Spiseforstyrrelser i Frisklivssentralen.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Personer med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse har ikke tilgang til et tilstrekkelig effektivt behandlingstilbud. En nylig utforsket terapi for disse lidelser gav optimal effekt under kontrollerte forskningsforhold. En utfordring med forskning innen helsevitenskap er at ny kunnskap forblir i forskningsfeltet uten å tas i bruk i praksis. Dette prosjektet har til hensikt å effektivisere overføring av ny forskningsbasert kunnskap til praksis, og evaluere denne prosessen. Målet er å etablere en effektiv og godt tilgjengelig terapi for personer med disse spiseforstyrrelser.

Målsetting

Prosjektet vil bidra til at mennesker med BN og BED skal ha et utprøvd og tilgjengelig behandlingstilbud i FLS. Dette innebærer 3 delmål; 1)et evaluert opplæringsprogram for FLS-ansatte, 2)tilbudet er testet og evaluert med målgruppen, og 3)tilbudet er etablert i helsedirektoratets FLS-helsetiltak.

Målgruppe

Kvinner; 18-40 år; BMI 17,5-30; har diagnose bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Detlagere er uten manifest alvorlig psykiatrisk samsykelighet.

Antall personer i målgruppen

8

Beskrivelse av gjennomføring

Dette helseprosjektet består av tre hoveddeler; 1) utvikling og praktisk gjennomføring av et nytt helsetilbud, 2) evalueringen av gjennomføringen, og forutsatt gode resultater; 3) utvikling av en implementerings-strategi. Del 1 innebærer ferdigstillelse av opplæringsmaterialet for FLS-ansatte og gjennomføring av opplæring, mens del 2 innebærer rekruttering av målgruppe, gjennomføring av helsetilbudet i èn FLS, og evaluering av både helsetilbudet og gjennomføringen. Denne evaluering baseres på kvantitative data som samles inn via spørreskjema til FLS-ansatte og målgruppe i gjennomføringsperioden, og på kvalitative data som fremkommer i intervju av både FLS og målgruppe om henholdsvis forventninger og erfaringer til gjennomføring av helsetilbudet. Del 3 innebærer en tilpasning av helsetilbudet etter disse første erfaringer, og utvikling av en detaljert implementeringsplan for omsetning i helsedirektoratets helsetilbud for FLS. Prosjektet vil administreres og gjennomføres i et samarbeide mellom Rådet for Psykisk Helse, Fredrikstad Frisklivssentral, Helsedirektoratet og den opprinnelige faggruppen bak det forskningsutviklede helsetilbudet.

Fremdriftsplan

Ferdigstillelse av opplæringsmateriale skjer i januar 2021, og opplæring for FLS starter i mars 2021. De første evalueringer av kurserfaringer og beredthet for å møte målgruppen gjøres juni 2021. Målgruppe rekrutteres for terapi gjennom sommeren 2021, og helsetilbudet utøves aktivt fra september 2021- desember 2021. Ved januar 2022 er erfaringer kartlagt, og i januar 2023 er evalueringer ferdigstilt og omsatt i en permanent implementeringsplan.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Personer med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse har ikke tilgang til et tilstrekkelig effektivt behandlingstilbud. En nylig utforsket terapi for disse lidelser gav optimal effekt under kontrollerte forskningsforhold. En utfordring med forskning innen helsevitenskap er at ny kunnskap forblir i forskningsfeltet uten å tas i bruk i praksis. Dette prosjektet har til hensikt å effektivisere overføring av ny forskningsbasert kunnskap til praksis, og evaluere denne prosessen. Målet er å etablere en effektiv og godt tilgjengelig terapi for personer med disse spiseforstyrrelser.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet vil bidra til at mennesker med BN og BED skal ha et utprøvd og tilgjengelig behandlingstilbud i FLS. Dette innebærer 3 delmål; 1)et evaluert opplæringsprogram for FLS-ansatte, 2)tilbudet er testet og evaluert med målgruppen, og 3)tilbudet er etablert i helsedirektoratets FLS-helsetiltak.

Målgruppe

Kvinner; 18-40 år; BMI 17,5-30; har diagnose bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Detlagere er uten manifest alvorlig psykiatrisk samsykelighet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

8

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dette helseprosjektet består av tre hoveddeler; 1) utvikling og praktisk gjennomføring av et nytt helsetilbud, 2) evalueringen av gjennomføringen, og forutsatt gode resultater; 3) utvikling av en implementerings-strategi. Del 1 innebærer ferdigstillelse av opplæringsmaterialet for FLS-ansatte og gjennomføring av opplæring, mens del 2 innebærer rekruttering av målgruppe, gjennomføring av helsetilbudet i èn FLS, og evaluering av både helsetilbudet og gjennomføringen. Denne evaluering baseres på kvantitative data som samles inn via spørreskjema til FLS-ansatte og målgruppe i gjennomføringsperioden, og på kvalitative data som fremkommer i intervju av både FLS og målgruppe om henholdsvis forventninger og erfaringer til gjennomføring av helsetilbudet. Del 3 innebærer en tilpasning av helsetilbudet etter disse første erfaringer, og utvikling av en detaljert implementeringsplan for omsetning i helsedirektoratets helsetilbud for FLS. Prosjektet vil administreres og gjennomføres i et samarbeide mellom Rådet for Psykisk Helse, Fredrikstad Frisklivssentral, Helsedirektoratet og den opprinnelige faggruppen bak det forskningsutviklede helsetilbudet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Ferdigstillelse av opplæringsmateriale skjer i januar 2021, og opplæring for FLS starter i mars 2021. De første evalueringer av kurserfaringer og beredthet for å møte målgruppen gjøres juni 2021. Målgruppe rekrutteres for terapi gjennom sommeren 2021, og helsetilbudet utøves aktivt fra september 2021- desember 2021. Ved januar 2022 er erfaringer kartlagt, og i januar 2023 er evalueringer ferdigstilt og omsatt i en permanent implementeringsplan.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Spiseforstyrrelser rammer 10‐15% av den kvinnelige befolkning, og hovedandelen av disse utgjøres av kvinner med bulimia nervosa (BN) eller overspisingslidelse (BED). De fleste med BN eller BED fanges ofte ikke opp i helsevesenet grunnet skjult symptomuttrykk, mangel på kunnskap hos helsepersonale, og manglende innsikt i eget sykdomsbilde, og behandlingstilbud for denne gruppen er begrenset. Dette er samlet sett svært uheldig, fordi dette er sykdommer med et sterkt lidelsestrykk, og høy risiko for alvorlig samsykelighet. Målsetningen med dette prosjektet var å gi mennesker med BN og BED et utprøvd og tilgjengelig behandlingstilbud. Dette ble ønsket gjort via opplæring av nytt type helsepersonale og behandlingssted (terapeuter ved Frisklivssentraler, FLS) og anvendelse av en ny, forskningsbasert terapi. Prosjektets tre delmål; 1) oppnå et evaluert opplæringsprogram for terapeuter, 2) teste og evaluere terapien med målgruppen, og 3) etablere terapien i helsedirektoratets FLS-helsetilbud.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet ble gjennomført som skissert i prosjektplan. Delmålene (1-3) er evaluert via intervjuer og skjematiske besvarelser, og all nødvendig informasjon er innsamlet og analysert. Resultater for delmål 1 er oppnådd via intervjuer av terapeuter, og de delte erfaringer viser til optimale resultater (opplæringsprogrammet ble oppgitt å være godt pedagogisk, og gav opplevd økt kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingsmetoden). Noe av opplæringsprogrammet er modifisert i etterkant som følge av fremkomne erfaringer. Resultater for delmål 2 (gjennomføre helsetilbudet for målgruppen) viser til optimale behandlingsresultater lik det som ble funnet i metodens forskningsutprøving, samt at målgruppen bidro med viktige erfaringer som har videreutviklet behandlingsmetoden. Delmål 3 (utarbeide fast implementeringsplan) er noe forsinket grunnet vanskelig korrespondanse med Helsedirektoratet. Sistnevnte er midlertidig løst ved å drifte opplæringen for flere av landets FLS via prosjektgruppen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektets praktiske gjennomføring besto av tre faser; utarbeiding og gjennomføring av opplæringskurs for frisklivsterapeuter; gjennomføring av helsetilbudet for målgruppen; og utarbeiding av en permanent implementeringsplan integrert i helsedirektoratets kurstilbudsoversikt. Opplæringskurset hadde som formål å øke kompetansen om spiseforstyrrelser (BN og BED), og om den nye behandlingsmetoden Physical Excercise and Dietary therapy (PED-t). Opplæringsprogrammet besto av en trykket kursmanual og digitale læringsressurser (videoer og refleksjons/repetisjonsoppgaver, samt url-lenker til aktuelle kilder) for selvstudier, og av 3 fysiske workshops. FLS som deltok i opplæringen startet umiddelbart etter opplæringen en rekruttering av deltagere for å gjennomføre delmål 2 i prosjektet. FLS gjennomførte en runde (16 uker) med behandling av deltagere under oppfølging av prosjektets veilederteam, og deretter en ny runde (16 uker) med nye deltagere uten tilsvarende tett veiledning av veilederteam. Alle deler er gjennomført etter planen, bortsett fra siste del som er løst på en foreløpig alternativ måte (opplæringskurs holdes via prosjektgruppen i påvente av dialog med helsedirektoratet).

Resultater og resultatvurdering

Resultater fra delmål 1 viser at de ansatte ved FLS opplever kurstilbudet variert og pedagogisk tilfredsstillende, og med en opplevelse av økt kunnskap om spiseforstyrrelser og PED-t. Resultater fra delmål 2 viser replikasjon av de gode behandlingsresultater som opprinnelig ble oppnådd i kontrollert forskningsdesign. Brukerne forteller om en god opplevelse av kompetanse og i å føle seg trygge i den nye arenaen for behandling (i FLS) og ivaretatt av fagpersonene der. Terapeutene ved FLS formidler gode erfaringer i å åpne sin arena for en ny og mer diagnosespesifikk brukergruppe. De opplever at terapien passer godt inn i deres drift, og at brukergruppen har vært inspirerende og til dels gjenkjennelig å jobbe med. Viktige erfaringer har bidratt til justeringer av opplæringsprogrammet og terapien. Forskergruppen har tro på at dette kompetanseløftet om spiseforstyrrelser innenfor primærhelsetjenesten er viktig, og kan bidra til at flere identifiseres og får hjelp både raskere og enklere.

Oppsummering og videre planer

Prosjektgruppen er svært fornøyd med interessen, gjennomføringen, og resultatene fra dette helseprosjektet. Vi anser viktige målsetninger som oppnådd, og som har bidratt til at en utvidet brukergruppe også har nytte av tilbudet (nå også menn, samt både yngre og eldre brukere). Vi har oppnådd god formidling av våre erfaringer og resultater, både internasjonalt og nasjonalt, i ulike kanaler. Interessen for å delta i opplæringskurs i regi av prosjektansvarlig har vært over forventning, og vil fortløpende arrangeres på forespørsel samt til faste avsatte intervaller i regi av prosjektansvarlig.

Prosjektleder

Therese Fostervold Mathisen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Spiseforstyrrelser i Frisklivssentralen.
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Høgskolen i Østfold
Beløp Bevilget
2021: kr 729 000, 2022: kr 563 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet