Søskenfortellinger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Sorg er et mangesidig fenomen der et bredt spekter av reaksjoner og uttrykk er normale. Barns sorgprosess etter tap av søsken trekker seg over lang tid og aktiveres gjennom hele barndommen etter hvert som forståelsen av tapet endrer seg. Etterlatte søsken må bearbeide mange forhold samtidig; egen tapsopplevelse, endringer hos foreldrene og redsel fra det traume som uventet barnedød representerer. Søsken kan også ha mange ?forbudte følelser? knyttet til sjalusi mellom søsken eller bestrebelser om foreldrenes oppmerksomhet. At et søsken dør ryster en familie på en fundamental måte, og denne tapshistorien kan også sterkt berøre søsken som fødes etter avdøde barn. Fagfeltet barn og sorg har i mange tiår vært dominert av en undervurdering av særlig yngre barns kompetanse og opplevelser i sorgprosessen. Barns eget perspektiv har vært underordnet teoretiske forståelser av barns sorgreaksjoner. Realistiske beskrivelser om barns sorg mangler i stor grad. Særlig gjelder dette for barn som mister søsken. Barn har stort utbytte av å lese historier som ligner på sin egen, med enkel og ekte informasjon. Gjennom tekst og bilder kan barn lettere nærme seg og forstå eget tap og sorg, bearbeide egne erfaringer og oppleve normalisering av egne reaksjoner gjennom gjenkjennelse av andres historier. Historiene gir barnet en mulighet til å uttrykke seg om sin egen historie gjennom samtale eller ved selv å tegne eller skrive. Forskning på hva som hjelper i sorg tyder på at det er viktig å få uttrykke seg om tapet.

2. Prosjektets målsetting
Målsettingen med prosjektet er å lage et hefte med barns egne beretninger om sine opplevelser etter tap av søsken. Heftet vil skape grunnlag for realistisk gjenkjenning og formidling av barns egne erfaringer med tap og sorg. Dette kan hjelpe barn til å bearbeide sorgen og fremme mangfoldiggjøring av barns uttrykksformer. Slik vil prosjektet kunne forebygge uheldig sorgreaksjoner og sikre en sunn utvikling hos etterlatte søsken.

3. Prosjektets målgruppe
Hovedmålgruppen for heftet vil være barn i alderen 3 til 12 år som har mistet søsken.

Heftet vil også være nyttig for familier som rammes av slike tap og deres nettverk, barnehager og skoleklasser, helsestasjoner og andre fagpersoner som jobber med barn.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektleder Eline Grelland vil samle inn tekst og tegninger til heftet samt skrive en faglig innledning. En prosjektmedarbeider og referansegruppe fra LUB vil bistå. Heftet skal formidle en samling av 8-10 ulike søskenfortellinger som omhandler tap av søsken, samt to praksishistorier (beskrivelse av konkrete erfaringer) fra en barnehage og en barneskole der elever har mistet søsken.
Tekst til fortellingene og barnetegninger fra og om søsken vil innhentes fra tidligere utgivelser av LUBs medlemsblad ?Oss foreldre i mellom? og sorggrupper for barn ved Seksjon for sorgstøtte, Akershus universitetssykehus (Ahus). Ved Ahus rekrutteres også barnehage og barneskole for praksishistorier. Historiene skal til sammen utgjøre et mangfold av tapshistorier med ulike dødsårsaker og tidsperspektiv i forhold til tapet. Kulturelt mangfold skal også fremheves.

5. Prosjektets betydning
Heftet vil formidle barns egne opplevelser av tap og deres sorgprosess. Dette vil bidra til å omfavne og normalisere mangfold i sorguttrykk hos barn. Heftet blir et verktøy som kan brukes til å formidle informasjon, bearbeide opplevelser og støtte sorgprosess i direkte samhandling med barn. Et hefte når bredt ut, og kan spre viktig kunnskap om barns opplevelser av tap og sorguttrykk til ulike grupper som utgjør barns omsorgsmiljø. Dersom omsorgsmiljøet har god kunnskap om sorg bidrar det til økt forståelse og støtte til barnet. Dette vil kunne forhindre kompliserte etterreaksjoner, fremme en sunn utvikling og bidra til videre god livsutfoldelse hos barnet.

6. Framdriftsplan
Innsamling av fortellinger samt bilder og tegninger i perioden januar-mai, bearbeidelse og layout i mai-juni, trykking og utgivelse i løpet av august-september, distribusjon og markedsføring september-desember 2011.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0233.pdf

Sluttrapportsammendrag

“Søskenfortellinger” er et hefte med en samling av barns historier om tap av søsken ved brå uventet død eller sykdom. Heftet retter seg hovedsakelig mot barn i alderen 3-12 år. Bakgrunnen for heftet er tanken om at barn som selv har opplevd tap av søsken kan ha utbytte av å lese historier som ligner på deres egen, med enkel og ekte informasjon for, om og av barn. Formålet med heftet er å synliggjøre søskens eget perspektiv i en familie der et barn dør.
Arbeidet med heftet ble gjennomført ved at skriftlige fortellinger, dikt, tegninger og bilder ble samlet inn fra etterlatte søsken og deres familier. Innsamlingen foregikk både i samarbeid med Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og medlemsbladet Oss foreldre i mellom, og ved å invitere enkelte etterlatte søsken. Alt innsamlet materiell ble i størst mulig utstrekning bevart i sin opprinnelige form for å ivareta det realitetsorienterte barneperspektivet.
Resultatet er en samling av ti ulike bidrag som på hver sin måte beskriver forskjellige tap av søsken. Heftet er også illustrert med fotografier og enkel tekst om sorgreaksjoner og ritualer for død og minner, som kan brukes som utgangspunkt for samtaler med sørgende barn. Heftet “Søskenfortellinger” finnes gratis som papirutgave og som pdf format (www.lub.no), og kan være en støtte for barn i rammede familier, barnehager og barneskoleklasser som blir berørt av barn som dør, eller inngå som en del av et organisert sorgstøttetilbud for barn.

Prosjektleder/forsker

Eline Grelland Røkholt

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Søskenfortellinger
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2011: kr 144 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet