Sted for dialog

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Sted for Dialog er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, og Høgskolen i Agder.

 

Prosjektet har etablert et samtaletilbud i regi av de frivillige organisasjonene, og organisert praksisstudiene ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid på en ny måte. Målet var å skape sammenhenger mellom undervisning, forskning og praktisk psykisk helsearbeid, og derigjennom styrke organisasjonene, bygge kompetanse og gi innhold til brukerrettet psykisk helsearbeid.

 

Sted for Dialog har i prosjektperioden organisert fem samtalegrupper for totalt 40 pårørende, gitt samtaletilbud til 32 personer, undervist 650 elever på videregående skole om psykisk helse og avholdt to Gjestebud med totalt ca. 100 deltakere. Deltakerne er gjennomgående svært fornøyd med tilbudet. De understreker viktigheten av å bli sett, hørt og respektert, og gjennom dette selv få bestemme hva slags hjelp som er til hjelp. Det har imidlertid hele tiden vært utfordrende å rekruttere nok deltakere. 19 studenter har gjennomført og bestått sine praksisstudier i Sted for Dialog, og har gjennom dette bidratt med ca 3,5 gratis årsverk i tilknytning til de frivillige organisasjonene. Det er utarbeidet seks prosjektrapporter, og en hovedfagsoppgave i løpet av prosjektperioden. Studentene er gjennomgående svært fornøyd med praksisen, og beskriver den som variert og annerledes.

 

Sted for Dialog er etablert i randsonen mellom frivillige organisasjoner, høgskole og offentlige tjenestetilbud. Dette har fristilt studentene, tydeliggjort deres personlige ansvar og skapt diskusjoner om og muligheter for utvikling av en ny profesjonalitet. Sted for Dialog har fortsatt som praksistilbud ved Høgskolen i Agder også etter prosjektets avslutning, og har ført til diskusjoner og planer om større omlegginger av opplæringen av fagfolk innen psykisk helsearbeid.

Prosjektleder/forsker

Anders J. W. Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Sted for dialog
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Høgskolen i Agder, avd. helse- og idrettsfag
Beløp Bevilget
2004: kr 347 000, 2005: kr 347 000, 2006: kr 347 000
Startdato
07.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet