Støtte til vanlig arbeid

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Arbeid har positive effekter på psykisk og fysisk helse for mennesker med utviklingshemning, enda mer på psykisk velvære enn i den generelle befolkningen. Utviklingen i de senere år har gått i feil retning mht. arbeid for målgruppen. Spesielt gjelder dette arbeid på vanlige arbeidsplasser, selv om f.eks. NAV-tiltaket VTA i ordinær bedrift i langt større grad kunne benyttes. Det er viktig å starte arbeidet med inkludering på vanlige arbeidsplasser tidlig. For å lykkes med dette, er det nødvendig med metoder og verktøy for alle involverte, men disse synes i dag å være mangelfulle.

Målsetting for prosjektet

Inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser ved å: Utvikle en «verktøykasse» for målgruppen og støtteapparatet for tilrettelegging og oppfølging av arbeid på ordinære arbeidsplasser. Filmer om Supported Employment inngår. Teste ut verktøyene i en inkluderingsprosess.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning og støtteapparat for arbeid/dagaktivitet som jobbspesialister i VTA, kommune og NAV, lærere, pårørende, linjeledere, faddere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Først samles det inn informasjon om vellykket inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser, både i Norge og andre land. Fokus er på suksessfylte metoder. 6 undervisningsfilmer i Supported Employment-metodikken samt en rekke andre ressurser for støttepersoner i en arbeidsinkluderingsprosess utarbeides. Alt samles i et e-læringssystem. Arbeidsmarkedsbedrifter, skoler, kommuner m.m. følger så opp inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser. Det gis systematisk tilbakemelding på læringsressursen og på hvordan inkluderingen går. Læringsressursen for mennesker med utviklingshemning utvikles med brukermedvirkning i flere trinn. Stadig flere i målgruppen inkluderes etter hvert i arbeid på vanlige arbeidsplasser. Når læringsressursen er ferdig, starter også målgruppen å benytte den som en verktøyskasse. Igjen samles erfaringer systematisk underveis, og både mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner blir intervjuet etter en semistrukturert intervjumal. Tale legges til e-læringssystemet for målgruppen da ikke alle kan lese. Mot slutten av prosjektet er det vid spredning av erfaringer både med arbeidskluderingsprosessen og med ”verktøyskassa”, bl.a. ved et fagseminar.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2018 utarbeides e-læringssystemet for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemming. Bruk under arbeidsinkludering begynner samme høst. Stadig flere med utviklingshemning går ut i slik praksis. Høst 2018 startes utvikling av e-læringssystemet for utviklingshemmede. Målgruppen bruker det nyutviklede systemet i inkluderingsprosessen. Høst 2019 legges tale til ressursen for utviklingshemmede. I desember arrangeres et avslutningsseminar.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Arbeid har positive effekter på psykisk og fysisk helse for mennesker med utviklingshemning, enda mer på psykisk velvære enn i befolkningen generelt. Utviklingen mht. arbeid har gått feil vei. For å lykkes med arbeidsinkludering kunne nettressurser både for mennesker med utviklingshemning og støtteapparatet være til hjelp. Hovedmålet for prosjektet var å fremme god inkludering av mennesker med utviklingshemning i arbeid på ordinære arbeidsplasser. Delmål: • Lage 6 undervisningsfilmer i Supported Employment. • Sammenfatte viktig informasjon for en god arbeidsinkluderingsprosess for mennesker med utvikingshemning, bl.a. om nyttig bruk av IKT. • Utvikle e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning og støtteapparat for arbeid på ordinære arbeidsplasser. • Teste ut bruken av e-læringsressursene i en arbeidsinkluderingsprosess. • Spre resultater fra prosjektet, bl.a. ved en fagkonferanse og en nyhetsbulletin.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene er i stor grad nådd. • Det ble utviklet en nettressurs for mennesker med utviklingshemning og en for støtteapparatet med 7 hovedtemaer og 9 undervisningsfilmer om SE. Et av temaene er “Tilrettelegging ved IKT”. • Det er foretatt diverse spredningsaktiviteter for å gjøre prosjektet og sluttproduktene kjent. • Nettressursene er gjennomgått av mennesker med utviklingshemning og av deres støtteapparat. Synspunkter og forbedringsforslag samt loggføring fra inkluderingsprosessen og intervjuer av diverse aktører er samlet inn. Nettressursene har vært brukt som et kunnskapsgrunnlag ved arbeids¬¬¬inkluderings¬prosessen. • Suksessfaktorer, vilkår for å lykkes, hindringer og utfordringer samt statistikk for bruken av nett¬ressursene beskrives senere i rapporten. • 9 personer er fulgt tett i en arbeidsinkluderingsprosess. To videregående skoler har brukt nettressursen for målgruppen for 11 elever med utviklingshemning og 19 andre elever.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20

