Sosiale medier og ungdoms psykiske helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

I løpet av noen få tiår har sosiale medier (SoMe) fått en betydelig rolle i våre liv. I samme periode har vi sett en økning i psykiske plager og ensomhet blant ungdom. Den utstrakte bruken av SoMe blant unge har blitt pekt på som en mulig forklaring, og forskningsfunn som viser negative effekter av SoMe-bruk får mye oppmerksomhet i tradisjonelle medier. Innad i forskingsfeltet foregår det imidlertid en debatt om effekten av SoMe. For eksempel kan kontakt med venner gjennom SoMe i mange tilfeller være positivt for ungdom. Per nå er forskningsfeltet preget av unyanserte og grove mål på bruk av SoMe (frekvens og tidsbruk) og et overdrevent fokus på potensielle negative effekter på psykisk helse. De fleste studiene er tverrsnittsundersøkelser som ikke kan si noe om retningen på effekter – blir man mer deprimert av hyppig bruk av sosiale medier, eller bruker man sosiale medier mer dersom man er deprimert? Dette forskningsprosjektet tar sikte på å bøte på disse manglene i forskningsfeltet og slik få et mer nyansert bilde av hvilken rolle SoMe spiller i ungdommers liv. Hovedmålet er å identifisere ulike SoMe-bruksmønstre blant ungdom, og undersøke hvordan disse henger sammen med ulike aspekt ved psykisk helse, inkludert symptomer på angst, depresjon og søvnproblemer, i tillegg til mål på konsentrasjonsvansker og livskvalitet. Ved å følge de samme ungdommene over tid vil vi få ny kunnskap om retningen av påvirkning mellom bruk av SoMe og psykiske vansker, søvnproblemer og livskvalitet. Denne tilnærmingen vil gi ny og unik kunnskap og øke vår forståelse av SoMes rolle i ungdoms liv. Forskningsprosjektet springer ut fra et større utviklingsprosjekt som ledes av Bergen Kommune. I sammenheng med situasjonsanalysen i utviklingsprosjektet har vi utviklet en spørreskjemaundersøkelse som dekker psykisk helse, livskvalitet, livsstil, konsentrasjonsvansker og søvn, samt bruk av SoMe. Med denne søknaden ønsker vi å utnytte data fra innovasjonsprosjektet til et større forskningsprosjekt som vil gi ungdom, forskningsmiljø og fagmiljø unik kunnskap om hvordan bruk av SoMe henger sammen med psykisk helse og trivsel. I spørreskjemaundersøkelsen er spørsmålene om SoMe er basert på fire fokusgruppeintervjuer med 21 VGS-elever og dekker motivasjoner, holdninger og erfaringer med SoMe, både positive og negative. På denne måten vil vi frembringe et mer nyansert bilde av hvordan bruk av SoMe henger sammen med psykisk helse og livskvalitet, og der vi kan ta høyde for andre viktige faktorer som alder, kjønn, sosioøkonomiske forhold, livsstil og søvn. Spørreskjemaundersøkelsen ble pilotert vinteren 2020, og første runde av hovedundersøkelsen vil bli gjennomført September 2020, der 3500 VGS-elever i Bergen inviteres til å delta. Høsten 2021 blir de samme elevene bedt om å delta igjen. Infrastrukturen for å gjennomføre spørreundersøkelsene er allerede etablert.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

International Journal of Environmental Research and Public Health
Frontiers in Public Health
Frontiers in Psychology
BMC Public health

Prosjektleder

Gunnhild Johnsen Hjetland

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Sosiale medier og ungdoms psykiske helse
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Folkehelseinstituttet, Psykisk og fysisk helse
Beløp Bevilget
2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
04.07.2025
Status
Under gjennomføring