Støttespilleren, opplæring av frivillige

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Etterspørselen etter likepersonstøtte og oppfølging fra LUB har økt med over 300 % på 10 år. Dette skyldes ikke økt forekomst av barnedød, men nedleggelse av sorggrupper ved sykehusene og at likepersonstøtte oppleves uvurderlig for stadig flere. LUB har ikke hatt tilsvarende økning i antall kontaktpersoner. Alle kontaktpersoner skal kurses før de engasjeres i LUB, men LUB har ikke hatt anledning til å arrangere kurs i det siste. Nå søker LUB om midler til kursing av 30 nye ressurspersoner slik at flere etterlatte kan motta hjelp til selvhjelp av god kvalitet fra skolerte kontaktpersoner.

Målsetting for prosjektet

Arrangere kurs i frivillig sorgstøttearbeid for 30 ressurspersoner som selv har mistet barn slik at LUB fortsatt kan tilby likepersonstøtte av god kvalitet til nye rammede foreldre. Dette sikrer at LUB er i stand til å møte økt etterspørsel etter hjelp til selvhjelp basert på likepersonstøtte.

Målgruppe

Medlemmer i Landsforeningen uventet barnedød som ønsker å yte likepersonstøtte til nye rammede foreldre på frivillig basis.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Fagsjef i LUB Trine G. Kalstad er prosjektleder og kursleder. Kursleder 2 er psykolog Oddbjørn Sandvik. Kurset avholdes på Soria Moria Hotell i Oslo september 2017. En frivillig kontaktperson fra LUB deltar på deler av kurset. Tosporsmodellen om sorg av Stroebe og Schut fra Nederland er LUBs teoretiske forankring; en sunn sorgprosess kjennetegnes av at den sørgende veksler mellom å gå nær sorgen (tapsmestring) og distansere seg fra tapet og melde seg på livet igjen (livsmestring). I prosjektet Med din hjelp (2015/FB15747) har vi fått mer kunnskap om hvordan sørgende kan bruke selvhjelpsmetoder for å håndterer fysiske og psykiske konsekvenser ved sterk sorg. Å bidra til å lære å hjelpe seg selv på best mulig måte er kontaktpersonenes hovedoppgave. Som læringsmetoder anvender vi korte innledningsforedrag, refleksjon omkring egen og andres sorg og ulike støtteerfaringer. Det trenes på å lede samtaler om sorg både ansikt til ansikt og over telefon, som gruppeleder eller i en-til en-samtale. Deltakerne tar utgangspunkt i egne erfaringer. Ulike problemstillinger knyttet til å bruke seg selv som redskap i møte med nye sørgende diskuteres. Kurset evalueres ved bruk av et allerede utarbeidet LUBskjema fra Monkeysurvey.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår -17: Kurset markedsføre under forutsetning om ekstern støtte, rekruttere deltagere. Juni 17: Kurslederne planlegger kurset 15.-17. september: Arrangere kurs i frivillig likepersonarbeid: ”Å lede samtaler ved sorg”. Sept-des-17: Evaluere, engasjere ressurspersonene fortløpende, rapportering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Likepersonstøtte er kjernen i Landsforeningen uventet barnedøds sorgstøttearbeid. Dette innebærer at de som gir sorgstøtte til rammede familier har egen erfaring med tap av barn. Sammen med støtte og hjelp fra familie og nettverk oppleves likepersonstøtte å være av større betydning enn bistand fra det offentlig hjelpeapparat. Med en betydelig økning i antall henvendelser om sorgstøtte de siste årene har LUB behov for flere frivillige ressurspersoner. Vi tilstreber å levere likepersonstøtte av god kvalitet og alle våre ressurspersoner skal derfor ha gjennomført et kurs i frivillig sorgstøttearbeid. Målet med prosjektet var å arrangere dette kurset for nye ressurspersoner som selv har mistet barn slik at LUB fortsatt kan tilby likepersonstøtte av god kvalitet til nye rammede foreldre. En overordnet målsetting var å gjøre LUB i stand til å møte økt etterspørsel etter hjelp til selvhjelp basert på likepersonstøtte med flere skolerte likepersoner.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet er evaluert både gjennom en umiddelbar tilbakemelding ved kursets slutt, en anonym spørreundersøkelse via Surveymonkey, og kursets effekt diskuteres jevnlig ioppfølgingssamtalene LUBs sekratariat har jevnlig med de frivillige. Disse tilbakemeldingene vitner om at kurset oppleves konkret og nyttig, og at kursdeltagelsen gjør dem godt forberedt på og rustet til oppgaven som frivillig sorgstøtteperson. Mange forteller om at kurset har en terapeutisk effekt ved at de får jobbet seg igjenom egne erfaringer og hvordan disse skal brukes på best mulig måte i møte med nye rammede. Videre oppleves kurset som en viktig arena for å sosialises inn i LUBs likepersonsarbeid. Hvordan vi forstår og tenker om sorg, har betydning for hvordan vi utøver sorgstøtte. Det oppleves derfor trygt å bli kjent med LUBS verdigrunnlag og filosofi om frivillig likepersonsarbeid, få økt kunnskap om sorg og støtte og bli kjent med andre frivillige og etablere nettverk. Alle er blitt engasjert innen ett år.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

