Sterk som instruktør

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Trening har en sentral rolle i egenbehandlingen av revmatisk sykdom. Nyere forskning viser at revmatikere med fordel kan trene på høy intensitet, dette viker fra tidligere kunnskap. Det å trene med likesinnede gir en sosial arena med mulighet for erfaringsutveksling. NRFs lokallag tilbyr en rekke treningstilbud ledet av frivillige instruktører. Instruktører får opplæring, men det er stor variasjon i opplæringen som gis. Dette påvirker kvaliteten. Det er behov for en standardisert opplæring som tar inn ny forskning, og som i standgjør instruktører til å drive aktivitetsbasert likepersonsarbeid.

Målsetting for prosjektet

NRF skal ha et standardisert, kvalitetssikret opplæringskonsept for instruktører, som skal kunne gjennomføres på fylkeslag, med ekstern fagperson. Konseptet skal gi tilstrekkelig kunnskap til å virke som instruktør og drive aktivitetsbasert likepersonsarbeid.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Personer som ønsker og forutsetninger for å bli treningsinstruktør i lokallag. Sekundærmålgruppe: Fylkeslag som ønsker arrangere instruktørkurs

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet har 3 stadier: Utvikling av kurskonsept: Konseptet har 4 deler. Del 1 er et e-læringskurs som deltakere gjennomfører før kurset. Vi utvikler e-kurs som gir innføring i anatomi, fysiologi, samt grunnprinsipp i treningslære og aktivitetsbasert likepersonsarbeid. Målet er at deltakerne skal stille på kurs med samme kunnskapsgrunnlag. Del 2 er selve innholdet kurssamlingen. Vi utvikler opplæringsmateriale som skal gjennomgås på kurset. Kursholder skal enkelt kan sette seg inn i og ta materialet i bruk. Del 3 er kunnskapstest og ferdighetsprøve som deltaker gjennomfører etter kurset. Vi utvikler multiple choice-test og fasit for å vurdere ferdighetsprøven. I del 4 utvikler vi brukerveileder for fylkeslag som beskriver hvordan man planlegger og gjennomfører instruktørkurs. Pilottesting av kursinnhold: Det gjennomføres 2 pilotkurs. Etter kurset gjennomfører deltakerne prøver og evaluering. Det gjøres nødvendige endringer basert på dette. Pilottesting av kurskonsept: 2 fylkeslag gjennomfører kurset, med hjelp av brukerveiledningen, en ekstern kursholder og kun begrenset støtte fra forbundskontoret. Fylkeslagene evaluerer gjennomføringen. Det gjøres nødvendige endringer basert på dette før endelig lansering av kurskonseptet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juni – Okt.-17: Utvikle av del 1 – 3 av kurskonseptet. Okt.-17: Gjennomføring 1.pilotkurs. Justering av innhold basert på respons. Des.-17: Gjennomføring 2. pilotkurs. Justering av innhold basert på respons. Jan – mars-18: Utvikling av brukermanual for fylkeslag April – sept.2018: Gjennomføring av instruktørkurs i regi av fylkeslag. Okt – Nov18: Justering av kurskonsept basert på respons, ferdigstilling. Des18: Lansering av kurskonsept.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Trening har en sentral rolle i egenbehandlingen av revmatisk sykdom. Nyere forskning viser at revmatikere med fordel kan trene på høy intensitet, dette viker fra tidligere kunnskap. Instruktører får opplæring, men det er stor variasjon i opplæringen som gis. Dette påvirker kvaliteten. Det er behov for en standardisert opplæring basert på ny forskning, og som styrker instruktører til å drive trening med høyt faglig nivå. NRF skal ha et standardisert, kvalitetssikret opplæringskonsept for instruktører, som skal kunne gjennomføres på fylkeslag, med ekstern fagperson. Konseptet skal gi tilstrekkelig kunnskap til å virke som instruktør og drive likepersonsarbeid. Primær målgruppe 1 er personer som skal bli instruktører for et treningstilbud i regi av et NRF-lokallag, og målgruppe 2 er NRFs fylkeslag som ønsker å arrangere instruktørkurs. Prosjektets sekundærmålgruppe er brukerne av treningstilbud i regi av et NRF-lokallag. Denne målgruppen vil dra nytte av kompetansen til instruktørene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektgruppens vurdering er at dette har vært et meget vellykket prosjekt og at vi har klart å nå målgruppen godt med de tiltakene som er blitt gjennomført, basert på endringer og tilbakemeldinger fra brukerne/deltagerne. Prosjektet har også gitt oss som organisasjon ny kunnskap og kompetanse. Blant annet har det gitt oss anledning til å teste ut nye områder for å nå flere gjennom å legge opp praksisen i kurset i sal. Denne erfaringen er verdifull inn i andre prosjekter da organisasjonen ønsker å videreutvikle trening og aktivitetsmulighetene for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Kurset er utviklet slik at både fylkeslag, diagnosegrupper og lokallag kan arrangere et instruktørkurs. Kursene er åpne for alle, men med tilrettelagt teori og praksis mot revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Kurset er godt evaluert og implementeres i hele organisasjonen. Resultatene i prosjektet vurderes som gode.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

77

Prosjektgjennomføring/Metode

Stadie 1 – Utvikling av kurskonsept Det foreligger alt et eget studiehefte for instruktører. Dette studieheftet definerer den teorien som instruktørene skal ha kjennskap til. Kurskonseptets 3 kursinnholdsdeler: • E-læringskurs som deltakeren skal gjennomføre i forkant av kurssamlingen • Kursmaterial til selve kurssamlingen • Kunnskapstest og ferdighetstest som deltakeren skal gjennomføre etter fullført kurssamling. E-læringskurs Vi vil utvikle et e-læringskurs som skal gi innføring i anatomi, fysiologi, grunnprinsipp i treningslære og grunnprinsipp i aktivitetsbasert likepersonsarbeid. Kunnskapstest og ferdighetstest Etter fullført kurssamling skal deltakerne gjennomføre en kunnskapstest og en ferdighetsprøve. Stadie 2 – Pilottesting av kursinnhold Kurskonseptet skal pilottestes ved å gjennomføre to instruktørkurs. Prosjektleder tar med seg tilbakemeldinger og resultat fra prøvene, og gjør nødvendige endringer av kurskonseptet som følger av dette. Stadie 3 – Pilottesting av kurskonsept To fylkeslag velges ut til å gjennomføre kurset fra a til å.Prosjektleder tar med seg tilbakemeldinger for å gjøre nødvendige endringer før endelig lansering av kurskonseptet.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektgruppens vurdering er at dette har vært et meget vellykket prosjekt og at vi har klart å nå målgruppen godt med de tiltakene som er blitt gjennomført, basert på endringer og tilbakemeldinger fra brukerne/deltagerne. Prosjektet har også gitt oss som organisasjon ny kunnskap og kompetanse. Blant annet har det gitt oss anledning til å teste ut nye områder for å nå flere gjennom å legge opp praksisen i kurset i sal. Denne erfaringen er verdifull inn i andre prosjekter da organisasjonen ønsker å videreutvikle trening og aktivitetsmulighetene for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Kurset er utviklet slik at både fylkeslag, diagnosegrupper og lokallag kan arrangere et instruktørkurs. Kursene er åpne for alle, men med tilrettelagt teori og praksis mot revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Kurset er godt evaluert og implementeres i hele organisasjonen. Resultatene i prosjektet vurderes som gode.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har gitt oss høyere kvalitet på utdanning og på de fremtidige instruktørene over hele Norge. Instruktørene kan etter endt utdanning lede mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager i trening, med viten om tilpasning og nyere forskning og effekten av høyere intensitet på trening. Vi ønsker å dele de gode effektene trening og fysisk aktivitet gir. Tanken med dette produktet er at andre organisasjoner eller fagmiljøer som ønsker å gjøre lignende eller likt arbeid kan få bistand og hjelp fra oss til bruk av dette. NRF ønsker å støtte dette arbeidet utad.

Prosjektleder

Ole-Martin Wold

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Sterk som instruktør
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 600 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
29.12.2019
Status
Under gjennomføring