Strekkes strikken for langt?

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Bakgrunn for prosjektet En rapport fra NKVTS i 2017 viser at eldre utsettes for vold i større grad enn tidligere antatt, og at hjemmeboende personer med demens er spesielt utsatt. I de fleste tilfeller er voldsutøver i nær relasjon til den overgrepsutsatte personen. Utfordringene som følger av å leve med en person med demens, kombinert med pårørendes egen helse, evne til å mestre krevende omsorgssituasjoner og kommunenes tilbud til denne gruppen reiser problemstillinger mht. de helseutfordringer som innbyggere i Norge møter i sitt dagligliv i kommunene. Selv om de fleste pårørende gir god omsorg i en slik situasjon, må man imidlertid spørre seg om belastningen på noen pårørende noen ganger kan bli for stor? Prosjektets hensikt og målsetting Den overordnede hensikten med studien er få mer kunnskap om hva som har betydning for stress og mestring hos pårørende av hjemmeboende personer med demens, mtp. forebygging av vold og overgrep. Målet er derfor å undersøke hvilke faktorer som påvirker pårørendes evne til mestring av omsorgsoppgaven og hvilke faktorer som kan føre til overgrep. Med utgangspunkt i the contextual theory of elder abuse vil også de kommunale tilbudene i form av dagtilbud for hjemmeboende personer med demens og de ulike pårørendetilbudene bli viet oppmerksomhet i studien. Denne kunnskapen har betydning for beslutningstagere og helsepersonell i arbeidet med forebygging av overgrep. Design og materiale Studiens design er en tverrsnittsstudie av pårørende til hjemmeboende personer med demens. Data vil samles inn gjennom anonyme selvrapporterte spørreskjema som sendes i posten til respondentene. Spørreskjemaets innretning er basert på Contextual theory of elder abuse. Inklusjonskriterier: Ektefelle/samboer/partner eller slektning med daglig kontakt med person med demens. Rekruttering planlegges i samarbeid med kommunenes fastlegeordning, demensforeninger i utvalgte kommuner, demens- og/eller hukommelsesteam i kommunene, Aldring og Helse og Pensjonistforeninger. Data vil bli samlet fra pårørende av begge kjønn og fra rurale og urbane strøk fra alle landsdeler.

Prosjektleder

Gunn Steinsheim

Hovedveileder

Wenche Malmedal

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Strekkes strikken for langt?
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
31.01.2020
Sluttdato
29.06.2024
Status
Under gjennomføring