Skjult medisinering i sykehjem

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn

Skjult medisinering

En tidligere norsk studie fant at halvparten av avdelingene i institusjoner for eldre tilsatte medisin i mat eller drikke til noen av beboerne, og i en oppfølging av denne studien, hvor mer enn 2000 sykehjemsbeboere ble inkludert, fant man at 12 % av pasientene i vanlig somatiske sykehjemsavdelinger og 17 % av pasientene i skjermede enheter for personer med demens, fikk tilsatt medisin i mat eller drikke minst en gang i løpet av en uke. Kun 20 % av tilfellene hvor det ble praktisert skjult medisinering på sykehjem, var det en lege som hadde bestemt at dette måtte gjøres.

 

Knusing eller deling av piller, åpning av kapsler og tilsetting i mat og drikke

Det å knuse eller dele tabletter eller å åpne kapsler kan medføre problemer. En studie fra Nord-Trøndelag viste at praksisen med å knuse medisiner ble gjort i alle de 19 sykehjemmene som ble inkludert i studien, og 15 % av den totale mengden tabletter som ble knust var depot- eller enterotabletter.

 

Målsetting delstudie I

For å få overblikk over praksisen med skjult medisinering ønsket vi å få svar på: Hvor omfattende er praksisen med å knuse medisiner og tilsette det i pasientenes mat og drikke? Hvor stor andel av dem som får medisiner i mat og drikke er ikke blitt gjort oppmerksom på det (skjult medisinering)? Hvilke type medisiner blandes i maten? Er det noen forskjell på hva slags medisiner som gis skjult og åpent? Hvem har bestemt at medisiner skal gis tilsatt i mat eller drikke? Hva er grunnen til at det er nødvendig? Hvordan er beslutningen om skjult medisinering og hvordan er gjennomføringen dokumentert?

 

Målsetting delstudie II

For å få bedre oversikt over rutiner norske sykehjemsavdelinger har for hvordan knusing av legemidler håndteres, ønsket vi svar på følgende spørsmål: Knuses og gis legemidler uten at pasientene vet om det? Hvis pasienten ikke vet eller forstår at han/hun får et legemiddel, i hvor stor grad involveres pårørende? Hva er legens rolle i avgjørelsen om knusing av medisin? Hvordan kontrolleres det at et legemiddel kan knuses eller deles? Hvordan fungerer Felleskatalogen og pakningsvedlegget for å innhente informasjon om et legemiddel kan knuses/deles? Hvordan dokumenteres knusing/deling av medisiner? Hvilke behov ser personalet for forbedringer i rutiner for legemiddelhåndtering?

 

Metode og gjennomføring

Det ble gjennomført to tverrsnittsstudier. Den første var en kartlegging av hvilke medisiner den enkelte pasienten fikk og hvordan medisinene ble gitt. Den andre studien var en spørreskjemaundersøkelse sendt til sykehjem med spørsmål som skulle dekke områdene beskrevet i ”målsetting delstudie II”

 

Resultater

Delstudie I (artikkel [1] og [2])

Det ble samlet inn data fra 151 avdelinger i 65 sykehjem. Dette omfattet totalt 1943 pasienter. Pasientene i undersøkelsen fikk i gjennomsnitt 6,5 forskjellige legemidler. Totalt 453 pasienter fikk tilsatt medisiner i mat eller drikke, av disse fikk 215 pasienter medisiner uten at de viste om det. Dette er videre omtalt som skjult medisinering. En større andel av dem som fikk medisiner skjult, som fikk antipsykotika sammenlignet med dem som fikk medisiner åpent (30 % versus 20 %). Ti prosent av pasientene (197 pasienter) fikk minst ett legemiddel tilsatt i mat eller drikke hvor det var oppgitt i Felleskatalogen at legemiddelet ikke skulle/ikke burde deles eller knuses, og 73 pasienter fikk mer enn ett legemiddel på denne måten. Vi fant ingen sammenheng mellom avdelingskarakteristika eller pasientkarakteristika og knusing av medisiner der dette ikke er anbefalt i følge Felleskatalogen.

 

Delstudie II (Artikkel [3])

Vi fikk svar fra 1037 sykehjemsavdelinger. Nesten halvparten av avdelingene oppgav at pas­ienter fikk tilsatt medisin i mat eller drikke uten at de visste om det. Legen ble som regel, eller alltid, konsultert i 74 % av tilfellene, mens pårørende sjeldent ble konsultert (39 % av til­fellene). Ved tvil om et legemiddel kunne knuses, ble dette som regel eller alltid sjekket i 95 % av avdelingene.Av de 1005 avdelingene som oppgav at de brukte Felleskatalogen anga 40,7 prosent at det var lett å finne og lett å forstå informasjon om knusing og deling av medi­ka­menter i Felleskatalogen. Resten opplevde problemer. 189 avdelinger (18,2 %) bruker verken merknadsfeltet på legemiddelkortet/legemiddellisten, eller noterer opplysninger om knusing eller deling av legemidler andre steder. De fleste avdelingene registrerte ikke knusing eller deling av legemidler som avvik

 

Konklusjon

Det er store og frekvente avvik i håndtering av legemidler i norske sykehjem og det er stort behov for å forbedre praksis.

 

Publikasjoner:

Kirkevold Ø & Engedal K (2009) “Covert medication in Norwegian nursing homes: still a problem?” Drugs & Aging., årg. 26, nr. 4, s. 333-344. [1]

 

Kirkevold Ø & Engedal K (2010) “What is the matter with crushing pills and opening capsules?” International Journal of Nursing Practice, årg. 16, s. 81-85. [2]

 

Kirkevold Ø & Engedal K (2010) ”Legemiddelhåndtering i norske sykehjem med fokus på knusing av medikamenter.” Sykepleien Forskning, årg. 4, nr. 1, s. 16-25. [3]

 

Kirkevold Ø & Engedal K (2010) Administrasjon av legemidler i norske sykehjem – prosjektrapport. Forlaget Aldring og helse, Tønsberg.

Prosjektleder/forsker

Øyvind Kirkevold

Hovedveileder

Knut Engedal

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Skjult medisinering i sykehjem
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Beløp Bevilget
2006: kr 580 000, 2007: kr 615 000, 2008: kr 645 000
Startdato
01.03.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet