Søvntyvene: Hjelp ved søvnproblemer

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En stor del av befolkningen har søvnvansker fra tid til annen, og over en tiendedel har slike plager daglig eller nesten daglig. Langvarige søvnproblemer svekker daglig funksjon og er en hovedårsak til sykefravær. Færre enn 15 prosent av personer med søvnvansker blir fanget opp av helsevesenet, og disse får primært medikamenter som behandlingstilbud. Et flertall av dem som har revmatisk sykdom forteller at de sliter med søvnen, og dette er også et stort problem hos personer med andre sykdommer, som for eksempel kreftsykdom, mage-tarmsykdom, astma, stoffskiftesykdom og hjertesykdom.

Målsetting for prosjektet

Bidra til mestring og livskvalitet hos pasienter med søvnproblemer og sykdom. Oppleggene legges ut på nett og kunne tilpasses pasientgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten; med råd for hvordan fastleger og annet helsepersonell kan gi oppfølging til pasient for veildet selvhjelp.

Målgruppe

Pasienter med revmatisk sykdom og andre former for sykdommer, som kreftsykdom, mage- tarmsykdom, astma, stoffskiftesykdom og hjertesykdom.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Kognitiv atferdsterapi er anbefalt behandling ved søvnproblemer, med god vitenskapelig dokumentasjon, både som individuell behandling, som kursopplegg og som veiledet selvhjelp. Tilnærmingen er med god effekt prøvd ut for søvnproblemer ved revmatisk sykdom, brystkreft, hjertesykdom og langvarige smerter. Tiltakene baseres på flere supplerende tilnærminger, som søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon og mentale strategier, og bygger på kartlegging av problemene og kontinuerlig registrering av søvnen i løpet av behandlingen I prosjektet blir metodene tilrettelagt for pasienter med somatisk sykdom, utmattelse og smerter. Vi vil i samarbeid med pasienter i kurs og individuell behandling på Diakonhjemmet Sykehus utarbeide tre manualer: en for lærings- og mestringskurskurs, en for individuell oppfølging og en for veiledet selvhjelp, med informasjonsmateriell om forståelse av søvn og tiltak ved søvnproblemer til pasient og eventuelt dennes pårørende. Vi vil systematisk måle resultater og samle inn pasientens erfaringer og forslag til tilpasninger. Manualene legges ut på nett med konkrete og detaljerte beskrivelser, slik at pasienter og behandlere både i spesialist- og primærhelsetjenestene kan benytte seg av dem.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi har mottatt midler fra ExtraStiftelsen til å utvikle opplegg for vedvarende utmattelse ved sykdom, som er lagt ut på nett. Oppleggene for mestring av søvnproblemer vil bli utformet og lagt ut på nett på tilsvarende måte, som kurs, behandling og veiledet selvhjelp. Vi har arrangert et kurs som pilot, og vil via kurs og individuelle behandlinger utforme manualene, med konkrete råd om hvordan man systematisk går frem, om bruker og behandler.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

En stor del av befolkningen har søvnvansker fra tid til annen, og over en tiendedel har slike plager daglig eller nesten daglig. Søvnproblemer er også hyppig forekommende hos mennesker med somatisk sykdom og skade. Et fåtall av disse får psykologisk behandling som anbefales som førstevalg ved insomni. Kognitiv atferdsterapi er anbefalt behandling ved søvnproblemer, med god vitenskapelig dokumentasjon, både som individuell behandling, som kursopplegg og som veiledet selvhjelp. Prosjektets formål er å bidra til bedre mestring og livskvalitet hos pasienter med langvarige søvnproblemer og sykdom. Vi ville utvikle et detaljert opplegg for tiltak i behandling av søvnproblemer for pasienter med søvnproblemer og samtidig somatisk sykdom, med informasjonsmateriell både rettet mot behandlere og pasienter. Opplegget er nå lagt ut på nett, og skal kunne tilpasses ulike pasientgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten, både som mestringskurs, individualbehandling og for veiledet selvhjelp.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Deltakerne fyller før, under og to måneder etter kurset ut standardiserte spørreskjemaer for søvnproblemer, holdninger til søvnproblemer og opplevd negative virkninger av søvnproblemene. Vi benytter Bergen Insomnia Scale (Pallesen et al., 2008), Global Sleep Assessement Questionnaire (Roth et al., 2002), og et skjema som kartlegger dysfunksjonelle antakelser om søvn: Dysfunctional Beliefs about Sleep Scale (Morin & Espie, 2003). Søvnloggen som samles inn samtidig er hentet fra Kompetansesenteret for søvn. Analyser av det innsamlede materialet tyder på at tiltakene har svært god effekt med signifikant nedgang i plager relatert til søvn som måles i de innsamlede skjemaer. Vi vil fortsette å samle inn data til en kvalitetsstudie som er startet i forlengelsen av det beskrevne tiltaket. Det vil bli skrevet en artikkel som beskriver resultatene som søkes publisert i vitenskapelig tidsskrift.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

Aktiviteter: • Utvikling av et detaljert opplegg for tiltak i behandling av søvnproblemer for pasienter med søvnproblemer og samtidig somatisk sykdom, med informasjonsmateriell rettet både mot behandlere og pasienter. • Utvikling av skriftlig informasjons- og selvhjelpsmateriell: o Årsaker til søvnproblemer o Andre søvnsykdommer o Kartlegging med søvndagbok o Informasjon til pårørende o Medikamenter som kan gi søvnproblemer o Råd om bruk av sovemedikasjon o Råd om god søvnhygiene o Stimuluskontroll o Søvnrestriksjon o Utregning av søvneffektivitet o Bruk av handlingsregler ved søvnproblemer o Mentale strategier og kvernetanker ved søvnproblemer • Informasjon om tiltakene til pasient og helsepersonell • Systematisk utprøving av tiltakene for pasienter med insomni og somatisk sykdom. • Innhente resultater og tilpasse intervensjonen • Undervisning for pasient og pårørende og for helsepersonell • Tilrettelegge opplegget for veiledet selvhjelp i allmennlegepraksis • Tilpasse og legge ut alt materialet på en hjemmeside for helseopplysning

Resultater og resultatvurdering

Alt materiell er tilgjengelig på www.kognitiv.no. Et kurs er utviklet og arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret. Kursene er åpne for pasienter med ulike somatiske sykdommer og søvnproblemer, med henvisning fra lege. De er godt evaluert, og det er stor pågang. Det individuelle behandlingstilbudet er implementert ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, og det er stor etterspørsel etter undervisning både fra helsepersonell og fra brukerforeninger. Detaljerte opplegg og informasjonsmateriell er lagt ut på www.kognitiv.no/psykiske-lidelser/ulike-typer/sovnproblemer/kurs-i-mestring-av-sovnproblemer/ Opplegget er også beskrevet i Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade (Berge, Fjerstad, Hyldmo & Lang, 2019). Resultatene i prosjektet vurderes som gode.

Oppsummering og videre planer

Opplegget er utviklet, prøvd ut og når mange gjennom www.kognitiv.no. Vi vil fremover markedsføre tiltakene bredt for brukerorganisasjoner og helsepersonell, gjennom informasjon i blader og nettsider, gjennom ulike medier og gjennom kurs samt åpne dagseminarer for pasienter og pårørende.

Prosjektleder

Nina Lang

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Søvntyvene: Hjelp ved søvnproblemer
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2017: kr 480 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet