Snakk med meg! Unge likepersoner demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn som pårørende har generelt de siste årene fått økt fokus i helselovgivning, helseforskning og helsetjeneste. Det finnes anslagsvis 4500 unge pårørende i Norge under 30 år der en forelder har demens, de har imidlertid i liten grad blitt omfattet spesielt av disse tiltakene, og kan ha behov for spesielle støttetiltak. Mange unge pårørende kan synes det er vanskelig å åpne seg for «fremmende», og kan oppleve at det er enklere å snakke med noen som har vært igjennom forløpet selv, som er mer lik dem selv i alder og livssituasjon. Tiltaket er drevet fram etter ønske fra målgruppen selv.

Målsetting

Overordnet mål er å bidra til at unge pårørende får hjelp til å mestre hverdagslivet når en forelder har demens. Hovedmål er å prøve ut et likepersonstilbud til unge pårørende av personer med demens. Delmål er å rekruttere minimum 5 unge likepersoner og rundt 20 brukere av likepersonstilbudet.

Målgruppe

Målgruppen er barn under 30 år der en forelder har en demenssykdom.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ledes av prosjektleder som er en av fagpersonene i Nasjonalforeningens likepersonsarbeid og vil ha overordnet ansvar for at ung likepersonstjeneste koordineres med den ordinære likepersonstjenesten. Prosjektleder svarer til styringsgruppen som består av ass.fagsjef, leder avdeling fylkeskontor og frivilligrepresentant fra en lokal demensforening. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, likepersonskoordinator, en brukerrepresentant som selv er ung pårørende og en psykolog. Organisasjonens egeninnsats vil bestå av ansattes deltakelse i styringsgruppe og arbeidsgruppe med alle de oppgaver som ligger til denne, herunder rekruttering av likepersoner og brukere, opplæring, individuell oppfølging, kommunikasjon m.m. Prosjektleder og likepersonskoordinator har gjennom arbeidet med å utforme og drifte den eksisterende likepersonstjenesten og gjennom arbeidet ved Nasjonalforeningens demenslinje opparbeidet seg erfaringer som er helt sentrale for hvordan de unges likepersonstjeneste bør utformes. Prosjektet vil kreve bistand gjennom stillingsressurser fra andre avdelinger i organisasjonen som administrasjonsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen. Tiltaket planlegges videreført med organisasjonens egne midler.

Fremdriftsplan

2017: Planlegging av pilotprosjektet, møte med arbeidsgruppe og styringsgruppe , jobbe med rekrutteringsstrategi , kursplanlegging, rekruttering av deltakere til kurs 2018: Avholde kurs, rekruttering av brukere, utadrettet informasjonsarbeid, oppfølging av likepersoner. oppfølgingssamling 2019: Rekruttering av brukere, utadrettet informasjonsarbeid, oppfølging av likepersoner, evaluering og planlegging av videreføring, møte med styringsgruppe

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Dam Sluttrapport Snakk med meg! Ung likeperson demens.pdf

Prosjektleder/forsker

Vigdis Irene Ween

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Snakk med meg! Unge likepersoner demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2017: kr 250 000, 2018: kr 250 000
Startdato
02.09.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring