Snap på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I 2016 ble Snapkollektivet lansert. Snapkollektivet består av ni jenter med mål om å skape et åpnere og mer tolerant samfunn gjennom sin Snapchatkanal. «Et samfunn hvor det er greit å vise følelsene sine. Et samfunn der det er greit å være annerledes, være åpen om det som er vanskelig, og et samfunn der det å være seg selv er mer enn greit nok.» Kombinasjonen av hverdag og viktige temaer har gjort kanalen veldig populær. Vi ønsker å utvikle et tilsvarende konsept – men med døve/hørselshemmede unge kvinner! Døve barn/unge idag mangler eldre rollemodeller å identifisere seg med.

Målsetting for prosjektet

Synliggjøring av unge, engasjerte og sterke døve kvinner. Gi døve barn og unge rollemodeller, styrke deres identitet. Gi dem en mulighet til å føle seg stolte av å være tegnspråklige. Bygge ned fordommer og nedvurdering av døve og tegnspråk.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: Unge hørselshemmede og døve i Norge. Sekundær målgruppe: Majoriteten av det norske folk som ikke har kunnskap om døve/tegnspråk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi oppretter en arbeidsgruppe som setter sammen endelig snap-team. Vi har flere som har bekreftet at de er interesserte i å delta (se vedlegg), men ved prosjektoppstart spør vi på nytt og eventuelt legger til noen flere. Utvikler konseptet – et fengende navn, profilering, visuell utforming. Snap-konto åpnes, og en prosjekthjemmeside for prosjektet, tilsvarende www.snapkollektivet.no Det opprettes også Facebook- og Instagram-kontoer for prosjektet. Arbeidsgruppen vil primært være å fungere som en «redaksjon» og teknisk støtte for snap-teamet. Med det mener vi ikke at vi skal styre innholdet, men at vi har en felles visjon med hvor vi vil, oversikt over temaer som vi håper å få mulighet å komme innom i løpet av prosjektperioden. Når man skaper en «offentlig» dialog, må vi også skape bevissthet rundt f.eks. vær varsom-plakaten. Prosjektleder vil også bistå med å markedsføre snap-kanalen med hjelp av ressursene som ligger i Supervisuell. Norges Døveforbund vil være representert i prosjektet, da flere i snap-teamet er aktive i både NDF og ungdomsorganisasjonen NDFU på både styre- og administrasjonsnivå. Vi vil ha høy deltakelse både mhp brukerrepresentasjon da alle medvirkende i prosjektet selv er døve/tegnspråkbrukere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Alle kanaler skal være på lufta fra 1. oktober 2018. Arbeidsgruppe og snap-team har samlinger oktober 2018, februar 2019 og juni 2019. Prosjektet vil være i drift fram til 30.6.19, men det kan tenkes at snap-teamet fortsetter på egen hånd etter prosjektperioden. Da vil det være etablert rutiner og en «kultur».

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Synliggjøring av unge, engasjerte og sterke døve kvinner. Gi døve barn og unge rollemodeller, styrke deres identitet. Gi dem en mulighet til å føle seg stolte av å være tegnspråklige. Bygge ned fordommer og nedvurdering av døve og tegnspråk. Hovedmålgruppe: Unge hørselshemmede og døve i Norge. Sekundær målgruppe: Majoriteten av det norske folk som ikke har kunnskap om døve/tegnspråk. Bakgrunn: I 2016 ble Snapkollektivet lansert. Snapkollektivet består av ni jenter med mål om å skape et åpnere og mer tolerant samfunn gjennom sin Snapchatkanal. «Et samfunn hvor det er greit å vise følelsene sine. Et samfunn der det er greit å være annerledes, være åpen om det som er vanskelig, og et samfunn der det å være seg selv er mer enn greit nok.» Kombinasjonen av hverdag og viktige temaer har gjort kanalen veldig populær. Vi ønsket å utvikle et tilsvarende konsept – men med døve/hørselshemmede unge kvinner! Døve barn/unge idag mangler eldre rollemodeller å identifisere seg med.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmål i prosjektbeskrivelsen: «Synliggjøring av unge, engasjerte og sterke døve kvinner. Gi døve barn og unge rollemodeller, styrke deres identitet. Gi dem en mulighet til å føle seg stolte av å være tegnspråklige. Bygge ned fordommer og nedvurdering av døve og tegnspråk.» Prosjektet etablerte snapkanalen «Hverdagsdøv» med første sending 15.11.2018. Siden da har kanalen snappet fra mandag til lørdag hver uke, og noen ganger søndager også. I skrivende stund er Hverdagsdøv 100% i drift og levende som aldri før. Som sluttrapporten vil vise, har kanalen oppnådd å få god kontakt med publikum. Kanalen har absolutt synliggjort unge, engasjerte og sterke døve kvinner. Det har stort sett vært nettopp slike kvinner som har snappet. Vi ser også at de fleste følgerne faktisk er hørende – mange av følgerne har egentlig ikke noen personlig tilknytning til døve eller tegnspråk. I så måte driver kanalen med kontinuerlig fjerning av fordommer og styrking av døve/tegnspråkliges status i samfunnet!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet hadde i utgangspunktet en gruppe med frivillige snappere som på forhånd hadde meldt seg frivillig til å være faste snappere. Den formelle driften, teknisk support, markedsføring og design ble besørget av Supervisuell. Prosjektleder fra Supervisuell ble også en av de faste snapperne, og en tekniker ble fast support-person for alle snappere. Prosjektet startet med et planleggingsmøte før selve snapkanalen ble etablert. Etter idemyldring ble man enig om «Hverdagsdøv» som navn på kanalen, og man etablerte noen retningslinjer og ulike samarbeidsplattformer, f.eks. en egen skjult Facebook-gruppe for de faste snapperne, en egen meldingstråd kun for snapperne, nettside, e-post adresse m.m. Den 15. november 2018 debuterte kanalen. Etter et par måneder oppnådde man rundt 2000 følgere (estimert) og siden har det bare vokst. Det har vært gjennomført samlinger for faste snappere, samt «publikumstreff» f.eks på Litteraturhuset hvor følgere kunne møte snapperne. Hverdagsdøv kom ganske raskt i full drift med faste rutiner, og de fleste fra det opprinnelige teamet er fortsatt med. Desember 2019 overlot Supervisuell driften til de faste snapperne som drifter videre på frivillig basis.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet er en veletablert og fungerende snapkanal som er «still going strong» snart et halvt år etter at Supervisuell overlot driften til å være på 100% frivillig basis. Hverdagsdøv har en tydelig profil og en tydelig identitet. Vi har en fast følgerbase, og de faste snapperne har opplevd å bli gjenkjent «på gata» av ukjente. Vi har også blitt lagt merke til av andre «store» snapkanaler som f.eks Snapkollektivet, som har gitt oss shoutouts. Når vi har laget merchandise, som f.eks. handlevesker med Hverdagsdøv-logo, har det vært svært populært og første opplag ble revet vekk. Vi har tatt opp mange temaer, noen ganger morsomme og andre ganger mer alvorlige/seriøst – også helserelatert. Vi opplever at publikum er gode til å ta kontakt, og at vi når fram til folk og får mye interaktivitet. Vi opplever rett og slett at Hverdagsdøv er en suksess. Vi har absolutt oppnådd det vi håpet på da vi igangsatte prosjektet. Vi ser at Hverdagsdøv betyr noe både for døve og hørende følgere!

Oppsummering og videre planer

Hverdagsdøv er fortsatt i full aktivitet på samme nivå som siste del av prosjektperioden, og foreløpig er det ingenting som tilsier at det er på vei til å dabbe av. Vi tror kanalen vil leve videre i overskuelig framtid. Det er god interesse fra publikum om å delta som gjestesnappere, og det har vært lett å rekruttere nye faste snappere dersom noen av de faste av ulike grunner ikke kan fortsette eller trenger en pause. Det ser heller ikke ut som antall følgere eller interaktivteten med publikum er på vei ned. I skrivende stund er Hverdagsdøv i stabil drift.

Prosjektleder

Vivi Hurtley Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Snap på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell
Beløp Bevilget
2018: kr 295 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring