Støttespilleren, opplæring av frivillige

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Etterspørselen etter likepersonstøtte og oppfølging fra LUB har økt med over 300 % på 10 år. Dette skyldes ikke økt forekomst av barnedød, men nedleggelse av sorggrupper ved sykehusene og at likepersonstøtte oppleves uvurderlig for stadig flere. LUB har ikke hatt tilsvarende økning i antall kontaktpersoner. Alle kontaktpersoner skal kurses før de engasjeres i LUB, men LUB har ikke hatt anledning til å arrangere kurs i det siste. Nå søker LUB om midler til kursing av 30 nye ressurspersoner slik at flere etterlatte kan motta hjelp til selvhjelp av god kvalitet fra skolerte kontaktpersoner.

Målsetting

Arrangere kurs i frivillig sorgstøttearbeid for 30 ressurspersoner som selv har mistet barn slik at LUB fortsatt kan tilby likepersonstøtte av god kvalitet til nye rammede foreldre. Dette sikrer at LUB er i stand til å møte økt etterspørsel etter hjelp til selvhjelp basert på likepersonstøtte.

Målgruppe

Medlemmer i Landsforeningen uventet barnedød som ønsker å yte likepersonstøtte til nye rammede foreldre på frivillig basis.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Fagsjef i LUB Trine G. Kalstad er prosjektleder og kursleder. Kursleder 2 er psykolog Oddbjørn Sandvik. Kurset avholdes på Soria Moria Hotell i Oslo september 2017. En frivillig kontaktperson fra LUB deltar på deler av kurset. Tosporsmodellen om sorg av Stroebe og Schut fra Nederland er LUBs teoretiske forankring; en sunn sorgprosess kjennetegnes av at den sørgende veksler mellom å gå nær sorgen (tapsmestring) og distansere seg fra tapet og melde seg på livet igjen (livsmestring). I prosjektet Med din hjelp (2015/FB15747) har vi fått mer kunnskap om hvordan sørgende kan bruke selvhjelpsmetoder for å håndterer fysiske og psykiske konsekvenser ved sterk sorg. Å bidra til å lære å hjelpe seg selv på best mulig måte er kontaktpersonenes hovedoppgave. Som læringsmetoder anvender vi korte innledningsforedrag, refleksjon omkring egen og andres sorg og ulike støtteerfaringer. Det trenes på å lede samtaler om sorg både ansikt til ansikt og over telefon, som gruppeleder eller i en-til en-samtale. Deltakerne tar utgangspunkt i egne erfaringer. Ulike problemstillinger knyttet til å bruke seg selv som redskap i møte med nye sørgende diskuteres. Kurset evalueres ved bruk av et allerede utarbeidet LUBskjema fra Monkeysurvey.

Fremdriftsplan

Vår -17: Kurset markedsføre under forutsetning om ekstern støtte, rekruttere deltagere. Juni 17: Kurslederne planlegger kurset 15.-17. september: Arrangere kurs i frivillig likepersonarbeid: ”Å lede samtaler ved sorg”. Sept-des-17: Evaluere, engasjere ressurspersonene fortløpende, rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med alle vedlegg Støttespilleren 2017.pdf

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Støttespilleren, opplæring av frivillige
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2017: kr 163 000
Startdato
04.07.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet