Sosiale møteplasser og bevegelse i hverdagen for eldre kvinner

Søknadssammendrag

Kvinnekaféene er sosiale møteplasser lokalisert på Grorud og Mortensrud. Kaféene har fokus på å tilrettelegge for aktiviteter for eldre kvinner med minoritetsbakgrunn, men er åpent for alle kvinner over 18 år. Målet vårt er å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for innvandrere og den øvrige befolkningen. Mange av våre besøkende er kvinner som opplever utenforskap og ensomhet, og som ønsker å ta del i et sosialt fellesskap.

Befolkningen som bor i områdene rundt Grorud og Mortensrud er hardt preget av koronapandemien, og i løpet av 2020 har vi sett et økt behov for våre tilbud.

På Kvinnekaféene inngår nettverksbygging og språktrening i de faste aktivitetene. Korona har vanskeliggjort den normale driften, og smittevern tilsier at vi ikke kan tilby aktiviteter med fysisk tilstedeværelse. Det er dermed nødvendig å sette i stand tiltak for å likevel klare å møte behovene til våre deltakere. Kvinnekaféene skal derfor tilrettelegge for flere digitale aktiviteter under de strenge restriksjonene og frem til vi kan åpne dørene for aktivitet hvor man er til stede fysisk. Dette er planlagt gjennomført fra sommer 2021 til sommer 2022. De digitale tilbudene vil dekke behov for sosialisering og språktrening. Når vi igjen kan åpne for aktiviteter hvor deltagerne kan være fysisk til stede, vil de gjennom våre lavterskel-aktiviteter kunne møte andre i samme aldersgruppe og livssituasjon, knytte kontakter, få en tilhørighet og oppleve mindre ensomhet. Ved å få mulighet til å øve på norsk, vil deltakeren kunne utvide sin omgangskrets ytterligere, og lettere komme i kontakt med majoritetsbefolkningen.

Med disse tiltakene håper vi på å motvirke og redusere de negative effektene som covid-19 og smitterestriksjonene har og har hatt på vår målgruppe gjennom 2020 og 2021.

Prosjektleder/forsker

Helene Cecilia Kinnunen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sosiale møteplasser og bevegelse i hverdagen for eldre kvinner
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
13.04.2021