26

Prosjektgjennomføring/Metode

Et tredagers grunnkurs i sorgstøtte, «Om å lede samtaler ved sorg», ble gjennomført 15.-17. september 2017 på Soria Moria Hotell i Oslo. De 26 deltagerne på kurset ble rekruttert blant foreningens medlemmer og ressurspersoner i LUB. Prosjektleder og en av to kursledere var fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad. Kursleder 2 var psykolog Oddbjørn Sandvik. I forkant av kurset oppdaterte kurslederne LUBs kurskompendium. Kurskompendiet Sorg og sorgstøttearbeid ble trykket opp og delt ut til alle kursdeltakerne. På kurset jobbet vi med ulike perspektiver på sorg og sorgstøtte. Som læringsmetode anvendte vi korte innledningsforedrag, refleksjon omkring egen og andres sorg og ulike støtteerfaringer. Det ble gjennom hele kurset lagt vekt på praksisøvelser, vi trente på å lede samtaler om sorg både ansikt til ansikt og over telefon, som gruppeleder eller i en-til en-samtale. Erfaringene fra disse øvelsene ble så delt i plenum, noe som førte til engasjerte samtaler omkring hva som kjennetegner god likepersonstøtte, og hvilke utfordringer man kan møte på. Kurset ble i etterkant evaluert i en spørreundersøkelse via SurveyMonkey.

Resultater og resultatvurdering

LUB har nådd de målene vi satt oss for prosjektet; Vi har gjennomført sorgstøttekurset «Om å lede samtaler ved sorg», med svært gode tilbakemeldinger. Samtlige deltagere har i etterkant vært engasjert som ressurspersoner, enten som kontaktperson en-til-en, som gruppeleder eller som ressursperson på åpne treff. I Oslo arrangeres det nå fem sorggrupper parallelt, ledet av våre frivillige. Dette hadde ikke vært mulig uten dette kurset. Evalueringen viser at vi har klart å utarbeide et opplæringstilbud som svarer på de konkrete utfordringene våre resurspersoner møter i sitt virke som frivillige. Alle svarte at deres forventninger til kurset ble innfridd, og 100% svarte også at de opplevde kurset som svært relevant som forberedelse på rollen som ressursperson i LUB. Kursdeltakerne har også bygget viktige nettverk for erfaringsutveksling og veiledning. Ikke minst har prosjektet bidratt til at LUB er i bedrer stand til å møte et voksende behov for likepersonstøtte blant etterlatte foreldre.

Oppsummering og videre planer

Foreningens frivillige ressurspersoner er bærebjelken i LUBs sorgstøttearbeid. Gjennomføringen av kurset «Om å lede samtaler om sorg» har vært viktig for kvalitetssikring og videreutvikling av dette arbeidet, og for rekruttering av nye frivillige. Videreføring sikrest gjennom kursdeltakernes ledelse av sorggrupper, møteplasser og en-til-en samtaler på lokal og frivillig basis. Vi er avhengig av å rekruttere nye kontaktpersoner jevnlig for å opprettholde vårt frivillige apparat, og prøver å ha et nytt kurs ved behov. Et fylkeslag har søkt ExtraExpress for å arrangere lignende kurs lokalt.

Prosjektleder

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Støttespilleren, opplæring av frivillige
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2017: kr 163 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet