SkoleResept

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Regjeringen ønsker å skjerpe innsatsen for å forebygge uførhet blant unge. Det å sikre at flere gjennomfører videregående skole fremheves som et viktig tiltak. Tretti prosent av elever i videregående skoler dropper ut. Det er nærliggende å anta at en del av de bakenforliggende faktorene som påvirker dette er psykiske helseplager. Psykoselidelser er de alvorligste psykiske lidelsene, og rammer særlig mennesker mellom 16-25 år.

Følgene varer ofte livet ut, med lav arbeids- og sosial deltakelse og dårlig livskvalitet. Internasjonale studier viser at om lag 70 % av pasienter ikke har noen form for arbeid, hverken full- eller deltid. En nyere norsk studie viste at 63 % av pasienter levde kun av trygdeytelser og ikke hadde arbeidsinntekt to år etter diagnose. I en annen norsk studie var andelen 90 %.

Atten prosent av unge uføre har psykoselidelser.

Prosjektet det her søkes midler om heter SkoleResept og er tenkt som et tiltak for å forebygge skoleutfall hos unge med høy risiko for å utvikle eller som allerede har psykose. Pasienter vil rekrutteres fra tidlig oppdagelsessystemet TIPS (Tidlig Intervensjon ved Psykose) og POP (Prevention Of Psychosis) ved Stavanger Universitetssykehus. Den anvendte metoden for forebygging av skoleutfall vil være Individuell jobbstøtte (IPS). IPS er en individuell behandlingsmetode som bistår pasienter i å gjenoppta arbeid eller skole utfra egne ønsker og mål, med hensyntagende til den enkeltes ressurser men også sårbarheter.
Siden januar 2007 har SUS i samarbeid med NAV brukt denne metoden for tilbakeføring av pasienter med psykose til ordinært arbeid gjennom prosjektet JobbResept. I 2012 ble 62 % av deltakerne avsluttet til ordinært arbeid eller utdanning.
Prosjektet mottar i økende grad henvisninger med ønske om bistand til pasienter som er skoleelever, men mangler kapasitet og kompetanse i forhold til skjæringspunktet mellom skole og spesialisthelsetjenesten. Skoleresept skal dekke opp denne mangelen og fungere i forlengelse av JobbResept.
Deltakere følges opp ad modus JobbResept: Med individuell veiledning av pasient og skole, samt tett samarbeid med behandler i spesialisthelsetjenesten. Ved siden av evaluering av progresjon i skolen, evalueres viktige indikatorer på psykisk helse, så som livskvalitet, selvbilde, psykopatologi, samt sosial og kognitiv fungering, ved oppstart og etter ett år. JobbResept vil bidra med denne evalueringen.
SkoleResept vil være et verdifullt tilskudd til tiltak som hjelper elever som strever, men som enten mangler spisskompetanse på psykisk helse og ikke har et individuelt behandlingsperspektiv, eller som tar elever ut av ordinær skole og over i spesialpedagogiske tilbud.
2. Prosjektets målsetting:
Å bruke IPS som metode for å forebygge skoleutfall hos unge som har høy risiko for å utvikle eller har psykose.
3. Prosjektets målgruppe:
Unge i alderen 13-25 år med høy risiko for eller etablert psykose, som står i fare for å falle ut av eller har falt ut av skolen og som er i behandling ved Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus.
4. Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet vil være en modellutprøving av et IPS-tiltak for ungdom med alvorlig psykisk lidelse. Skoleresept vil ha fast plass på ukentlige POP- og TIPS-møter hvor alle nye saker gjennomgås. Nye pasienter i målgruppen følges opp av SkoleResept-medarbeider. Pasienten får samtaler og veiledning på skolen etter behov, minst en gang i måneden.
5. Prosjektets betydning
SkoleResept vil med IPS hjelpe pasienter til å fullføre skole, og slik forebygge senere arbeidsuførhet, øke livskvalitet og fremme psykisk helse. IPS i skole ville fremme aktiv samhandling mellom skole og helsetjeneste.
6. Framdriftsplan
Dersom prosjektet honoreres med midler tiltrer medarbeider januar 2014, og vil være knyttet til JobbResept.
Vi forventer ca. 20 nye pasienter årlig, og vi inkluderer pasienter i to år. Vi tar utgangspunkt i en oppfølgingstid på ett år per pasient, men er fleksible innen rammene prosjektet gir da dette skal være et utprøvingsprosjekt. Det tredje året brukes til evaluering og avslutning, samt eventuell videreføring av prosjektet i ordinær drift og forskning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapporten SkoleResept Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Lena Heitmann

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
SkoleResept
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
JobbResept, Stavanger Universitetssjukehus
Beløp Bevilget
2014: kr 750 000, 2015: kr 750 000, 2016: kr 750 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
28.02.2017
Status
Avsluttet