Prosjektgjennomføring/Metode

Det ble først via telefonintervjuer samlet inn informasjon om vellykket inkludering av målgruppen på vanlige arbeidsplasser, både i Norge, Sverige og Danmark. 9 undervisningsfilmer i Supported Employment samt en rekke andre ressurser for støttepersoner til hjelp i en arbeidsinkluderingsprosess ble samlet i to nettressurser. Ansatte i to arbeidsmarkedsbedrifter samt andre fagpersoner gav tilbakemeldinger på første versjon av e-læringsressursen for støtteapparatet. Så fulgte arbeidsmarkedsbedriftene mennesker med utvik¬lings¬hemning ut på ordinære arbeidsplasser. De gav systematiske tilbakemeldinger om arbeidsinkluderingen via loggskjemaer og intervjuer. E-læringsressursen for mennesker med utviklingshemning ble utviklet med brukermedvirkning i flere trinn, først ønsket innhold, så papirprototyper for tekst og bilder og til slutt første versjon av ferdig utviklet nettressurs. Tale ble lagt til e-læringsressursen for mennesker med utviklingshemning. Informasjon om prosjektet og dets sluttprodukter ble spredt mot slutten av prosjektet, bl.a. ved et fagseminar, arrangert sammen med OsloMet, innlegg på Mtek for alle, et frokostseminar i regi av Karde og et nyhetsbrev.

Resultater og resultatvurdering

• Resultatet av prosjektet er i stor grad som forventet. Nettressursene som ble utviklet, anses som nyttige, både for mennesker med utviklingshemning og for deres støtteapparat. Arbeidsgivere og kolleger kan også ha nytte av deler av ressursen for støtteapparatet. • De 9 filmene som er utviklet om SE-metodikken, anses som et minikurs i SE. Det er undervisningsfilmer som krever at man er motivert for å sette seg inn i metodikken. • Det er foretatt diverse spredningsaktiviteter til personer i støtteapparatet for å gjøre prosjektet og sluttproduktene kjent, og det synes å være stor interesse for sluttproduktene. Før prosjektet fantes det ingen læringsressurser om arbeid for mennesker med utviklingshemning. • IKT som nettbrett og smarttelefoner ble i liten grad hadde blitt tatt i bruk for arbeidstakere i arbeidsinkluderingsprosessen, selv om nettbrett kunne bekostes av prosjektet.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet nådde sine mål om å lage og å teste ut e-læringsressurser for personer med utviklingshemning og deres støtteapparat for å understøtte inkludering på ordinære arbeidsplasser. Vi forventer at sluttproduktene i stor grad tas i bruk. I oppfølgingsprosjektet “Gode eksempler-jobb” lages filmer om personer med utviklingshemning som arbeider på ordinære arbeidsplasser og hvordan de kan bruke IKT som jobbstøtte. Filmene skal lenkes til nettressursene fra “Støtte til vanlig arbeid”. I oppfølgingsprosjektet vil også informasjon om nettressursene og filmene spres vidt til målgruppene.

Prosjektleder

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Støtte til vanlig arbeid
Organisasjon
Downs syndrom Norge
Org.ledd
Karde AS, Spir og Personalpartner
Beløp Bevilget
2018: kr 1 011 800, 2019: kr 739 600
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
28.02.2020
Status
Under gjennomføring