Stopp volden – DVD på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.
Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011, «Vendepunkt», har 50 konkrete tiltak mot vold. Flere av tiltakene tar sikte på å nå fram til minoritetsgrupper og er gjort tilgjengelig på flere språk.

Det fins skriftlig informasjon og behandlingsmodeller tilpasset det hørende samfunnet, men dessverre ikke for mennesker som har tegnspråk som sin viktigste kommunikasjonsform. De får ikke informasjonen tilrettelagt for sitt primærspråk. Døve får ikke ?automatisk? informasjon gjennom radio, TV og andre uformelle kanaler. Døve har et mer lukket og sosialt begrenset nettverk enn hørende. Døve i voldsutsatte forhold kan også bli forhindret i å få tilgang til viktig informasjon fra ?ytre? kilder som familievernkontorer o.l. Døve innvandrere som har et annet skriftspråk enn norsk er også en gruppe med spesielt behov for tegnspråklig materiell, siden de ofte lærer norsk tegnspråk bedre enn norsk skriftspråk. Forskning tyder også på at døve er oftere utsatt for vold i nære relasjoner enn funksjonsfriske.

2.
Målsetning er å rehabilitere voldsutsatte og voldsutøvere. Dette ved hjelp av en DVD med god informasjon tilpasset målgruppen, og å distribuere dette gratis til flest mulig i målgruppen, og til organisasjoner eller institusjoner som jobber innenfor målgruppen.

DVDen skal gi de som opplever vold i nære relasjoner informasjon som gjør at de kan våge å oppsøke profesjonell hjelp (rehabilitering), og at framtidige voldelige hendinger blir stoppet takket være informasjonen de har fått (forebygging).

Vi vil benytte samme distribusjonsmodell som tidligere HR-prosjekt «Samlivs-DVD på tegnspråk» (p nr 2006/1/0340), som fikk svært god mottakelse i målgruppen. DVDen vedlegges Døves Tidsskrift som mottas av alle NDF-medlemmer. DVDen sendes også til ulike institusjoner og organisasjoner som jobber innenfor målgruppen. På denne måten er vi sikret å nå over 50% av landets døve. Døve som er utsatt for vold vil da få informasjonen på eget språk fra en «nøytral» kilde innenfra miljøet.

3.
Målgruppen er primært alle døve og hørselshemmede i landet som blir berørt av vold i nære relasjoner, enten som voldsofre eller voldsutøvere. Sekundært er «alle» i målgruppen med tanke på forebygging, dvs. få kunnskap i tilfelle man opplever vold i nære relasjoner i framtiden.

DVDen tar sikte på å bli tilgjengelig for døve, tunghørte og hørende da den også blir tekstet på norsk samt ha norsk tale. Da får f.eks. hørende familiemedlemmer også utbytte av DVDen.

4.
Vi vil benytte en produksjonsmodell grovt inndelt i tre faser. Fase 1: research og utvikling av manus. Vi har flere høyt kvalifiserte fagpersoner med på prosjektet. Målet er å lage et manus som baserer seg på solid fagkunnskap rundt vold i nære relasjoner og relaterte metoder.

DVDen vil inkludere dramatiseringer som viser eksempler på situasjoner og løsninger. Dette er pedagogisk viktig, for å gi seerne noe å identifisere seg med og å unngå at DVDen blir tung, vanskelig å forstå og kjedelig.

Fase 2: Produksjon. DVDen utformes i detalj, med menyoppbygging, design m.m. Manuset vil bli bearbeidet til dreiebok/storyboard og evt bli noe justert for språk og dramaturgi. Opptaksperioden planlegges, og vi gjennomfører opptak og redigerer opptakene.

Fase 3: Postproduksjon. Ferdigredigert materiale bearbeides – lydarbeid, fargekorrigering, grafikk og effekter, teksting og dubbing. Grafisk utforming og DVD-authoring. Opptrykk av DVDer og distribusjon.

Vi antar å bruke 18 måneder på dette, ca et halvt år til hver fase.

5.
Forskning har vist at vold eller å være vitne til vold er ødeleggende for et menneskes psykiske helse. All satsing mot vold i nære relasjoner har derfor stor betydning for de berørte. Prosjektets betydning er den samme som all øvrig satsing mot vold i nære relasjoner, men vi dekker en målgruppe som faller utenfor satsingen fra det offentlige på grunn av språkforskjeller og hvor det sannsynligvis er større forekomst av vold.

6.
1. halvår 2011: Utvikle manus
2. halvår 2011: Produksjon
1. halvår 2012: Postproduksjon, trykk og distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0292.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og har vært et satsingsområde for Regjeringen, noe som kommer til syne bl.a. i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2012. Men det er ikke produsert informasjon på tegnspråk om vold i nære relasjoner. Fordi døvemiljøet er lite, kan det også være en høy terskel for å oppsøke informasjon eller hjelp om vold i nære relasjoner.
Prosjektets formål har vært å produsere DVDen «Du er ikke alene.» Spilletid er ca 1 time, og er på norsk tegnspråk med norske tekster.
Innholdet er delt opp i 3 hoveddeler:
I) Informasjonsfilmen – delt opp i 6 kapitler:
1. Vold – 2. Den som opplever vold – 3. Den som utøver vold
4. Barn – 5. Eldre – 6. Hvordan få hjelp
II) Kortfilm (dramatisering): Robert og Monica
III) Kortfilm (dramatisering): Heidi og Frank
DVDen ble lagt ved som innstikk i Døves Tidsskrift, som distribueres til alle medlemmer i Norges Døveforbund og andre mottakere. På denne måten gir vi effektivt informasjonen direkte til ca 50% av Norges anslått 5000 døve. I praksis vil vi nå fram til enda flere, siden ikke alle døve er medlem i NDF, men likevel leser bladet fordi familiemedlemmer, venner eller arbeidsplassen er abonnent. I tillegg har vi trykket opp et opplag med cover, som deles ut til egnede mottakere, for eksempel institusjoner, rådgivningskontorer o.l.
Manus er blitt utviklet i samarbeid med fagpersoner, fra Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, St.Olavs avd.Brøset (sinnemestring), psykologspesialist for døve og tunghørte Sissel M. Grønlie, Sintef Helse, Enerhaugen familievernkontor, barne- og ungdomspsykolog Atle S. Jensen, Bergen kommunes byrådsavdeling for helse og omsorg.
Vi valgte også å vise hvordan vold i nære relasjoner kan «se ut i virkeligheten» ved hjelp av to kortfilmer som viser parforhold der en av partene er voldelig.
DVDen fikk rosende omtale i Døves Tidsskrift, og omtales som en viktig og sterk informasjonsfilm om vold.
Prosjektet gikk som planlagt uten større problemer, men ble forsinket i henhold til opprinnelig framdriftsplan. Dette skyldes eksterne faktorer uten sammenheng med prosjektet og påvirket ikke budsjettet eller resultatet av prosjektet. Vi vurderer prosjektet som vellykket, og ser på dette som en meget god modell for å gi viktig informasjon til døve på deres eget språk

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Stopp volden – DVD på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døves Media
Beløp Bevilget
2011: kr 770 000, 2012: kr 361 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet