Spiseforstyrrelser og tilfriskning

I samarbeid med

Hvilke behov for hjelp har de som rammes av spiseforstyrrelser? Dette prosjektet har kartlagt behov basert på likepersonsarbeid.

Illustrasjon: ROS

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Spiseforstyrrelser kan utvikle seg til å bli svært alvorlige lidelser som derfor kan bli en stor belastning for den som har det, for pårørende og samfunnet for øvrig. Det finnes lite systematisert lett tilgjengelig informasjon på norsk som sier noe om hva brukerne selv opplever som viktig i sin tilfriskningsprosess. Ved å få tak i disse erfaringene kan man bidra til å øke kunnskapen både blant helsepersonell, brukere og pårørende om hva som er viktig å ha fokus på i veien ut av en spiseforstyrrelse.

Målsetting

Utarbeide et informasjonshefte som er basert på brukernes egne erfaringer og tanker om hva som er viktig i tilfriskningsprosessen fra en spiseforstyrrelse før, under og etter behandling.

Målgruppe

Helsepersonell som har pasienter med spiseforstyrrelser

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

30-40 personer som tidligere har gått i behandling for spiseforstyrrelser inviteres til å bli intervjuet om deres erfaringer med hva som var behovet for hjelp før de kom i behandling, underveis i behandlingen og etter at de hadde avsluttet behandlingen. Intervjuene vil bli utført etter Bruker Spør Bruker metoden (BSB). BSB er en metode som tar utgangspunkt i at det er tidligere brukere av en tjeneste, i dette tilfellet brukere som selv har erfaringer med behandling av spiseforstyrrelser, som intervjuer andre brukere om deres erfaringer i møte med tjenesteapparatet. Et sentralt mål for BSB er at brukererfaringer skal være med i grunnlaget for utvikling og kvalitetsforbedring innen helsetjenesten. I etterkant av intervjuene vil det bli skrevet et informasjonshefte som presenterer funnene. Hefet distribueres til helsepersonell, brukere og pårørende.

Fremdriftsplan

1. kvartal2017: Planleggingsmøte med styringsgruppe, workshop med frivillige og referansegruppe, utarbeidelse av intervjuguide, rekruttering av informanter. 2. kvartal 2017: Gjennomføring av intervjuer i Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø. 3. kvartal 2017: Analyse av materialet og skriving av heftet. 4. kvartal 2017: Opptrykk og distribusjon av heftet. Skriving av artikkel. Rapportering til Extrastiftelsen.

Sluttrapport

Bakgrunn

Spiseforstyrrelser er sammensatte lidelser som kan utvikle seg til å bli svært alvorlig og være av stor belastning for den som har det, for pårørende og samfunnet forøvrig. Det finnes lite systematisert lett tilgjengelig informasjon på norsk som sier noe om hva brukerne selv ser på som viktig i sin tilfriskningsprosess. Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) søkte i samarbeid med UiT, Norges Arktiske Universitet, med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser som søkerorganisasjon, Extrastiftelsen om midler til å gjennomføre en Bruker Spør Bruker – undersøkelse for å kartlegge hva tidligere pasienter med spiseforstyrrelser så på som sine behov før, under og etter avsluttet behandling. Resultatene skulle publiseres i form av et informasjonshefte/ rapport med fagpersoner, selvberørte og pårørende som målgruppe. Formålet med undersøkelsen var å bidra til økt forståelse og kunnskap om tilfriskningsprosesser ved spiseforstyrrelser fra et brukerperspektiv.

Oppsummering

Det planlegges at det skal skrives artikkel basert på funnene i undersøkelsen. Resultatene vil formidles videre på ulike fagdager, konferanser og liknende.

Prosjektgjennomføring

21 en personer som tidligere har gått i behandling for spiseforstyrrelser har blitt intervjuet om deres erfaringer med hva som var deres behov for hjelp før de kom i behandling, underveis i behandlingen og etter avsluttet behandling. Intervjuene har blitt utført etter Bruker Spør Bruker metoden (BSB). BSB er en metode som tar utgangspunkt i at det er tidligere brukere av en tjeneste som intervjuer andre brukere om deres erfaringer i møte med tjenesteaparatet. I dette tilfellet brukere som selv har erfaring med spiseforstyrrelser. I etterkant av inervjuene har det blitt skrevet en rapport som presenterer funnene. Et sentralt mål for BSB er at brukererfaringer skal være grunnlaget for utvikling og kvalitetsforbedring innen helsetjenesten. Rapporten har blitt distribuert til helsepersonell, brukere og pårørende.

Antall personer i målgruppen

15002

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport SF og tilfriskning.pdf

Prosjektleder/forsker

Juni Raak Raak Høiseth

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Spiseforstyrrelser og tilfriskning
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Org.ledd
Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 784 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet