Smerte og dermatologi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Psoriasis er en kronisk hudsykdom, som kan gi sår og sprekker i huden. Tidligere antok man at psoriasis ikke var smertefullt. I de senere årene har man vært klar over at psoriasis kan gi plagsom kløe. Derimot har man visst lite om hvor vanlig eller alvorlig smerte og ubehag i huden er hos psoriatikere. Det har heller ikke vært vanlig å gi smertelindrende behandling for hudsmerte hos denne pasientgruppen.

 

Målsetting: Målet med studien å kartlegge forekomst av smerte og ubehag i hud, beskrive pasientenes opplevelse av smerte og ubehag, og utforske faktorer som påvirker eller påvirkes av smerte og ubehag.

 

Metode og gjennomføring: Studien har et kvantitativt, eksplorativt og longitudinelt design. Pasienter som kom til poliklinisk konsultasjon eller ble innlagt hudavdeling, ble spurt om å delta i studien. Pasientene ble undersøkt for alvorlighetsgrad av psoriasis og bedt om å fylle ut spørreskjema om demografi, sykdomshistorie, smerte eller ubehag i hud, livskvalitet, psykisk stress og søvnproblemer. Spørreskjemaene ble fylt ut to ganger med 3 måneders mellomrom.

 

Resultater: Totalt ble 139 pasienter med psoriasis spurt om hvordan de opplever smerte og ubehag i huden. Så mange som 42 % hadde hudsmerte. I gjennomsnitt var denne smerten moderat alvorlig. I tillegg hadde 37 % ubehag i huden. Smerten og ubehaget ble beskrevet som kløende, ubehagelig, overfladisk, sensitivt, brennende, ømt og stikkende. Pasientene med hudsmerte hadde mer alvorlig psoriasis, opplevde forverring av sin hudsykdom, hadde mer søvnproblemer og dårligere livskvalitet. Mange pasienter med hudsmerte hadde også smerte etter 3 måneder. Forbedring av psoriasis var forbundet med forbedring av hudsmerte.

 

Vitenskapelig betydning: Denne studien gir informasjon om hvor vanlig smerte og ubehag i huden er hos pasienter med psoriasis. I tillegg gir studien ny og utdypende kunnskap om hvordan pasientene opplever disse hudsymptomene, at hudsmerte har en negativ innvirkning på søvn og livskvalitet, og at alvorligere psoriasis gir mer hudsmerte. Studien danner også grunnlag for videre forskning rundt lindring av hudsmerte.

 

Videre planer: En kvalitativ studie planlegges for å utdype funn og belyse forhold som ikke har blitt tilfredsstillende undersøkt.  En slik oppfølgingsstudie innebærer intervjuer om hvordan pasienter med psoriasis opplever hudsmerte og ubehag, og hvilke faktorer som forverrer og lindrer hudsymptomer. På lengre sikt kan det være aktuelt å undersøke om lokalbehandlinger og smertestillende medikamenter lindrer plagsom hudsmerte hos denne pasientgruppen.

 

Doktorgradsavhandling:

Ljoså TM (2012) Skin pain and skin discomfort in patients with psoriasis. An exploratory and longitudinal study of skin symptoms. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-482-2 Nr. 1445.

 

Artikler:

Ljosaa TM, Rustoen T, Mork C, Stubhaug A, Miaskowski C, Paul SM & WahlAK (2010) “Skin Pain and Discomfort in Psoriasis: An Exploratory Study of Symptom Prevalence and Characteristics.” Acta Derm Venereol., årg. 90, nr. 1, s. 39-45.

doi: http://dx.doi.org/10.2340/00015555-0764

 

Ljosaa TM, Stubhaug A, Mork C, Moum T & Wahl AK (2011) “Skin pain and skin discomfort is associated with quality of life in patients with psoriasis.” Journal of the European Academy of Dermatology, årg. 26, nr. 1, s. 29-35.

doi: 10.1111/j.1468-3083.2011.04000.x

 

Ljosaa TM, Stubhaug A, Mork C, Moum T & Wahl AK (2012) “Improvement in Psoriasis Area and Severity Index Score Predicts Improvement in Skin Pain Over Time in Patients with Psoriasis.” Acta Derm Venereol., Epub før trykking.

doi: 10.2340/00015555-1456

 

Andre publikasjoner:

Ljosaa TM & Wahl AK (2012) ”Smerte og ubehag i huden hos pasienter med psoriasis.” Best Practice Norge, nr. 7, s. 6-7.

 

Ljosaa TM & Wahl AK (2008) ”Smerte og hudsykdom.” i Ulike tekster om smerte., Rustøen T & Wahl AK, red., Gyldendal Akademiske, Oslo.

 

Prosjektleder/forsker

Tone Marte Ljoså

Hovedveileder

Tone Rustøen

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Smerte og dermatologi
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Org.ledd
Høgskolen i Oslo og Rikshospitalet
Beløp Bevilget
2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000
Startdato
01.04.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet