendørs orienteringsløsning gjennom sensorteknologi, wayfinding, på mestringssenteret, for å kunne demonstrere hvordan mobiltelefon og andre enheter, kan være en guide for synsnedsatte når de er på ukjente steder. Prosjektet skal planlegge, anskaffe og installere smartteknologi i et undervisningsrom. Gjerne hjelpemidler som er godt egnet for eldre som har andre tilleggsdiagnoser. Og om mulig lage demobrett som kan benyttes til lån på beboerrom, slik at kursdeltakere kan få simulere det i eget bomiljø over flere dager. Målgruppen for prosjektet er personer som er på rehabiliteringskurs på Solvik syn- og mestringssenter. Dette er voksne personer som i hovedvekt at blitt rammet av et synstap i voksen alder og har fått hverdagen sin snudd opp ned. NBF er en aktør som har gode systemer for å ivareta personvern og trygghet i sine arrangementer, og det foreligger allerede gode rutiner for dette. Utfordringene i prosjektet tror vi kan være at mange møter teknologien med skepsis, og derfor tror det vil være for vanskelig for dem. Vi tenker å håndtere dette gjennom en god pedagogisk plan for undervisningen. Kursdeltakere en skriftlig og muntlig evaluering av kursopphold. Her vil vi hente inn evaluering av «Smart-hjem».

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet kommer i stand på bakgrunn av erfaringer synsnedsatte har hatt med teknologien. Det er blinde og svaksynte som er pådrivere av prosjektet. Instruktører som jobber på syn- og mestringssenteret, har erfart hvordan denne teknologien har gitt dem en bedre hverdag i eget hjem. Vi regner med at deres erfaringer er virkinger som også prosjektdeltakerne kan få dersom de tar teknologien i bruk. Instruktørene forteller om hvordan for eksempel bruk av smartstyring av lys gjør at det er merkbart lettere å orientere seg i eget hjem. Det gir i større trygghet, fordi farer unngås, og skader reduseres. Det har gitt en lettere hverdag hjemme. Ett praktisk eksempel fra ei er at etter hun fikk en talestyrt lyslist under sofaen, så kan hun nå se hvor sofaen er og ikke være redd for å kollidere med denne. Hun bruker også teknologi til å styre mediaenheter og varme i hjemmet. Følgene hun bruker mindre energi på daglige gjøremål og får mer overskudd til andre aktiviteter. Instruktørene generelt har erfart økt livskvalitet gjennom bedre kontroll over eget hjem, de har oversikt og kjenner seg mer trygg og avslappet. Vi forventer den samme typen virking i prosjektdeltakernes hjem. Smartteknologien gir mulighet til tilbakemelding av mange prosesser som er i funksjon i hjemmet. Det gir mer selvstendighet og livskvalitet. Vi forventer derfor flere tilsvarende virkinger av prosjektet for personer som deltar på opplæring på rehabiliteringskurs, at de blir mer selvhjulpne og får økt livskvalitet. Når personer får teknologiskkompetanse, så vil vi forvente at de også lettere kan ta i bruk annen velferdsteknologi som med årene kan bli nødvendig å installere i kursdeltakernes hjem. Når personer blir mer selvhjulpne med teknologi, så blir de mindre ressurskrevende for pårørende og samfunn.

Plan for gjennomføring

1. Fase: Oppstartsfase med kartlegging av ulikt utstyr og metoder som er tilgjengelig på markedet. Lage en plan for utbygging ut fra behov og relevans. Avklare alternativer for Wayfinding. Starter ved prosjektoppstart og avsluttes 01.06.24. Ansvarlig er prosjektgruppen. 2. Fase: Innkjøp utstyr og montering i rom. Innkjøringsfase før undervisningsstart. Starter april 2024 og avsluttes innen 01.08.24. Ansvarlig er Prosjektmedarbeidere. 3. Fase: Utprøving, tilpasning og opplæring. Kurs/prosjektdeltakerne tar del i undervisning. Starter 01.08.24 og avsluttes 01.07.25. Ansvarlig er Prosjektmedarbeidere. 4. Fase: Bearbeide evaluering og tilbakemeldinger fra undervisningen. Starter 01.09.24 og avsluttes 01.08.25. Ansvarlig er Prosjektleder. 5. Fase: Sluttføring og rapportering. Starter 01.08.25 og avsluttes 15.11.25. Ansvarlig er Prosjektleder.

Prosjektleder

Jon Magne Sønstabø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sjef i eget hjem
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 375 000, 2025: kr 25 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
30.11.2025
Status
Under gjennomføring