Sov godt

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Hvert tredje barn fra 0–3 år har søvnvansker, hvilket gir økt risiko for ulykker, fedme, hemmet vekst og emosjonsvansker. Barnets søvnvansker påvirker også foreldrenes søvn og psykiske helse. Foreldre søker hjelp på nett, men får ofte verken kvalitetssikrede eller forskningsbaserte råd. Effektive tiltak finnes, men er lite tilgjengelige for foreldre og helsepersonell.

Målsetning: Utvikle et kvalitetssikret og forskningsbasert tiltak for foreldre på nett, for behandling av søvnvansker hos barn 0–3 år ved å hjelpe foreldre til a) å støtte barnet med å falle raskere i søvn, b) redusere antallet nattlige oppvåkninger ved å håndtere disse på en mer hensiktsmessig måte og dermed c) gi barnet mer søvn.

Metode: Prosjektet innehar 4 arbeidspakker for utvikling og utprøving av tiltaket; 1) behovsanalyse, 2) prototyptesting, 3) klinisk utprøving og 4) implementeringsplan. I behovsanalysen gjennomføres 4 fokusgrupper for å kartlegge foreldrenes behov og eksisterende praksis i tjenestene for søvnproblemer hos små barn. På bakgrunn av fokusgruppene gjøres prioriteringer av hvilke prototyper vi utvikler for utprøving i randomiserte forsøk på nett. De mest akseptable, egnede og gjennomførbare prototypene velges ut for tiltaket, som så prøves ut på familier hvor barnet har søvnvansker gjennom helsestasjonstjenesten og/eller frivillig organisasjon. Avslutningsvis lages en plan for fremtidig implementering på helsestasjonen, frivillig sektor og forskning, sammen med deltakerne.

Deltakere: Foreldre med barn 0-3 år som sover for lite, strever med innsovning og/eller har mange oppvåkninger om natten. Helsesykepleiere og øvrige ansatte ved helsestasjonene og frivillige/koordinatorer fra ideell sektor som tilbyr familiestøttende programmer. Antallet deltakere vil variere mellom de ulike arbeidspakkene.

Tidsplan: Prosjektet er planlagt gjennomført fra mars 2020 til februar 2022. Forventet resultat: Prosjektet vil bidra til økt identifisering og tidlig hjelp for søvnvansker hos barnet for foreldre, bedre søvn og psykisk helse hos foreldre, og tilgang på og opplæring i en konkret veiledningsmetode for helsestasjoner og andre.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunn: Hvert tredje barn fra 0–3 år har søvnvansker, hvilket gir økt risiko for ulykker, fedme, hemmet vekst og emosjonsvansker. Barnets søvnvansker påvirker også foreldrenes søvn og psykiske helse. Foreldre søker hjelp på nett, men får ofte verken kvalitetssikrede eller forskningsbaserte råd. Effektive tiltak finnes, men er lite tilgjengelige for foreldre og helsepersonell. Målsetning: Utvikle et kvalitetssikret og forskningsbasert tiltak for foreldre på nett, for behandling av søvnvansker hos barn 0–3 år ved å hjelpe foreldre til a) å støtte barnet med å falle raskere i søvn, b) redusere antallet nattlige oppvåkninger ved å håndtere disse på en mer hensiktsmessig måte og dermed c) gi barnet mer søvn. Metode: Prosjektet innehar 4 arbeidspakker for utvikling og utprøving av tiltaket; 1) behovsanalyse, 2) prototyptesting, 3) klinisk utprøving og 4) implementeringsplan. I behovsanalysen gjennomføres 4 fokusgrupper for å kartlegge foreldrenes behov og eksisterende praksis i tjenestene for søvnproblemer hos små barn. På bakgrunn av fokusgruppene gjøres prioriteringer av hvilke prototyper vi utvikler for utprøving i randomiserte forsøk på nett. De mest akseptable, egnede og gjennomførbare prototypene velges ut for tiltaket, som så prøves ut på familier hvor barnet har søvnvansker gjennom helsestasjonstjenesten og/eller frivillig organisasjon. Avslutningsvis lages en plan for fremtidig implementering på helsestasjonen, frivillig sektor og forskning, sammen med deltakerne. Deltakere: Foreldre med barn 0-3 år som sover for lite, strever med innsovning og/eller har mange oppvåkninger om natten. Helsesykepleiere og øvrige ansatte ved helsestasjonene og frivillige/koordinatorer fra ideell sektor som tilbyr familiestøttende programmer. Antallet deltakere vil variere mellom de ulike arbeidspakkene. Tidsplan: Prosjektet er planlagt gjennomført fra mars 2020 til februar 2022. Forventet resultat: Prosjektet vil bidra til økt identifisering og tidlig hjelp for søvnvansker hos barnet for foreldre, bedre søvn og psykisk helse hos foreldre, og tilgang på og opplæring i en konkret veiledningsmetode for helsestasjoner og andre.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Om lag hvert fjerde barn fra 6 måneder til 3 år har søvnvansker, hvilket gir økt risiko for ulykker, fedme, hemmet vekst og emosjonsvansker. Barnets søvnvansker påvirker også foreldrenes søvn og psykiske helse. Foreldre søker hjelp på nett, men får ofte verken kvalitetssikrede eller forskningsbaserte råd. Effektive tiltak finnes, men er lite tilgjengelige for foreldre og en del helsepersonell. Målsetningen var derfor å utvikle et kvalitetssikret og forskningsbasert tiltak for foreldre på nett, for hjelp med søvnvansker hos barn 0–3 år ved å hjelpe foreldre til å støtte barnet med å falle raskere i søvn, redusere antallet nattlige oppvåkninger og gi barnet mer søvn. Prosjektet besto av fire arbeidspakker: 1) behovsanalyse, 2) prototyptesting, 3) klinisk utprøving og 4) utvikling av plan for implementering. I behovsanalysen ble det gjennomført fire fokusgrupper for å kartlegge foreldres behov og eksisterende praksis i tjenestene for arbeid med søvnvansker hos små barn. På bakgrunn av fokusgruppene ble det utviklet en veiledningsmodell og gjort prioriteringer av hvilke prototyper som skulle prøves ut. Prototypene ble tilpasset programmet etter tilbakemeldinger, og som så prøvdes ut på familier med veiledning fra helsestasjonstjenesten eller psykisk helseteam. Avslutningsvis ble det gjennomført “concept mapping”-workshops for å lage en plan for fremtidig implementering i helsestasjonstjenesten og psykisk helseteam i kommunene.

Sammendrag

Prosjektet ble gjennomført i henhold til den opprinnelige planen og i tråd med de fire arbeidspakkene. Pandemien medførte langsommere prosesser og forsinkelser, samt at koronarestriksjoner gjorde det krevende å gjennomføre fysiske møter, fotografering og videoinnspilling for innholdsutvikling til Sov godt. Det ble derfor behov for noen mindre justeringer underveis og forenkling i en av arbeidspakkene for å sikre fremdrift og gjennomføring hvor vi gikk fra randomisering og testing av alternative prototyper til enkel avstemning for valg av prototype i Powerpoint og utprøving av valgte prototyp på nett med spørreskjemabaserte og kvalitative tilbakemeldinger. RBUP og RPH hadde jevnlig dialog hvor RPH bidro til styring av prosjektet, noe kommunikasjon av prosjektet til relevante målgrupper og har sammen søkt om forskningsmidler til en følgeevaluering av prosjektet. Brukerrepresentantene har bistått med tilbakemeldinger på prosjektet helt overordnet, men også på mer avgrensende oppgaver som f.eks. utvikling av programmoduler eller animasjonsfilmer. En av de viktigste innsiktene var at vi gjennom dialog innrettet arbeidet fra frivillig sektor til kommunale psykiske helseteam.

Resultater og virkninger

Prosjektet har resultert i et forskningsbasert og veiledet internett- og mobilbasert selvhjelpsprogram (“Sov godt”). Sov godt kan tilbys foreldre med veiledning fra helsesykepleiere ved helsestasjonstjenesten eller ansatte i kommunale psykiske helseteam. I arbeidet har vi utviklet en modell for søvnveiledning for Sov godt (og arbeid med søvnvansker hos små barn mer generelt), veileder/manual for programmet, samt at ansatte i aktuelle kommunale tjenester har samutviklet det som danner grunnlaget for en kommende implementeringsplan. Fra 2023 vil de første kommunene og ansatte kunne få opplæring i Sov godt ved å henvende seg til RBUP (https://www.rbup.no/kurs/545020). Prosjektet har også medført en rekke vitenskapelige publikasjoner, fagartikler, foredrag og mediesaker.

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Acta Paediatrica
Journal of Clinical Nursing
Acta Paediatrica
Sykepleien Fag

Prosjektleder

Filip Drozd

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Sov godt
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2020: kr 1 244 000, 2021: kr 756 000
Startdato
01.03.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet