Spytt ikke på gulvet!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1
Tuberkulose (TB) utgjør en helsetrussel for dem som rammes og deres nærmiljø.

I Norge oppdages nye tilfeller hyppigst blant mennesker som opprinnelig kommer fra land med mye TB.

TB arbeidet i Norge må, for å være effektivt, organiseres rundt de spesielle forhold det innebærer å være syk som innvandrer. Kunnskap om TB blant TB pasienter, risikoutsatte grupper og helsepersonell er mangelfull. Dette bidrar til forsinkelse i oppsøking av lege, forsinket og noen ganger feil diagnose og at behandlingen ikke tilrettelegges optimalt for pasientene. Feilaktige forestillinger bidrar til frykt for stigmatisering og for sosial isolasjon.

Som TB organisasjon kan LHL bidra til forbedring av behandlingstilbudet for TB pasienter.

Gjennom informasjon vil vi øke kunnskap om sykdommen og behandlingen både blant pasienter og helsepersonell. Verdien av god kommunikasjon og informasjon for å bedre behandlingsresultater og styrke mestring blant pasientene er grundig dokumentert. LHL har opparbeidet solid kunnskapsplattform gjennom tidligere støtte til ulike prosjekter om innvandrere og TB i Norge, og arbeid mot TB internasjonalt.

LHL utarbeider for tiden informasjonsbrosjyrer for TB pasienter i Norge. De er basert på pasientenes opplevde behov og erfaringer og er utviklet sammen med pasienter og helsepersonell. Med utgangspunkt i brosjyrene ønsker LHL å iverksette et spennende informasjons- og kommunikasjonsprosjekt i 2009. Gjennom å utvikle veiledere for bruk av brosjyrene, både for helsepersonell og likemenn, ønsker vi å øke brukermedvirkningen; tilrettelegge for at pasienter aktivt kan planlegge egen behandling; at erfaringer og kunnskap om å leve med sykdommen blir tatt på alvor.

2
Overordnet målsetting
Tuberkulosepasienter og helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap om tuberkulose og tuberkulosebehandlingen slik at pasienter mestrer sykdommen bedre, får økt livskvalitet, føler trygghet og er mer åpne om sykdommen med familie og nærmiljø. Dette vil også bidra til å bedre behandlingsresultat og raskere diagnostikk.

Hovedmål
Utvikle og produsere veiledere for bruk av brosjyrene som kommunikasjonsverktøy. Veilederne vil bli utviklet sammen med helsepersonell, pasienter og pårørende.

Effektmål
-TB pasientene lever bedre med sykdommen og fullfører behandlingen
– TB pasienter og deres nærmiljø har kunnskap om behandlingsmuligheter og forebygging av smitte
– Åpenhet om TB blant syke
– Plattform for likemannsarbeid i sykehus og nærmiljø er etablert
– Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter


– Økt kompetanse blant helsearbeidere og bedre omsorg til pasientene

3
TB pasienter, deres nærmeste og helsepersonellet som møter disse pasientene

4
?Bedre kunnskap om TB bidrar til mindre engstelse og bedre livskvalitet under behandlingsforløpet
?Bedre kommunikasjon (språklig og kulturelt) kan muliggjøre god samhandling mellom helsepersonell og pasient
?Det å være syk i et ?fremmed land? kan gjøre langvarig behandling vanskelig, og bevissthet rundt relevante problemer i tverrkulturell kommunikasjon er til uvurderlig hjelp

Da brosjyrene er et kommunikasjonsredskap; et utgangspunkt for dialog mellom helsearbeider og pasient og mellom pasienter, vil LHL utarbeide veiledere for både helsearbeidere og likemenn i bruk av brosjyren. Disse veilederne tar blant annet utgangspunkt i kommunikasjonsferdigheter og i hvilke situasjoner brosjyren bør brukes.

LHL har lang erfaring og tradisjon med likemannsarbeid. Selv om TB kan helbredes, er sykdomsforløp og behandling såpass langvarig at likemannsarbeid kan ha stor verdi. Pasientenes erfaring med sykdom og behandling og å være pasient i et ?fremmed? land er viktig kunnskaps og erfaringsgrunnlag. Bruk av likemenn er nytt innen TB. Denne prosessen vil utfolde seg gjennom å skape en plattform for møte og diskusjon og her vil en kommunikasjonsveileder være viktig.

5
Utvikling av veileder for helsepersonell (1. kvartal)
Kurs i bruk av veileder for helsepersonell (2. kvartal)
Utvikling av veileder for likemenn (3. kvartal)
Kurs i likemannsarbeid (3. kvartal)
Utarbeiding av evalueringsplan (4. kvartal)
Kurs i bruk av veileder for likemenn (4. kvartal)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0130.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er en rekke utfordringer knyttet til behandling og omsorg for personer som rammes av tuberkulose. En av utfordringene er at det er lite kunnskap om sykdommen blant både pasienter, risikoutsatte grupper og helsepersonell. LHL begynte derfor i 2007 å utvikle informasjonsbrosjyrer om tuberkulose.

Informasjonsbrosjyrer sprer informasjon mest effektivt når de brukes aktivt i en kommunikasjonsprosess. Derfor har vi gjennom dette prosjektet utviklet veiledere for hvordan brosjyren kan brukes som et kommunikasjonsverktøy; en veileder for helsepersonell og en veileder for likemenn. Med likemenn mener vi tidligere tuberkulosrammede som stiller seg til disposisjon for andre tuberkulosepasienter, for støtte og erfaringsutveksling. Veilederne har blitt utviklet i nært samarbeid med personer fra de to målgruppene. Som en del av prosjektet har vi også holdt foredrag og kurs i pasientkommunikasjon og bruk av brosjyrer for begge gruppene.

Den overordnede målsettingen for prosjektet er at tuberkulosepasienter og helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap om tuberkulose og tuberkulosebehandling. Dette vil bidra til at pasienter mestrer sykdommen bedre, får økt livskvalitet, føler trygghet og er mer åpne om sykdommen overfor familie og nærmiljø. I tillegg vil økt kunnskap bidra til raskere diagnostikk og bedre behandlingsresultater.

Prosjektet er grundig forankret i LHLs organisasjon. LHL vil fortsette å holde kurs i god kommunikasjon og i bruk av brosjyren i framtida, og vi vil fortsette å bruke veilederne som er utviklet i mange år framover.

Prosjektleder/forsker

Mona Drage

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Spytt ikke på gulvet!
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 488 000
Startdato
05.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet