STUDENTHÅNDBOK FOR DØVE

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Som døve studenter møter vi utfordringer og hindringer relatert til vår hørsel. Med dette som bakgrunn vil vi gjennom prosjektet forbedre studenthverdagen til døve som tar høyere utdanning. Nå finnes det ingen veiledningshefter som informerer døve studenter om deres rettigheter. Dette er noe som vi vil endre på ved å ha døve studenter som målgruppe og jobbe for deres rettigheter og samtidig forbedre deres studiehverdag. Vi ønsker å forbedre informasjon om døve studenter, som kan føre til bedre kvalitet på informasjon hos lærestedene. For å løse dette trenger vi en håndbok for døve studenter.

Målsetting for prosjektet

Vårt mål er å lage en håndbok for døve studenter, slik at vi får samlet viktig informasjon. Det vil brukes som retningslinjer for hvordan man kan håndtere en studiehverdag som døv student. Utdanningsinstitusjonene har ikke tilstrekkelig kunnskap om døve studenter, og håndboken vil være til hjelp.

Målgruppe

Døve studenter som tar høyere utdanning uansett alder.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

For å få laget en god håndbok må vi samle inn erfaringer fra flere studenter enn bare vår arbeidsgruppe, og dermed vil vi gjennomføre et (eventuelt to) seminar som går over en helg. Formålet med seminaret er å få samlet alle studentene til en felles diskusjon. På den siste dagen av seminaret vil vi også gjennomføre en utdanningsmesse for å rekruttere og oppmuntre nye døve studenter til å starte med høyere utdanning. Utdanningsmessen kan bestå av stander, veiledning, rådgivningssamtaler og foredrag fra normalthørende studentorganisasjoner samt foredrag av Karrieresenteret. Da kan vi samtidig kartlegge hva de som ikke har blitt studenter ennå ønsker å ha med i håndboken. Under seminaret vil vi også ha et foredrag av en døv person med høyere utdanning som kan fortelle oss hvordan vedkommende overkom hindringene han eller hun møtte på under utdanningen. Med andre ord, vi i arbeidsgruppen kommer til å få oppgaver som knytter seg til håndboken. Vi vil også utnevne en prosjektleder som tar ansvaret for prosjektet. Prosjektlederen skal da være leder for en gruppe som kun fokuserer på å lage studenthåndboken. Denne gruppen skal igjen deles inn i to grupper hvorav hver av gruppene har ansvaret for henholdsvis håndbok og seminar.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi skal være ferdig med studenthåndboken i vårsemesteret slik at de som begynner til høsten samme år kan få gleden av håndboken. Vi må forberede til seminar i høstsemesteret. Det første seminaret skal være i oktober. Etter seminaret samler vi tilbakemeldinger og ønsker om hva som skal være med i håndboken . I vårsemesteret året etter vil vi jobbe med å strukturere informasjonen. Når sommeren begynner vil vi at håndboken er ferdig slik at den kan trykkes opp i sommeren og være klar til høst.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Som døve studenter opplever vi både utfordringer og hindringer relatert til vår hørsel.Med dette bakgrunn har vi derfor gjennomført prosjektet, med ønske om å forbedre studenthverdagen til døve som tar høyere utdanning.Før vi gjennomførte prosjektet hadde vi ingen veiledningshefte som gir døve studenter viktig informasjon om blant annet tilrettelegging og deres rettigheter. Et konkret eksempel på døve studenters utfordringer er at de går glipp av viktig informasjon om studielivet og tolketjenesten. Mange studenter opplever både hindringer og utfordringer i forbindelse med studiet og tolketjenesten. Flere opplever også at høgskoler og universitetet er noe begrenset siden de ikke har kjennskap til døve studenter. Med disse utfordringer og hindringer har vi derfor valgt å gjennomføre prosjektet. For ved å gjennomføre prosjektet får vi laget en håndbok som vil bidra til å forbedre døve studenters hverdag. Målgruppen er hovedsakelig døve studenter som tar høyere utdanning uansett alder.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I og med at studenthåndboken vår ble lansert den 15. oktober, er det vanskelig å vurdere effektmålet av håndboken. Det vi hittil har sett er at håndboken blir godt mottatt av målgruppen. Med flere viktige opplysninger angående høyere utdanning, samlet på et og samme sted, håper vi at håndboken vil forbedre studiehverdagen til døve studenter i høyere utdanning. Vår søkerorganisasjon kan nå ha noe å vise til når de mottar studierelaterte spørsmål fra sine medlemmer, da håndboken er gjort tilgjengelig for alle.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har jobbet tett med resten av arbeidsgruppen i DiHU samt NDF og NDFU. Det ble fire av studentene i arbeidsgruppen som arbeidet med dette prosjektet som prosjektleder. Før vi startet å skrive håndboken tenkte vi å arrangere en spørreundersøkelse og seminar. Spørreundersøkelsen ble ikke gjennomført, men vi gjennomførte seminaret. Vi tenkte å arrangere to seminar, men fant ut at det var nok med et seminar. Seminaret ble gjennomført over to dager med foredrag, klagetime, workshop og avslutning med en utdanningsmesse. Foredragene ble holdt av døve som tidligere har studert, og disse fortalte blant annet om hvordan det var å være døv student tidligere og audisme. Klagetime og workshop handlet om hva som bør endres og bli bedre for døve studenter og hva en studenthåndbok bør inneholde. Utdanningsmessen ble også holdt. Etter seminaret samlet vi inn tilbakemeldingene vi fikk fra studentene og startet å skrive håndboken. Vi startet med å planlegge hvilke kapitler håndboken skal ha og delte kapitlene i mellom oss slik at vi jobbet individuelt med hver vårt kapittel. Til slutt samlet vi kapitlene og sendte håndboken til en korrekturleser.

Resultater og resultatvurdering

Vi oppnådde alle våre mål; å arrangere et seminar for døve studenter fra hele landet, og å lage en håndbok for døve studenter i høyere utdanning. Resultatet av seminaret var veldig nyttig da vi fikk samlet inn en del informasjon, og fått kartlagt deltakernes behov, som vi kunne ta med videre i skrivingen av håndboken. Seminaret ga også deltakere en fin mulighet til å utveksle erfaringer og opplevelser. Det oppsto også flere fine diskusjoner om mulige løsninger på utfordringer flere døve studenter møter, og hva som kan bli bedre. Tilbakemeldinger fra deltakere i seminaret ble gitt både muntlig og gjennom et spørreskjema, og disse tilbakemeldingene var utelukkende positive.Når det gjelder håndboken ble det tydelig i løpet av seminaret at det er et stort behov for en egen håndbok for døve studenter.

Oppsummering og videre planer

Studenthåndboken er publisert på hjemmesiden til NDFU, og gjort tilgjengelig for alle.Hvis hjemmesiden til NDFU skulle opphøre, vil vi finne andre steder å legge ut håndboken, slik at målgruppen vår kan stadig ha nytte av den.Prosjektgruppen ønsker også en videre oppfølging av håndboken, slik at vi kan oppdatere den for eventuelle endringer. På den måten vil håndboken alltid være oppdatert og kan fortsatt være i bruk.En plan i det videre kan være at håndboken blir oversatt til tegnspråk.Da vil det være lettere for studenter som har tegnspråk som morsmål å få med seg innholdet i håndboken.

Prosjektleder

Hege Malene Ulstein

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
STUDENTHÅNDBOK FOR DØVE
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 180 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
27.02.2019
Status
Under gjennomføring